Egzekucja w trakcie postępowania upadłościowego

Pytanie:

"Przeciwko mojemu dłużnikowi wystąpiłem z pozwem z weksla. Sąd wydał nakaz zapłaty, a dłużnik wniósł zarzuty i niedługo później ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu i zarządem własnym. Postępowanie sądowe nie zostało formalnie zawieszone, była przerwa, bo sędzia chorowała, ale po przerwie dłużnik nie stawił się na rozprawy, bo nie był właściwie zawiadamiany. Niedługo odbędzie się głosowanie nad propozycją układową. Moja wierzytelność - jako sporna - nie została uwzględniona na liście wierzycieli. Chciałbym jednak teraz wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi z weksla. Czy sąd wyda klauzulę i czy ma ona jakiekolwiek znaczenie praktyczne (możliwość egzekucji) w przypadku zawarcia układu lub rozpoczęcia likwidacji majątku?"

Odpowiedź prawnika: Egzekucja w trakcie postępowania upadłościowego

W opisywanej sprawie sąd nada klauzulę wykonalności nakazowi wydanemu w postępowaniu nakazowym. Zgodnie z kpc, nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia.

Jednakże takie działania nie pozwolą Panu na skuteczne wszczęcie i prowadzenie egzekucji w trakcie trwania postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 146 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego dotyczącym upadłości likwidacyjnej, w czasie postępowania upadłościowego niedopuszczalne jest wszczęcie postępowań egzekucyjnych z masy upadłości przeciwko upadłemu. Z kolei. zgodnie z art. 140, dotyczącym postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, z dniem ogłoszenia upadłości postępowania zabezpieczające i egzekucyjne - zarówno sądowe, jak i administracyjne - prowadzone przeciwko upadłemu w celu zaspokojenia należności, które z mocy prawa są objęte układem, ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Wierzytelności objęte z mocy prawa układem wskazuje art. 272, zgodnie z którym układem obejmuje się wszystkie wierzytelności w stosunku do upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości. Przepis art. 140 nie wskazuje wprost, że w przypadku postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu nie można wszczynać postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, jednakże zgodnie z poglądami wyrażanymi w literaturze przedmiotu, zakaz kontynuowania tych postępowań odnosi się również do ich wszczynania. Z powyższego wynika, że nawet posiadając tytuł wykonawczy nie będzie Pan mógł wszcząć w obu opcjach układowych (dopóki postępowanie upadłościowe się nie zakończy) egzekucji.

W niniejszej sprawie należy dążyć więc do uzyskania prawomocnego orzeczenia, które będzie mógł  być podstawą do wciągnięcia Pańskiej wierzytelności na listę, na zasadzie art. 262 ust. 2 prawa upadłościowego i naprawczego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika