e-prawnik.pl Porady prawne

Zakaz zatrudniania w razie podległości służbowej

Pytanie:

Pan X jest zastępcą Wójta Gminy, żona Pana X jest pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej wykonującym zadania kierownika pod jego nieobecność. W zakresie czynności widnieje wpis "zastępstwo kierownika w razie jego nieobecności". Czy istnieje tu jakakolwiek kolizja prawna? Chodzi o zależność służbową.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zakaz zatrudniania w razie podległości służbowej

30.1.2007

Zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki lub kurateli - nie mogą być zatrudnieni u pracodawców samorządowych, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.

Zgodnie z art. 110 ustawy o pomocy społecznej  ośrodek pomocy społecznej, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami wójta (burmistrza, prezydenta miasta).  Ponadto wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Upoważnienie, o którym mowa wyżej, może być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej. 

Analizując powyższe przepisy należy naszym zdaniem uznać, iż w opisywanej sytuacji mamy do czynienia z bezpośrednią podległością służbową.

Warto dodać, że zakaz zatrudniania jest aktualny także wtedy podlełość ta występuje tylko okresowo, taj jak w tym wypadku (tak orzeczenie NSA z dnia 8 maja 1992 r., II SA 403/92).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ