Czas przechowywania recept w aptece

Pytanie:

Jaki jest czas archiwizacji recept lekarskich w aptece: na które przysługiwała refundacja z NFZ oraz tych nierefundowanych na podstawie których nastąpiło wydanie leków?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czas przechowywania recept w aptece

Kwestie przechowywania recept w aptece regulują przepisy Rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich. Zgodnie z jego paragrafem 23 recepta po zrealizowaniu pozostaje w aptece, natomiast jeżeli recepta jest wydawana z kopią, w aptece pozostaje jej oryginał.

Paragraf 25 natomiast stanowi, iż recepty przechowywane są w aptece w sposób uporządkowany, pogrupowane według daty realizacji recepty, w tym - według podmiotu obowiązanego do refundacji. Dla celów kontroli przez Inspekcję Farmaceutyczną lub Fundusz recepty przechowywane są w aptece przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zostały zrealizowane.

Porady prawne

Co do refundacji natomiast, to następuje ona na podstawie zbiorczego zestawienia recept. Zbiorcze zestawienie składa się w siedzibie właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w formie pisemnej oraz na nośniku umożliwiającym zapis i odczyt informacji w sposób cyfrowy lub przez okresową teletransmisję danych, dwa razy w miesiącu, w następujących terminach:

  • do 20 dnia każdego miesiąca - za okres od 1 do 15 dnia danego miesiąca,
  • do 5 dnia każdego miesiąca - za okres od 16 do końca miesiąca poprzedniego.

W przypadku przesłania zestawienia pocztą za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Obowiązkiem NFZ jest dokonanie refundacji w terminie 15 dni od dnia otrzymania zestawienia. W przypadku przekroczenia tego terminu aptece należą się odsetki ustawowe. Zrealizowane recepty apteka zobowiązana jest uszeregować według daty realizacji i przechowywać dla celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zostały zrealizowane.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne