Czy istnieje możliwość na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy?

Pytanie:

Witam, za jazdę pod wpływem alkoholu zostało mi zabrane prawo jazdy na rok czasu. Z zawodu jestem kierowcą. Utrata prawa jazdy jest w moim przypadku równoznaczne z utratą pracy. Czy można jakość wcześniej odzyskać zabrane prawo jazdy?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.4.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy istnieje możliwość na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy?

Zgodnie z art. 84 Kodeksu karnego:

Art. 84. § 1. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.

[art. 39 pkt 3 stanowi właśnie o zakazie prowadzenia pojazdów]

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli środki karne wymienione w art. 39 pkt 2-3 orzeczono na podstawie art. 41 § 1a, art. 41a § 3 albo art. 42 § 2 lub 3.

[art. 42 § 2 i 3 stanowią, iż sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 – prowadzenia pojazdu - był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173,174 lub 177. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 byłw stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.]

Jak więc wynika z powyższego, w opisanym przez Pana przypadku nie ma możliwości skrócenia czasu na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów.

Wynika to z tego, że:

– po pierwsze zakaz musiałby być stosowany co najmniej rok (a Panu orzeczono właśnie na rok ten zakaz),

– po drugie ustawodawca wyłączył z możliwości skrócenia środka zakaz prowadzenia pojazdów jaki został orzeczony w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Jak wskazuje się w doktrynie:

Ustawodawca wykluczył możliwość zwolnienia sprawcy od zakazu prowadzenia pojazdów, orzeczonego na podstawie art. 42 § 2, tzn. obligatoryjnie orzeczonego w stosunku do sprawcy, który dopuścił się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł zmiejsca zdarzenia, określonego w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2. Ograniczenie to jest uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu, któremu sprawca - w raziezwolnienia go z zakazu - mógłby zagrażać. Zwolnienie sprawcy od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest wykluczone także wtedy, gdy zakaz został orzeczony napodstawie art. 42 § 3. Wyłączenie to jest konsekwentne i logiczne, skoro ustawodawca wart. 42 § 3 zdecydował, że w sytuacji określonej w tym przepisie możliwe jest orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. [tak: Kodeks karny.Komentarz. Bojarski Janusz, Bojarski Marek, Filar Marian, Filipkowski Wojciech,Górniok Oktawia, Guzik-Makaruk Ewa M., Hoc Stanisław, Hofmański Piotr, KalitowskiMichał, Kulik Marek, Paprzycki Lech Krzysztof, Radecki Wojciech, Sienkiewicz Zofia,Siwik Zygfryd, Tyszkiewicz Leon, Wąsek Andrzej, Wilk Leszek. LexisNexis 2012].

Nie spełnia więc Pan żadnego wymogu, ze względu na który mogłoby dojść do skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów. Naszym zdaniem nie ma więc takiej możliwości

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: