Asystent rodziny

Pytanie:

"W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest decyzja kierownika GOPS. W przypadku rodziny zastępczej - Kierownik GOPS nie chce wydać decyzji o przydzieleniu asystenta rodziny, tłumacząc to faktem, że brak jest podstaw prawnych gdyż asystent rodziny nie może być skierowany do rodziny zastępczej. Wg opinii gminy asystent rodziny współpracuje z rodziną w zależności gdy rodzina wyraża zgodę bez względu na charakter rodziny (biologiczna, zastępcza). Czy prawidłowe jest stanowisko gminy, że w rodzinie zastępczej jeżeli istnieje konieczności i rodzina wyraża zgodę może być przydzielony asystent rodziny?"

Odpowiedź prawnika: Asystent rodziny

Regulację dotyczącą asystenta i rodziny zastępczej należy stosować mając na względzie prawo dziecka do wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną - do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka. W dziale dotyczącym wspierania rodziny uregulowano instytucję asystenta rodziny. Natomiast w dziale dotyczącym pieczy zastępczej uregulowano instytucję rodziny zastępczej. W rozumieniu tej regulacji należy odróżnić rodzinę od rodziny zastępczej. Asystent stosowany jest tylko w przypadku rodziny, a zatem należy stwierdzić, że nie może zostać przydzielony rodzinie zastępczej. Organy administracji działają na podstawie prawa i w jego granicach, dlatego przydzielenie asystenta rodzinie zastępczej nie jest możliwe. Choć należy zaznaczyć, że zagadnienie to nie zostało uregulowane w sposób jasny i precyzyjny.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika