Fałszywe zeznania przez świadka

Pytanie:

Jeżeli świadek strony przeciwnej w sądzie, po usłyszeniu treści art. 233 paragraf 1 i 2 k.k. zeznaje nieprawdę, kłamie, także jeśli chodzi o niekaralność, zataja prawdę, to czy oskarżyciel powinien (może) musi wnieść o ukaranie świadka, czy sąd sam musi to zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Fałszywe zeznania przez świadka

Wspomniany w pytaniu art. 233 kodeksu karnego brzmi: "§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie." Z treści tego przepisu wynika, iż jest ono ścigane z urzędu, co oznacza, iż aby zostało wszczęte postępowanie przeciwko takiej osobie, która w postępowaniu złożyła fałszywe zeznania konieczne jest zawiadomienie prokuratury i dalej postępowanie toczy się już z inicjatywy prokuratora.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne