Doręczenie pisma pod nieobecność adresata

Pytanie:

Złożyłem do sądu wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem, jednak wyjeżdżam na wakacje i możliwe jest że wyrok zostanie przysłany podczas mojej trzytygodniowej nieobecności. Po odebraniu wyroku zaczyna biec termin do wniesienia apelacji. Czy nieodebrany wyrok może być traktowany jak ze skutkiem doręczenia? Czy nieodebranie wyroku w w/w sytuacji będzie usprawiedliwione? Jakie postępowanie zalecane jest w takiej sytuacji aby nie utracić możliwości zapoznania sie z uzasadnieniem wyroku i złożenia apelacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.8.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Doręczenie pisma pod nieobecność adresata

Uzasadnienie wyroku nie jest sporządzane przez sąd z urzędu lecz jedynie na wniosek strony złożony w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie która zażądała sporządzenia uzasadnienia.

Uzasadnienie wyroku jest doręczane wedle przepisów o doręczaniu pism procesowych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że stroną w postępowaniu jest osoba fizyczna. Osobom fizycznym pisma doręcza się zasadniczo osobiście. Natomiast jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, doręczenia należy dokonać tym osobom. Jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi (np. żonie, dorosłemu dziecku, babci), a gdyby go nie było - administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma. Gdyby i w ten sposób nie udało się dostarczyć pisma wówczas pismo przesłane pocztą należy złożyć w placówce pocztowej operatora publicznego umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej (tzw. awizo). Pozostawienie pisma w placówce operatora publicznego (np poczty), skutkuje w praktyce tym, że strona ma dodatkowe 7 dni na odepranie pisma. Po ty terminie pismo, zostanie powtórnie „awizowane” a jeśli po tym terminie nie zostanie ono odebrane zostanie zwrócone nadawcy (sądowi).

Porady prawne

Art. 136 kpc obliguje strony i ich przedstawicieli do zawiadamiania sądu o każdej zmianie swego zamieszkania. Sankcją za brak poinformowania o takiej zmianie jest pozostawienie pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, co w praktyce oznacza rozpoczęcie biegu terminu do złożenia apelacji. Miejsce zamieszkania należy rozumieć jako miejsce, do którego należy dokonywać doręczeń.

W przypadku krótkotrwałej nieobecności tj. wyjazd na wakacje, najprawdopodobniej powiadomienie sądu ni będzie konieczne. Jeśli jednak strona obawia się, że pismo zostanie przesłane podczas jej nieobecności, a ona nie zdąży się z nim zapoznać a samo pismo zostanie zwrócone sądowi, najpewniejszym rozwiązanie będzie powiadomienie sądu o zmianie miejsca doręczenia pisma, np poprzez wskazanie adresu członka rodziny, który podejmie się odebrania pisma i przekazania go adresatowi. Istnieje również możliwość upoważnienia innej osoby (np członka rodziny) do odebrania pisma z placówki operatora publicznego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne