Inspekcja Transportu Drogowego

Pytanie:

Czym się zajmuje instytucja o nazwie państwowy Inspektorat Ochrony Kierowców lub Państwowa Inspekcja Ochrony Kierowców? Jakie ma uprawnienia i jakie może żądać od firmy prywatnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.7.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Inspekcja Transportu Drogowego

Polski system prawny nie przewiduje istnienia Inspektoratu Ochrony Kierowców albo Państwowej Inspekcji Ochrony Kierowców. Jedynym podmiotem, w zakres kompetencji którego wchodzą uprawnienia dotyczące nadzorowania pracy kierowców, jest Inspekcja Transportu Drogowego. Inspekcja ta została powołana w celu kontroli przestrzegania przepisów z zakresu transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi (z wyjątkiem: pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób włącznie z kierowcą, jeżeli wykorzystywane one są do przewozu drogowego osób, oraz pojazdów o całkowitej masie dopuszczalnej nieprzekraczającej 3,5t). Do zadań Inspekcji należy kontrola: 1. przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy; 2. przestrzegania szczegółowych zasad transportu zwierząt, przewozu drogowego towarów niebezpiecznych; 3. dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz przestrzegania warunków w nich określonych; 4. dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego; 5. ruchu drogowego w zakresie transportu drogowego. Aby należycie wykonywać powierzone zadania, inspektorom transportu drogowego przysługuje szereg uprawnień. Są to: 1. prawo wstępu do pojazdu; 2. prawo kontroli dokumentów; 3. prawo kontroli urządzeń pomiarowo-kontrolnych; 4. prawo kontrolowania masy, nacisków na osi i wymiarów pojazdu; 5. prawo żądania od przedsiębiorcy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z kontrolą; 6. wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność. Ostatnie dwa uprawienia inspektor może wykonać jedynie w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej. Ponadto inspektor ma prawo: 1. stosowania środków przymusu bezpośredniego. 2. użycia broni palnej. Poza przedstawionymi uprawnieniami, inspektorzy transportu drogowego nie posiadają innych kompetencji.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne