Definicja słów "wyłudzenie, wyłudzić"

Pytanie:

Prosimy o podanie prawniczej definicji i interpretacji słów \"wyłudzenie, wyłudzić\".

Masz inne pytanie do prawnika?

21.1.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja słów "wyłudzenie, wyłudzić"

Żadne przepisy prawa nie definiują wprost pojęcia „wyłudzenie", „wyłudzić". Co więcej, przepisy nawet nie posługują się tymi terminami. Powszechnie przyjmuje się, iż wyłudzeniem określa się przestępstwa z art. 297 i art. 298 Kodeksu karnego. Przepisy te penalizują przestępstwa wyłudzenia kredytu i ubezpieczenia. Zatem, określając powyższe terminy posłużyć się należy przytaczanymi artykułami.

Art. 297 kk traktuje o przestępstwie wyłudzenia kredytu: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Porady prawne

Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego.

Art. 298 penalizuje przestępstwo wyłudzenia ubezpieczenia: Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne