Dokumentacja eksportu dla celów VAT

Pytanie:

Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w ustaleniu jakie dokumenty są obecnie wymagane w przypadku eksportu towarów do krajów spoza Unii. Do maja br. otrzymywaliśmy dokument celny SAD z pieczątką ”EXPORT” oraz fakturę i specyfikację do niej opieczętowane pieczątką „Oddział Celny”". Od czerwca firma w której prowadzę księgowość nie zawsze otrzymuje opieczętowaną fakturę i specyfikację, tylko otrzymuje sam SAD. Ten różny sposób dokonywania odprawy celnej uzależniony jest od miejsca jej dokonywania, czyli agencji celnej (odmienna interpretacja przepisów celnych).

Masz inne pytanie do prawnika?

25.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dokumentacja eksportu dla celów VAT

Ponieważ serwis nie zajmuje się problematyką procedur celnych, poniższa odpowiedź dotyczy dokumentów wymaganych na gruncie ustawy od podatku od towarów i usług. 

Eksportem towarów w rozumieniu ustawy od podatku od towarów usług jest potwierdzony przez urząd celny, określony w przepisach celnych, wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu określonych czynności jeżeli wywóz jest dokonany przez: 

  • dostawcę  lub na jego rzecz lub

  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług - warunkiem zastosowania stawki 0% w przypadku eksportu towarów - jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty przed złożeniem deklaracji za ten okres. Dokumentem takim jest, co do zasady, karta Nr 3 SAD-u. 

Porady prawne

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów dotyczącymi wywozu towarów, zgłaszający - "po przedstawieniu towaru i karty 3 SAD w urzędzie celnym wyprowadzenia - może zażądać jej zwrotu oraz dokonania potwierdzenia przez funkcjonariusza celnego, że towar opuścił Wspólnotę. Żądanie takie powinno być wyrażone poprzez umieszczenie w polu 44 SAD adnotacji "RET-EXP". Zgłaszający może jednakże wyrazić wolę zwrotnego otrzymania karty 3 i potwierdzenia wywozu - w jakikolwiek inny sposób, np. ustnie. Potwierdzenie wywozu zostanie dokonane poprzez umieszczenie przez funkcjonariusza celnego na odwrocie karty 3 SAD pieczęci wskazującej datę i nazwę urzędu celnego. Po dokonaniu ww. potwierdzenia, karta 3 powinna zostać wydana osobie, która ją przedstawiła wraz z towarem (zgłaszający, jego przedstawiciel, przewoźnik) lub jeśli jest to niemożliwe - osobie wskazanej w polu 50 dokumentu SAD (tj. osobie mającej miejsce zamieszkania/siedzibę na obszarze właściwości miejscowej urzędu celnego wyprowadzenia. W przypadku, gdy zgłaszający utraci tą kartę, może wystąpić do organów celnych o wydanie zaświadczenia o wyprowadzeniu towarów poza polski obszar celny, jak również poza terytorium Wspólnoty".

Jeżeli taki dokument potwierdzający dokonanie wywozu nie został otrzymany do dnia złożenia deklaracji - podatnik obowiązany jest do wykazania sprzedaży za następny okres rozliczeniowy:

  • jako eksport opodatkowany stawką 0 % - jeżeli przed złożeniem tej deklaracji otrzymał dokumenty celne potwierdzające wywóz. Warunkiem zastosowania jednak tej regulacji, jest w myśl art. 41 ust. 7 posiadanie dokumentu celnego potwierdzającego procedurę wywozu (ustawa jednakże nie precyzuje, o jaki dokument chodzi). W literaturze dotyczącej omawianej kwestii często spotyka się pogląd, iż dokument potwierdzający procedurę wywozu towarów powinien być w posiadaniu podatnika do momentu powstania obowiązku złożenia deklaracji za miesiąc, w którym dokonano wywozu;

  • lub jako dostawę opodatkowaną wg stawek właściwą dla dostawy tego towaru ma terytorium kraju - jeżeli nie uzyska wymienionego wyżej dokumentu.

Jeżeli dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty dotarł do podatnika w terminie późniejszym, niż opisane powyżej, jest on uprawniony do korekty sprzedaży w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał ten dokument.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne