Import towaru z Chin przez Niemcy

Pytanie:

Dokonaliśmy importu towarów z Chin, który dotarł drogą morską do Hamburga. Następnie polska firma transportowo-spedycyjna odebrała kontener z Hamburga i dostarczyła do Warszawy do odprawy, wystawiając przy tym fakturę. Faktura zawiera pozycje: wewnątrzwspólnotowa usługa transportowa (ze stawką 0%VAT), fracht (ze stawką 0% VAT). Koszty tego transportu są doliczone do wartości importowanych towarów na SAD i podwyższają ich wartość do obliczenia cła i VAT (22%), czyli na SAD naliczono VAT 22% od tego transportu. Czy mam dodatkowo wystawić fakturę wewnętrzną naliczającą VAT oraz fakturę wewnętrzną odliczającą ten VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Import towaru z Chin przez Niemcy

Usługa polegająca na przewozie towaru z Chin transportem morskim do Polski (Warszawa) z użyciem jako portu przeładunkowego na środek kołowy portu w Niemczech (Hamburg) spełnia przesłanki ustawowej definicji międzynarodowego transportu towarów, tym samym przy ich świadczeniu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0% będzie podlegała ta część usługi, która odbywa się na polskim terytorium, proporcjonalnie do całości trasy, zaś pozostała część nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. W należności za wykonaną usługę powinno się wyodrębnić część krajową trasy. Dla zastosowania 0% stawki VAT konieczne jest posiadanie przez podatnika odpowiednich dokumentów stanowiących dowód świadczenia wymienionych usług (zgodnie z art. 83 ust. 5 ustawy o VAT).

Porady prawne

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna. Jednakże jeżeli nabywca usługi, o której mowa, podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Powyższe oznacza, że w przypadku międzynarodowego transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich Wspólnoty, a nabywca podał usługodawcy swój numer identyfikacyjny VAT-UE, za miejsce świadczenia usługi oraz miejsce, gdzie usługa ta winna zostać opodatkowana według obowiązujących stawek podatkowych jest terytorium państwa, które nadało nabywcy tenże numer identyfikacyjny.

Jeżeli usługobiorcą jest podatnik VAT-UE, w analizowanej sytuacji mamy do czynienia z importem usługi w rozumieniu ustawy o VAT (usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów). W takim przypadku miejscem opodatkowania będzie terytorium Polski i usługobiorca powinien rozliczyć import usług. Usługobiorca ma obowiązek wystawienia w takim przypadku faktury wewnętrznej. Podatek należny z tytułu importu usług ulega przekształceniu w podatek naliczony, gdyż kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT stanowi kwota podatku należnego od importu usług.

Jeśli usługobiorca usługi transportowej nie podałby NIP (z przedrostkiem PL) dla potrzeb owej transakcji, miejscem opodatkowania usługi transportowej byłyby Niemcy i osobą zobowiązaną do zapłaty podatku byłby wykonawca usługi transportu. Usługobiorca w takim wypadku nie miałby żadnych obowiązków związanych z rozliczaniem VAT.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne