e-prawnik.pl Porady prawne

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Pytanie:

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za proces inwestycyjny z tym związany?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

13.12.2011

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej z.z.w.ś) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, natomiast zgodnie z ust. 3 tego artykułu gmina ustala kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Poprzez wymienioną w tym przepisie sieć należy rozumieć przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (art. 2 pkt 7 z.z.w.ś).

Gmina zatem zobligowana jest do spełnienia obowiązków w tym zakresie, w szczególności w odniesieniu do terenów, które wymagają budowy takiej sieci.

Gmina z reguły określa kierunki swojego rozwoju, w tym planowanych inwestycji w zakresie budowy infrastruktury technicznej (m.in. sieci wodociągowe) już na etapie tworzenia, a następnie uchwalania miejscowego planu przestrzennego. Proces tworzenia tego ostatniego rozpoczyna się od sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 13 i ust. 2 pkt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym winno się uwzględnić stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami oraz m.in. określić kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Po sporządzeniu studium rozpoczyna się proces konsultacji społecznych, po którym następuje sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 15 cytowanej ustawy w dokumencie tym określa się m.in. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury techniczne oraz zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Po kolejnych konsultacjach społecznych plan podlega uchwaleniu w przyjętym kształcie. Jak zostało wspomniane powyżej uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinno być regułą w każdej gminie, jednakże ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dopuszcza w tym zakresie wyjątki. Otóż zgodnie z jej art. 50 ust. 1 inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Co za tym idzie inwestycja celu publicznego, taka ja budowa sieci wodociągowej nie wymaga uchwalenia wspomnianego planu. Decyzja w tym zakresie wydawana zostaje przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek inwestora (art. 51 ust.1 i art. 52 ust. 1 p.g.p,), którym w przypadku sieci wodociągowej będzie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ