Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

Pytanie:

"Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę wynoszącą 550 zł za miesiąc. Nasza gmina nie posiada przedszkola publicznego, posiada natomiast dwa przedszkola niepubliczne w których koszty utrzymania dziecka zamykają się kwotą 290 zł. W sąsiedniej gminie istnieje przedszkole publiczne i tam koszty utrzymania dziecka kształtują się na poziomie 390 zł. W związku z tym jaką wysokość dotacji miesięcznie do jednego dziecka należałoby umieścić w tym porozumieniu z gminą miejską? "

Odpowiedź prawnika: Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

Przedstawiony w pytaniu problem sprowadza się do kwestii jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru dotacji z budżetu gminy na przedszkole niepubliczne w przedmiotowym porozumieniu z gminą miejską. Zasadniczo tryb ustalania takich dotacji przewiduje art. 90 ust. 1 Ustawy system oświaty, dalej u.s.o., niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy.  Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji (art. 90 ust. 2b u.s.o.). Natomiast w przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

Z powyższego wynika, że dyspozycje art. 90 ust. 2a-2b u.s.o. nie określają jednoznacznie podstawy obliczenia dotacji, a jedynie ustawowy limit, poniżej którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tejże dotacji ustalić nie może (tak w szczególności  uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  z dnia 26 sierpnia 2009 r.  Nr 20/78/2009). Wobec tego należy uznać, że określony przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zakres regulacji powinien obligatoryjnie określać wysokość dotacji udzielanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego a komentowane art. 90 ust. 2a i 2b u.s.o. normują jedynie dolne limity podstawy ustalania wielkości dotacji nakazując tym samym ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji z uwzględnieniem podstawy obliczania dotacji.

W związku z powyższym poziom dotacji na przedszkola niepubliczne w Państwa gminie określany jest przez poziom dotacji w gminie sąsiedniej jedynie od strony minimalnej. W porozumieniu należ wobec tego podać poziom dotacji w Państwa gminie, który zasadniczo może być większy od minimalnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika