Cesja powiernicza tytułu wykonawczego

Pytanie:

Na podstawie umowy powierniczego przelewu wierzytelności przejąłem wierzytelności przysługujące od spółki z o.o. stwierdzone tytułem wykonawczym. Wcześniej postępowanie egzekucyjne dotyczące tych wierzytelności zostało przez komornika umorzone jako bezskuteczne. Sprawdziłem jednak, że prezes tej spółki (która nie ogłosiła upadłości) prowadzi teraz działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i uzasadnionym wydaje się uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko niemu. Sądy wydają z mojego powództwa nakazy zapłaty, kiedy kieruję pozwy zawierające przelew powierniczy wierzytelności oraz np. niezapłacone faktury wystawione przez powierzającego - cedenta. Czy sąd uzna mnie jako powoda, kiedy wystąpię z pozwem przeciwko temu prezesowi o zapłatę, załączając do pozwu ów tytuł wykonawczy przeciwko spółce, w którym powodem był powierzający - cedent i na niego jest klauzula wykonalności? Czy może najpierw będę musiał uzyskać na siebie klauzulę wykonalności w zakresie tego tytułu wykonawczego przeciwko spółce i nie obędzie się bez notariusza?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Cesja powiernicza tytułu wykonawczego

13.11.2006

Pytanie dotyka w sposób istotny dwóch kwestii: zmiany osoby wierzyciela oraz odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Jeżeli przejął Pan wierzytelność przysługującą określonej osobie wobec spółki z o.o. i chciałby Pan występować w imieniu i na rzecz powierzającego w odrębnej sprawie sądowej skierowanej tym razem do prezesa tej spółki, nie musi Pan wówczas dążyć do uzyskania klauzuli wykonalności na siebie na podstawie art. 788 kpc. Co innego, gdyby zechciałby Pan występować w charakterze wierzyciela tej spółki - wówczas konieczna jest zmiana wierzyciela i nadanie klauzuli wykonalności na Pana na podstawie powołanego wyżej przepisu.

Jeżeli wystąpi Pan w imieniu powierzającego przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o., wydaje się, iż winno to znaleźć umocowanie w umowie powierniczego przelewu wierzytelności, tzn. treść umowy winna upoważniać Pana do występowania w imieniu powierzającego przeciwko prezesowi zarządu rzeczonej spółki.

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że tytuł wykonawczy skierowany przeciwko spółce z o.o. nie jest sam przez się podstawą odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania tej spółki. Konieczne jest bowiem wytoczenie powództwa opartego na treści art. 299 kodeksu spółek handlowych. Dopiero wyrok uwzględniający powództwo będzie podstawą egzekucji z majątku członka zarządu tej spółki, wyrok ten ustali bowiem odpowiedzialność majątkową członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Potrzebujesz porady prawnej?