Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Pytanie:

Miesiąc temu zmarł mój tata. Był on właścicielem mieszkania w którym obecnie mieszkam w raz z moją mamą. Problem pojawił się, kiedy dowiedziałyśmy się że mój tata za życia pozaciągał kredyty w bankach. Teraz obawiam się że banki zabiorą nam mieszkanie. Czy bank ma takie prawo? Czy może mnie i moja mamę wyrzucić z mieszkania? Jak się zabezpieczyć przed eksmisją?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.4.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Niniejsza opinia prawna wydana została na podstawie przepisów:

-ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity - Dz.U.2013.1222),

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz.U.2014.121),

- ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity - Dz.U.2014.101), oraz w oparciu o poglądy doktryny i orzecznictwo sądów polskich.

Wskażemy zatem ogólnie, jakie możliwości zapewnienia prawa dożywotniego mieszkania przewiduje polskie ustawodawstwo.

Po pierwsze, możliwe jest ustanowienie służebności osobistej w postaci służebności mieszkania.

Służebność osobista to ograniczone prawo rzeczowe, które może być ustanowione na rzecz oznaczonej osoby fizycznej (tj. konkretnej, wskazanej z imienia i nazwiska osoby, a nie np. na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, jak to ma miejsce przy służebnościach gruntowych). Jak wskazano w doktrynie, „służebność osobista może być ustanowiona tylko na rzecz oznaczonej osoby fizycznej. Jej celem jest zabezpieczenie osobistych potrzeb uprawnionego, a w przypadku służebności mieszkania także pośrednio jego domowników”1.

Zgodnie z art. 301 kodeksu cywilnego, mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności (zatem osoby te mogą zamieszkiwać wraz z uprawnionym nawet, jeśli nie zostały wskazane jako osoby uprawnione). Służebności osobiste nie podlegają dziedziczeniu, można się jednak umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi (wymaga to jednak umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a uprawnionym z tytułu służebności). Prawo to respektowane być musi przez każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej tą służebnością (zgodnie jednak z art. 303 kodeksu cywilnego, jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę; poza tym możliwe jest żądanie zmiany sposobu wykonywania służebności albo jej zamiany na rentę, jeżeli nieruchomość obciążona służebnością osobistą została wniesiona jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej – art. 305).

 

Służebność osobista powstaje najczęściej poprzez czynność prawną, która określa treść tej służebności. Poza tym zakres służebności osobistej, jak i sposób jej wykonywania określa się według osobistych potrzeb uprawnionego, z uwzględnieniem miejscowych zwyczajów i zasad współżycia społecznego (art. 298 kodeksu cywilnego)2.

Co do zasady zatem służebność powstaje poprzez umowę właściciela nieruchomości z uprawnionym, przy czym ustawa wymaga, by przynajmniej oświadczenie właściciela było złożone w formie aktu notarialnego. Teoretycznie jest zatem możliwe, by takie oświadczenie właściciela (tj. Pani taty) zostało złożone w umowie kupna lokalu.

Możliwe jest także, że zostało ustanowione na Państwa rzecz prawo użytkowania.

Użytkowanie jest również ograniczonym prawem rzeczowym, polegającym na obciążeniu rzeczy (w tym wypadku konkretnie nieruchomości lokalowej) prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków. Zakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy. Wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części. Użytkowanie jest niezbywalne. Podobnie, jak w przypadku służebności, także do ustanowienia użytkowania niezbędne jest oświadczenie właściciela nieruchomości w formie aktu notarialnego, istnieje zatem możliwość, iż użytkowanie zostało ustanowione w umowie kupna lokalu (aczkolwiek zazwyczaj następuje to w drodze odrębnej czynności).

Przepisy prawa dopuszczają także zawarcie tzw. umowy dożywocia, na podstawie art. 908 § 1., zgodnie z którym jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Umowa ta nie mogła zostać jednak zawarta w opisywanym przez Panią przypadku, bowiem zbywcą nieruchomości była spółdzielnia mieszkaniowa, natomiast, jak zaznaczono w doktrynie, „z treści art. 908 k.c. jednoznacznie wynika, że zbywcą nieruchomości może być wyłącznie osoba fizyczna”3.

Zgodnie z art. 247 kodeksu cywilnego, ograniczone prawo rzeczowe wygasa, jeżeli przejdzie na właściciela rzeczy obciążonej albo jeżeli ten, komu prawo takie przysługuje, nabędzie własność rzeczy obciążonej (czyli np. w wypadku nabycia przez Panią własności mieszkania na skutek dziedziczenia).

Jak jednak wskazał Sąd Najwyższy, „nabycie w drodze dziedziczenia udziału w spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość obciążona służebnością osobistą, przez osobę, której służebność przysługuje, nie powoduje wygaśnięcia tej służebności. (…) o konfuzji można mówić wówczas, gdy wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na tę samą osobę lub też osoby. Sytuacja taka nie zachodzi w przypadku, gdy osoba mająca służebność osobistą na nieruchomości staje się tylko jednym ze współspadkobierców właściciela nieruchomości obciążonej (właściciela mieszkania). Osoba dziedzicząca udział w spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość obciążona służebnością osobistą, nie staje się właścicielem wyłącznym tej nieruchomości i w takim wypadku nie można mówić o tym, że jej zakres uprawnień do korzystania z nieruchomości z tytułu dziedziczenia jest taki sam lub szerszy niż z tytułu prawa służebności”4.

 

Naszym zdaniem jednakże w przypadku, gdyby współwłaścicielkami mieszkania wskutek dziedziczenia stałaby się Pani oraz Pani matka, możliwe jest uznanie, iż w takim wypadku służebności ustanowione na rzecz Pań wygasły, aczkolwiek nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie, jak taki przypadek rozstrzygnąłby sąd.

Poza tym wskazać należy, iż jeżeli w wyniku braku spłaty długów do mieszkania zostanie skierowana egzekucja, będzie ono mogło zostać sprzedane w drodze licytacji. Osoba, która nabędzie mieszkanie w toku licytacji komorniczej stanie się właścicielem mieszkania z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysądzeniu jej własności. Zgodnie z art. 1000 kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 1000. § 1. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.

§ 2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia:

1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;

2) (uchylony);

3) służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia;

4) służebność przesyłu.

§ 3. Pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się w odniesieniu do ciążących na nieruchomości spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokalu. Prawa te, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, przekształcają się odpowiednio w prawo najmu, w prawo odrębnej własności do lokalu albo we własność domu jednorodzinnego.

Co do zasady zatem w razie uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają prawa obciążające zlicytowaną nieruchomość. Pomimo zmiany właściciela mieszkania na skutek licytacji komorniczej, ustanowione na Państwa rzecz służebność mieszkania albo użytkowanie nie wygaśnie, jeśli były ujawnione w księdze wieczystej, złożone do zbioru dokumentów albo zgłoszone (przez Państwa) najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, pod warunkiem że:

  • przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami, albo
  • nieruchomość nie jest obciążona hipotekami, albo

  • wartość tych praw (tj. użytkowania, służebności i praw dożywotnika) znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia nieruchomości (przy czym „wartość tych praw musi znaleźć pełne pokrycie, w przypadku częściowego tylko pokrycia w cenie nabycia prawa te wygasają, a w ich miejsce powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia <art. 1000 § 1>5).

Jeśli zgodnie z przepisami Państwa prawo do zamieszkania wygaśnie, osoba, która nabędzie własność nieruchomości będzie mogła skutecznie żądać Państwa eksmisji z mieszkania. W takim wypadku będą 

mogli Państwo uzyskać ekwiwalent swoich praw, uczestnicząc w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji stosownie do odpowiednich przepisów.

W celu stwierdzenia, czy nieruchomość obciążona jest hipoteką, niezbędne jest przejrzenie treści księgi wieczystej (obecnie możliwy jest wgląd w treść ksiąg poprzez stronę https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html - niezbędne jest podanie numeru księgi wieczystej).

W przypadku odrzucenia przez Panią spadku, nie nabędzie Pani udziału we własności mieszkania. Niezależnie od tego, kto stanie się właścicielem mieszkania (pozostali członkowie rodziny czy w ostateczności – jeśli wszyscy spadkobiercy spadek odrzucą – gmina), w przypadku zlicytowania mieszkania w postępowaniu egzekucyjnym zastosowanie znajdą opisane wyżej zasady. Oznacza to, iż ustanowione na Państwa rzecz prawa wygasną, chyba, że zachodzi któraś z przesłanek określonych w art. 1000 kodeksu postępowania cywilnego.

Podsumowując, Państwa prawo do dożywotniego zamieszkania w lokalu stanowiącym dawniej własność Pani zmarłego taty nie wygaśnie wskutek sprzedaży ww. mieszkania w postępowaniu egzekucyjnym, o ile spełnione są warunki wymienione w przytoczonym wyżej art. 1000 kodeksu postępowania cywilnego (oraz pod warunkiem, że nie wygasną wcześniej na skutek konfuzji, stosownie do treści art. 247 kodeksu cywilnego).

W celu ustalenia, jak dokładnie kształtuje się Państwa sytuacja prawna w świetle opisanych faktów powinna Pani uzyskać wiedzę, jakiego charakteru prawo Państwu przysługuje, czy jest ujawnione w księdze wieczystej oraz czy nieruchomość jest obciążona hipoteką. 

 


1 Dadańska K.A., Komentarz do art.296 Kodeksu cywilnego [w:] Kidyba A. (red.), Dadańska K.A., Filipiak T.A., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, LEX, 2012

2 uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 1980 r., III CZP 45/80, OSNCP 1981, nr 2-3, poz. 25

3 Niezbecka E., Komentarz do art.908 Kodeksu cywilnego [w:] Kidyba A. (red.), Gawlik Z., Janiak A., Kopaczyńska-Pieczniak K., Kozieł G., Niezbecka E., Sokołowski T., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, LEX, 20144 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 1983 r., III CZP 3/83, OSNC 1983/8/115

5 Ciepła H., Komentarz do art.1000 Kodeksu postępowania cywilnego [w:] Dolecki H. (red.), Wiśniewski T. (red.), Ciepła H., Zawistowski D., Żyznowski T., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 730-1088, LEX, 2014

 


Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania względem ZUS i US powstałe w związku działalnością gospodarczą spadkodawcy - opinia prawna

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania względem ZUS i US powstałe w związku działalnością gospodarczą spadkodawcy - opinia prawna

Stan faktyczny Mój ojciec - rozwodnik zmarł w grudniu 2004 r., nie pozostawił żadnego testamentu, żadnego spadku, żadnego majątku, ale pozostawił różne zobowiązania. Moja siostra za życia ojca podpisała notarialnie umowę o wydziedziczeniu, ja tego nie zdążyłem zrobić. Czy ją to wystarczająco (...)

Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Na podstawie postanowienia Sądu podział spadku po Ojcu dał mi prawo do 1/3 spadku, matce także 1/3, zaś wnukom po nieżyjącym bracie po 1/6. Jako spadek należy rozumieć mieszkanie (własnościowe spółdzielcze). W mieszkaniu tym mieszkam wraz z matką ponad 40 lat, mieszkanie (...)

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Jeżeli istnieje między małżonkami rozdzielność majątkowa, to czy masz powody obawiać się komornika? W systemie rozdzielności majątkowej istnieją jedynie dwa majątki: majątek osobisty żony i majątek osobisty męża, a zatem nie występuję w ogóle majątek wspólny. (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc (...)

Oświadczenie o potrąceniu wobec upadłego nie zawsze będzie prowadzić do umorzenia wierzytelności

Oświadczenie o potrąceniu wobec upadłego nie zawsze będzie prowadzić do umorzenia wierzytelności

Potrącenie wierzytelności w stosunku do upadłego znajdującego w się w upadłości jest jedną z niekwestionowanych przez prawo i praktykę form zaspokajania wierzytelności w toku postępowania upadłościowego. Dzięki niej wierzyciel upadłościowy zyskuje możliwość zaspokojenia swoich roszczeń (...)

Obowiązki komandytariusza

Obowiązki komandytariusza

  Obowiązek wniesienia wkładu Wkładem jest określone w umowie spółki świadczenie wspólnika, do którego zobowiązuje się on w związku z uczestnictwem w spółce. Art. 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) wymienia wkład jako obligatoryjną postać współdziałania (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Rozwiązanie spółki z o.o. z powodów przewidzianych w umowie spółki - opinia prawna

Rozwiązanie spółki z o.o. z powodów przewidzianych w umowie spółki - opinia prawna

Stan faktycznyW umowie spółki z o.o. istniał zapis: "Rozwiązanie i likwidację spółki powodują przyczyny określone w Kodeksie handlowym, a ponadto spółka ulega rozwiązaniu i likwidacji, jeżeli przez kolejne trzy lata gospodarcze zamknie swoją działalność stratą." (...)

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

W podatku od spadku i darowizn dla ustalenia obowiązującego stanu prawnego w pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy nastąpiło nabycie (tj. śmierć osoby, po której nabywamy określone rzeczy). Poniższe wyjaśnienia odnoszą się do nabycia tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa (...)

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Śmierć dłużnika nie musi oznaczać braku możliwości odzyskania naszego długu. Jest to podyktowane tym, że z chwilą śmierci niejako automatycznie przechodzą na określone osoby nie tylko prawa majątkowe zmarłego ale także jego obowiązki. Dlatego, co do zasady, śmierć naszego dłużnika (...)

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Walka z zatorami płatniczymi

Walka z zatorami płatniczymi

Ograniczenie zatorów płatniczych, czyli opóźnień w płaceniu kontrahentom – to główny cel ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Nowe rozwiązania to np.: skrócenie terminów zapłaty, (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Jeśli źle się poczujesz...

Jeśli źle się poczujesz...

Iść do przychodni, na SOR czy do szpitala zakaźnego? Dzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej czy lekarza rodzinnego? Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie problemów zdrowotnych. Pamiętaj, jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem, nie idź na SOR ani do (...)

Rzecznik Finansowy ostrzega przed usługami platform inwestycyjnych

Rzecznik Finansowy ostrzega przed usługami platform inwestycyjnych

Do Rzecznika Finansowego docierają skargi klientów dotyczące stron internetowych oferujących możliwość inwestycji w różnorodne instrumenty finansowe. Inwestorzy skarżą się na problemy z odzyskaniem pieniędzy, pochopnie wpłaconych na konto takich platform inwestycyjnych. Pojawiają (...)

Obciążenie hipoteczne nieruchomości - opinia prawna

Obciążenie hipoteczne nieruchomości - opinia prawna

Stan faktyczny  Mam wpis do hipoteki na kilku nieruchomościach, gdzie wierzycielem jest ZUS oraz firma prywatna. W/w nieruchomości sprzedałem w styczniu razem z zadłużeniem na tych nieruchomościach teściowi. Teraz doszła jeszcze jedna firma, u której mam zadłużenie i prawdopodobnie komornik (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Mój ojciec nagminnie sięga po kredyty. Ze względu na wysoką posadę jaką posiada, banki bardzo chętnie przyznawały mu pożyczki. Obawiamy się że w końcu jego zadłużenie przewyższy jego możliwości (...)

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

Sytuacja o którą pytam, dotyczy moich rodziców i w imieniu mojej mamy zadaję to pytanie. Mamy z mamą i rodzeństwem ogromny problem z ojcem, który notorycznie zaciąga kredytów w każdym z możliwych (...)

Spłacanie kredytów po zmarłym ojcu

Spłacanie kredytów po zmarłym ojcu

Mój ojciec wyprowadził się od mamy 7 lat temu. Zaraz po jego odejściu mama wystąpiła do sądu o rozdzielność majątkową. Rozwodu nie mieli. Ojciec kupił sobie mieszkanie i zamieszkał z konkubiną, (...)

Jak zabezpieczyć syna przed płaceniem alimentów na ojca?

Jak zabezpieczyć syna przed płaceniem alimentów na ojca?

Bardzo proszę o poradę. Mój mąż odszedł od nas 10 lat temu, pozostawiając mnie i naszego syna. Teraz mój syn skończył 19-lat, dostał się na dobre studia, pracuje generalnie bardzo dobrze radzi (...)

Jak uniknąć odpowiedzialności za długi siostry?

Jak uniknąć odpowiedzialności za długi siostry?

Odkąd pamiętam z moją siostrą zawsze były problemy. Jeszcze jak mieszkała z nami we wspólnym mieszkaniu, zaciągała kredyty na swoje zachcianki. Część zobowiązań spłacała, cześć musiała (...)

Dziedziczenie majątku spadkowego

Dziedziczenie majątku spadkowego

Jestem dzieckiem z poza małżeństwa, ojciec mój umarł 4 lata temu za granicą nie znam dokładnie z jakich składników składa się spadek , a żona ojca i córka nie chcą tego ujawnić. O śmierci (...)

Jak zabezpieczyć rodzinę przed moimi długami?

Jak zabezpieczyć rodzinę przed moimi długami?

Witam serdecznie, posiadam dwa kredyty. Chciałbym jakoś zabezpieczyć moja rodzinę (żonę i córkę), przed moimi długami na wypadek mojej śmierci. Jak mogę to zrobić? Niniejsza opinia prawna (...)

Darowizna mieszkania przez kuzyna ojca

Darowizna mieszkania przez kuzyna ojca

Czy wuj mógłby nam darować mieszkanie, przy czym jest on dość daleką rodziną, bo kuzynem mojego ojca. Jaki wtedy zajdzie podatek i od jakiej kwoty będzie naliczany, od kwoty autentycznej zapłaty (...)

Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna.

Odrzucenie spadku obciążonego długami przez kuzyna.

Zmarł mój kuzyn, pozostawiając po sobie dość spore długi. Wszyscy najbliżsi odrzucili spadek, po to właśnie by dług nie spał na nich. Moje pytanie tyczy się tego, czy w tej sytuacji istnieje (...)

Pieniądze z licytacji komorniczej masy spadkowej

Pieniądze z licytacji komorniczej masy spadkowej

Jeden z trzech spadkobierców, zajmujący mieszkanie po mamie doprowadził do znacznego zadłużenia mieszkania nie płacąc czynszu. Do tej pory nie przeprowadzono sądownego działu spadku. Mieszkanie (...)

Jak się zabezpieczyć przed spłata kredytu na mieszkanie które nie jest moje?

Jak się zabezpieczyć przed spłata kredytu na mieszkanie które nie jest moje?

Witam, moja żona dostawa w spadku przed naszym ślubem mieszkanie. Razem wzięliśmy kredyt na remont mieszkania. Obecnie jesteśmy na etapie złożenia wniosku o rozwód. Ja w tym mieszkaniu, w ogóle (...)

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Dwa tygodnie temu zmarł mój ojciec, sądzimy, że zostawił po sobie nie spłacone kredyty. Co muszę w tej chwili zrobić ja i moja córka (wnuczka zmarłego), aby nie przejąć po nim długów? Moja (...)

Testament i wydziedziczenie

Testament i wydziedziczenie

Ojciec obdarował swoja jedyna wnuczkę 1/2 nieruchomości w Warszawie, która odziedziczył po swoich rodzicach. Ponadto podarował 1/2 nieruchomości w Warszawie córce (wartość całości ok.140.000). (...)

Zabezpieczenie małżonka w testamencie

Zabezpieczenie małżonka w testamencie

Chcę sporządzić testament i powołać w nim do całości spadku moje dzieci z pierwszego małżeństwa. Z obecną żoną nie mam dzieci i jesteśmy właścicielami (mamy rozdzielność majątkową) (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Kobiecie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (jej odrębny majątek). Planuje ona małżeństwo. Ma dorosłą córkę (zameldowaną w tym mieszkaniu, ale mieszkającą gdzie indziej). (...)

FORUM PRAWNE

Wysokość alimentów - a dochody ojca

Wysokość alimentów - a dochody ojca Poszukuję informacji o tym, ile może wynieść maksymalna kwota alimentów w stosunku do dochodów ojca (zobowiązanego). Czy przepisy polskiego prawa wskazują (...)

Alimenty dla rodziców

Alimenty dla rodziców Jakie są zasady ubiegania sie rodziców o alimenty od dzieci? Co w przypadku rozwiedzionych rodziców pełnoletnich dzieci? Czy o alimenty od pełnoletniego dziecka ubiegac sie (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

KOMORNIK

KOMORNIK Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy związek z żoną.Pieniążki na alimenty (...)

alimenty na ojca

alimenty na ojca Czy sad moze zaakceptowac wniosek o przyznanie mu alimentow placone przez syna ktory nie mieszka i nie pracuje w Polsce nie ma zadnych dochodow w Polsce, a z ojcem nie utrzymuje zadnych (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

Ściągnięcie alimentów przez komornika

Ściągnięcie alimentów przez komornika w lutym zapadł wyrok w sprawie o alimenty. tatuś mojego dziecka nie płaci ich do tej pory. chcę udać się do komornika. co mam ze sobą zabrać? gdzie szukać (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Porady prawne