Darowizna gotówki dla brata

Pytanie:

"Chciałbym przekazać bratu darowiznę w postaci gotówki przelewem na jego konto. Kwota przekracza 10 tys. złotych. Z tego, co wiem, można to zrobić od 1 stycznia 2007 bez żadnych podatków. Jaka jest procedura wykonania tej operacji, aby żaden z nas nie zapłacił podatku? Czy trzeba to jakoś specjalnie zgłosić, czy może wystarczy przelew z odpowiednim tytułem? Jeżeli trzeba zgłaszać, to jaki formularz należy wypełnić? Gdzie można znaleźć przepisy regulujące tę sprawę od roku 2007 (chodzi tutaj oczywiście o te nowe przepisy regulujące sprawę od 2007)?"

Odpowiedź prawnika: Darowizna gotówki dla brata

Zgodnie z art. 4a znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1514, ze zm., ostatnia zmiana, która weszła w życie z dniem 1.01.2007 r. i wprowadziła zwolnienie od podatków dla osób najbliższych, została dokonana ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz. U. z 2006 r., Nr 222, poz. 1629), zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 znowelizowanej ustawy, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

  1. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych zostanie zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (w przypadku darowizny dokonywanej nie w postaci aktu notarialnego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia) z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz 

  2. udokumentowanie - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9 637 zł - ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ww. pkt 1, zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

W przypadku zaś niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Zgodnie z ust. 4 art. 4a, obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

  1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty o 9 637 zł

  2. lub gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Zatem, w przypadku darowizny pomiędzy rodzeństwem, będzie można skorzystać ze zwolnienia. W przypadku darowizny w kwocie ponad 10.000 zł, aby skorzystać ze zwolnienia, należy zgłosić tą darowiznę oraz posiadać dowód przekazania darowizny na rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z1 - Zgłoszenie o nabyciu własności lub praw majątkowych. Wzór formularza został określony w rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 243, poz. 1762). Jest on też dostępny na stronie Ministerstwa Finansów: SD-Z1 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.

Omawiane w niniejszej odpowiedzi akty prawne można znaleźć na sejmowych stronach pod linkiem http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

W przypadku takiej kwoty, gdy jest to pierwsza darowizna w ciągu ostatnich 5 lat, można się również zastanowić, czy nie obniżyć darowizny do kwoty 9.637 zł, tak by nie było konieczne dokonywanie zgłoszenia.

Polecamy także artykuł: Zmiany w podatku od spadków i darowizn na 2007 rok oraz zwolnienia dla bliskich

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika