Brak wypłaty odszkodowania za szkodę

Pytanie:

"Witam. Zgłosiłem zakładowi ubezpieczeniowemu szkodę. Minęły już 4 miesiące i nadal nie wpłynęło na moje konto odszkodowanie za naprawę samochodu. Czy zakładowi może zostać wymierzona w tym przypadku jakaś kara?"

Odpowiedź prawnika: Brak wypłaty odszkodowania za szkodę

W sytuacji bezskutecznego upływu terminu 90 dni od dnia zgłoszenia szkody możliwe jest wymierzenie zakładowi ubezpieczeń szczególnego rodzaju sankcji nadzorczych. Zgodnie z art. 14 ust. 3a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, organ nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 212 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Organem nadzoru jest w tym przypadku Komisja Nadzoru Finansowego. Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 KNF może:

1)nakładać na członków zarządu zakładu ubezpieczeń lub prokurentów kary pieniężne do wysokości odpowiadającej trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy;

2)nakładać na zakład ubezpieczeń kary pieniężne do wysokości 0,5 % składki przypisanej brutto uzyskanej przez zakład ubezpieczeń w roku poprzednim, a w przypadku gdy zakład ubezpieczeń nie prowadził działalności lub miał zbiór składki przypisanej poniżej 20 mln złotych do wysokości 100 000 złotych;

Możliwe zatem będzie wysłanie odpowiedniego zawiadomienia bezpośrednio do KNF a także do Rzecznika Ubezpieczonych, który we własnym zakresie może powiadomić KNF wraz z wnioskiem o zastosowanie ww środków.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika