Czynności wykonywane przez nauczyciela w ramach czasu pracy

Pytanie:

Jakie czynności wykonuje nauczyciel w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czynności wykonywane przez nauczyciela w ramach czasu pracy

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany realizować:
1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.
W ramach:
1) zajęć, o których mowa wyżej, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
2) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.
Porady prawne

2. inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb zainteresowań uczniów, z tym, że nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Co istotne, dyrektor szkoły, będąc kierownikiem zakładu pracy, organizuje pracę w szkole i może zobowiązać nauczycieli do realizacji także innych, niż przewidziane obowiązkowym tygodniowym wymiarem, zajęć i czynności, o ile są to czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły albo czynności i zajęcia związane z przygotowaniem się przez nauczycieli do zajęć, samokształceniem oraz doskonaleniem zawodowym.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne