Cesja wierzytelności a prawa małżonka dłużnika

Pytanie:

Mój mąż był jednym ze wspólników spółki cywilnej. Ja jako małżonka nic nie wiedziałam o poczynaniach spółki, żadnych jej umowach i ich realizacji. Spółka miała swoją siedzibę daleko od domu współwłaścicieli. Spółka ta była firmą budowlaną i z powodu zatorów finansowych poniosła długi. Jeden z dłużników po uzyskaniu tytułów wykonawczych na dłużników i małżonków dłużników dokonał cesji wierzytelności na firmę windykacyjną, która złożyła wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na dłużników i małżonka dłużnika. Czy zgodnie z art. 509 KC dopuszczalna jest cesja na żonę dłużnika, która nie brała żadnego udziału w zawieraniu umów na wykonanie robót. Art. 509 KC mówi o zastrzeżeniu umownym. Z pewnością, żebym wiedziała o ryzykownych przedsięwzięciach spółki, zdobyłabym wiedzę prawną na temat umów i taką klauzulę o zakazie cesji umieściłabym. Czy jest to zgodne z prawem, że na osobę, która nie brała udziału w umowie i nie mogła zrobić zastrzeżenia umownego, dopuszcza się cesję wierzytelności.

Masz inne pytanie do prawnika?

19.2.2008

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Cesja wierzytelności a prawa małżonka dłużnika

Z momentem nadania klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika, potwierdzona została Pani odpowiedzialność za zobowiązana, wynikająca z zasad dotyczących wspólności majątkowej małżeńskiej. Jest więc Pani dłużnikiem. Zgodnie z art. 509 kc wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Zastrzeżenie umowne, o którym mowa w powyższym przepisie, powinno zostać zawarte przed powstaniem zobowiązania w umowie między wierzycielem a dłużnikiem. Zastrzeżenie to wynika ze swobody zawierania umów, zgodnie z którą, strony mogą, ale nie muszą, dokonać takiego zastrzeżenia - uprawnienie to nie dotyczy małżonka dłużnika, który nie jest stroną tego stosunku prawnego. W przedstawionym stanie faktycznym wierzyciel sprzedał wierzytelność już wykonalną (z klauzulą wykonalności na rzecz dłużnika i jego małżonka), w związku z czym, nabywca wierzytelności w celu egzekwowania nabytej wierzytelności zobowiązany jest uzyskać klauzulę wykonalności na swoją rzecz (przeciwko dłużnikowi i małżonce).

Porady prawne

W związku z powyższym, przelew wierzytelności, na której ustanowiono klauzulę wykonalności przeciwko dłużnikowi i jego małżonkowi, jest jak najbardziej dopuszczalny, nie jest on uzależniony do zgody dłużnika, a tym bardziej od zgody małżonka dłużnika .

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 20 stycznia 2005 r. (dotyczą zobowiązań powstałych po tej dacie) oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą współmałżonka to wierzyciel może domagać się zaspokojenia również z majątku wspólnego małżonków. Jeżeli jednak małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 (prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy), a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.

Powyższe przepisy obowiązują od 20 stycznia 2005 r. i stosuje się je wyłącznie do zobowiązań powstałych po tej dacie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wierzytelność prawdopodobnie powstała przed w/w dniem, a w związku z tym została nadana klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. W związku z powyższym, nabywca wierzytelności ma prawo wnosić o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko dłużnikowi i jego małżonkowi.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak odzyskać przynajmniej część wierzytelności?

Jak odzyskać przynajmniej część wierzytelności?

Przedsiębiorca często boryka się z problemami natury finansowej. Jest to dla niego o tyle istotne, gdyż może zaważyć na jego dalszej egzystencji. Utrata bowiem płynności finansowej z tytułu niezrealizowanych wierzytelności wobec swoich kontrahentów jest niebezpieczeństwem dość realistycznym. (...)

Przelew wierzytelności

Przelew wierzytelności

Pojęcie przelewu Wierzycielem jest osoba związana stosunkiem prawnym z określonym dłużnikiem. To powiązanie może być jednak dla wierzyciela niewygodne, z uwagi np. na pewne cechy osobiste dłużnika takie jak nieuczciwość, niekompetencja, nieterminowość w spełnianiu swego zobowiązania. (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też (...)

Sekurytyzacja wierzytelności - aspekty prawne

Sekurytyzacja wierzytelności - aspekty prawne

  Istota sekurytyzacji Istotą sekurytyzacji jako metody pozyskiwania finansowania jest zamiana niepłynnych ze swej istoty aktywów na płynne papiery wartościowe. Podmiot poszukujący finansowania (tzw. inicjator) zbywa określoną partię aktywów na rzecz podmiotu specjalnego przeznaczenia (...)

Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

Stan faktyczny Zawarłem z firmą umowę leasingową na maszyny na okres 48 miesięcy, jak również podpisałem aneks do umowy gwarantujący po zakończeniu umowy (spłacie) wykup maszyn na zasadzie pierwokupu oraz weksel gwarancyjny. W dwa miesiące po rozpoczęciu spłat nastąpiła cesja wierzytelności (...)

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości (...)

Układ z wierzycielami w postępowaniu układowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Układ z wierzycielami w postępowaniu układowym - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Postępowanie układowe jest typem postępowania sądowego, które ma na celu doprowadzenie do zawarcia pomiędzy dłużnikiem i jego wierzycielami układu umożliwiającego wykonanie zobowiązań. Efektem powyższych działań jest zapobieżenie upadłości dłużnika. W jaki sposób dochodzi (...)

Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

  Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli Upadłość konsumenta zazwyczaj powoduje, iż wierzyciele nie odzyskają części swych należności. Jednak nowe postępowanie przyspieszy wierzycielom dochodzenie ich należności. Dotąd, zależnie od tytułu wierzytelności i jej zabezpieczenia, (...)

Rezygnacja ze spółki z o.o. a dochodzenie przysługujących jej wierzytelności - opinia prawna

Rezygnacja ze spółki z o.o. a dochodzenie przysługujących jej wierzytelności - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem jedynym właścicielem Spółki z o.o. Spółka od pewnego czasu praktycznie nie działa (nie zlikwidowałem jej ze względu na dłużników). Ciągle utrzymuję biuro księgowe. Mam sądowy nakaz zapłaty (z tytułem wykonawczym) na kilkadziesiąt tysięcy złotych, lecz mam niewielkie (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Jakie są skutki ogłoszenia upadłości co do zarządu i rozporządzania majątkiem? Moment ogłoszenia upadłości to moment wydania postanowienia uwzględniającego wniosek o ogłoszenie upadłości. Postanowienie to wydaje sąd I instancji i jest ono momentem ogłoszenia upadłości niezależnie (...)

Kiedy ustanawiana jest hipoteka przymusowa?

Kiedy ustanawiana jest hipoteka przymusowa?

Cel hipoteki przymusowej Jest to jeden z rodzajów hipoteki. Właściwie jest jej szczególną odmianą, która została odrębnie uregulowana. Hipoteka przymusowa to zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomościach dłużnika, które nie wymaga zgody dłużnika (właściciela (...)

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Czy śmierć kredytobiorcy powoduje natychmiastową wymagalność zaciągniętego kredytu? Wymagalność roszczenia to stan, w którym wierzyciel (w niniejszym artykule – bank) uzyskuje możliwość skutecznego żądania zaspokojenia swojej wierzytelności, a dłużnik zostaje obarczony obowiązkiem (...)

Zmiana wierzyciela nie powoduje, że sprawa z zakresu prawa pracy traci swój charakter

Zmiana wierzyciela nie powoduje, że sprawa z zakresu prawa pracy traci swój charakter

Spółka "R." ogłosiła upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika. Syndyk masy upadłościowej spółki wniósł o zasądzenie od pozwanego (byłego pracownika spółki) kwoty pieniężnej tytułem nienależnie pobranego, (...)

Czy dopuszczalna  jest zmiana wysokości wierzytelności odszkodowawczej po dokonaniu przelewu na podatnika podatku VAT

Czy dopuszczalna jest zmiana wysokości wierzytelności odszkodowawczej po dokonaniu przelewu na podatnika podatku VAT

Dnia 14 września 2006 r. Sąd Najwyższy miał odpowiedzieć na pytanie czy odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu mechanicznego, należącego do poszkodowanego nie będącego podatnikiem podatku VAT, obejmuje mieszczący się w cenach części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy pojazdu (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Wyłączenia rzeczy i praw z masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Wyłączenia rzeczy i praw z masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Wyłączenie z masy upadłości polega na tym, że pewne określone przez prawo osoby mogą domagać się, by pewne przedmioty przestały być składnikami masy upadłości. Nie należy mylić wyłączenia z masy upadłości z określeniem co wchodzi w skład tej masy, a co do niej nie wchodzi. (...)

Kiedy można podnosić zarzuty przeciwko uprawnionemu z weksla?

Kiedy można podnosić zarzuty przeciwko uprawnionemu z weksla?

Art. 17 ustawy prawo wekslowe statuuje, iż osoby, przeciw którym dochodzi się praw z weksla, nie mogą wobec posiadacza zasłaniać się zarzutami, opartymi na swych stosunkach osobistych z wystawcą lub z posiadaczami poprzednimi, chyba że posiadacz, nabywając weksel, działał świadomie na szkodę (...)

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Czego dotyczą zmiany? 1 października br. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Reguluje ona zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia z powodu niewypłacalności (...)

Należyta staranność przy opracowywaniu listy wierzytelności - opinia prawna

Należyta staranność przy opracowywaniu listy wierzytelności - opinia prawna

Stan faktyczny Firma w której pełniłem funkcje członka zarządu zaciągnęła kredyt inwestycyjny w banku na zakup nieruchomości i maszyn. Oprócz hipoteki i zastawu na zakupione maszyny bank wymagał także weksli, poręczeń majątkowych od naszych żon, które otrzymał. Z powodu załamania (...)

Nowy model upadłości zadłużonych osób prywatnych?

Nowy model upadłości zadłużonych osób prywatnych?

Przełom w wychodzeniu z niewypłacalności? Wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać go wszystkiego. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało przełomowe rozwiązania, które pozwolą (...)

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Od Nowego Roku kolejne ułatwienia dla firm Większa ochrona mniejszych firm przed zatorami płatniczymi, prawo do błędu dla początkujących przedsiębiorców, ułatwienia dla rzemiosła, niższe składki na ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców - takie będą niektóre efekty (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Poddanie się egzekucji a przelew wierzytelności

Poddanie się egzekucji a przelew wierzytelności

Na podstawie umowy przelewu powierniczego wierzytelności nabyłem prawa do wierzytelności wynikającej z aktu notarialnego - przeniesienia własności nieruchomości. W tym dokumencie dłużnik (nabywca nieruchomości) zobowiązał się do zapłaty reszty ceny w określonym terminie (który upłynął (...)

Opodatkowanie cesji wierzytelności

Opodatkowanie cesji wierzytelności

Prowadzę działalność gospodarczą (osoba fizyczna). Mój kontrahent nie zapłacił mi za wykonaną przeze mnie usługę i z tego tytułu posiadam wobec niego wierzytelność. Dokonałem cesji tej wierzytelności na rzecz osoby trzeciej (umowa cesji), wraz z wszelkimi prawami związanymi z tą wierzytelnością, (...)

Cesja wierzytelności - przelew

Cesja wierzytelności - przelew

Czym jest cesja wierzytelności? Jak do niej dochodzi? Jakie wywołuje skutki? Czy istnieją wymagania co do formy? Cesja to sformułowanie potoczne, w języku prawnym dla określenia cesji wierzytelności funkcjonuje pojęcie przelewu. Jego istotą jest zmiana podmiotowa po stronie wierzyciela. Zgodnie (...)

Przelew wierzytelności

Przelew wierzytelności

Art. 509 k.c. mówi o cesji wierzytelności. Czy można przenieść na osobę trzecią roszczenie niepieniężne np. roszczenie o wydanie rzeczy ruchomej? Art. 509 k.c. reguluje przelew wierzytelności (cesje). Cesja jest umową, na mocy której wierzyciel (zbywca, zwany też cedentem) przenosi (...)

Sprzedaż spornych wierzytelności

Sprzedaż spornych wierzytelności

Firma A zleciła wykonanie usługi firmie B ( produkcję opakowań). Niestety, firma B wykonała niestarannie powierzone zadanie i firma A otrzymała produkt z wadami. Firma A zgłosiła swoje zastrzeżenia co do jakości i dostała przyrzeczenie opuszczenia ceny w postaci rabatu przy następnym zamówieniu. (...)

Zajęcie wierzytelności dłużnika przez komornika

Zajęcie wierzytelności dłużnika przez komornika

Bank udzielił kredytu, którego zabezpieczeniem jest - między innymi - cesja wierzytelności z umowy świadczonych usług. Kredyt jest obsługiwany w rachunku bieżącym, w związku z czym wpłaty w tytuły cesji na ten rachunek zmniejszają zadłużenie wobec banku. Czy skuteczne jest zajęcie także (...)

Cesja należności dochodzonych sądownie

Cesja należności dochodzonych sądownie

Czy można dokonać cesji należności (w drodze rozliczenia z wierzycielem), które są przez potencjalnego cedenta dochodzone sądownie (tym samym, niejako sporne), czy też (jak słyszałem), cesja w takim wypadku wymaga zgody dłużnika (którego zobowiązanie byłoby przedmiotem cesji)? Cesja jest (...)

Sprzedaż wierzytelności przez wierzyciela

Sprzedaż wierzytelności przez wierzyciela

Czy wierzyciel może sprzedać dług, gdy wcześniej wszczął postępowanie komornicze,(komornik jest w trakcie ściągania długu), i czy powinien w tej sytuacji powiadomić komornika i wierzyciela. Czy komornik w tej sytuacji ma wstrzymać egzekucję? Jak ma się zachować dłużnik (jakie ma prawa) (...)

Cesja wierzytelności (zmiana wierzyciela)

Cesja wierzytelności (zmiana wierzyciela)

Jakie znaczenie w podatku dochodowym od osób prawnych ma cesja wierzytelności między dwoma firmami? Instytucja przelewu wierzytelności została uregulowana przepisami art. 509-517 Kodeksu cywilnego (KC). Zgodnie z treścią art. 509 § 1 KC wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na (...)

Informacja dla dłużnika o umowie cesji

Informacja dla dłużnika o umowie cesji

Mój dług u operatora telefonii komórkowej został sprzedany firmie windykacyjnej (cesja). Na moje prośby do owej firmy, aby udostępnił mi do wglądu umowę cesji mojego długu, firma zasłania się tym, iż nie mogę zobaczyć umowy cesji ze względu na tajemnicę handlową. Czy naprawdę nie mam (...)

Cesja roszczenia odszkodowawczego

Cesja roszczenia odszkodowawczego

Czy jest możliwa cesja roszczenia odszkodowawczego (np. z racji niewykonania umowy bądź naruszenia jej postanowień) i czy sądem właściwym miejscowo może być wówczas ten właściwy dla siedziby zbywcy? Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), (...)

umowa cesji

umowa cesji

Mam zamiar kupić polisę ubezpieczeniową z funduszami inwestycyjnymi (np. Plan Inwestycyjny AXA, Multi PIN 2008 Aegon). Zakup na zasadzie cesji. Inny ubezpieczony chce odsprzedać polisę, towarzystwo ubezpieczeniowe dopuszcza taką możliwość w ogólnych warunkach ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciel (...)

Cesja wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Cesja wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

30.10.2006 roku Sąd wydał postanowienie o upadłości z możliwością zawarcia układu spółce akcyjnej. Zarząd spółki pracuje nad układem. Wierzyciel upadłej spółki pismem z dnia 17.11.2006 roku (do spółki wpłynęło 23.11.2006 roku) powiadomił upadłą spółkę o dokonaniu przelewu (...)

Przejęcie klientów innej firmy

Przejęcie klientów innej firmy

Brat prowadzi firmę telekomunikacyjną (provider internetowy). Ma podpisane z klientami umowy o dostęp do internetu oraz umowy użyczenia sprzętu, klienci dostali regulaminy świadczenia usługi. Ja chcę otworzyć drugą firmę i wszyscy klienci mają przejść do nowej firmy. Firma brata nadal będzie (...)

Wydanie samochodu przez warsztat naprawczy

Wydanie samochodu przez warsztat naprawczy

Po wypadku, który nastąpił bez mojej winy, oddałem pojazd firmie, która naprawia auta bezgotówkowo. Na życzenie właściciela firmy złożyłem w zakładzie ubezpieczeń cesję praw do odszkodowania na rzecz firmy naprawczej. Samochód miał być naprawiony maksymalnie do 2 tygodni. Po tym czasie (...)