Kontrola UOKiK

Pytanie:

Na jakiej podstawie inspektor UOKiK może przeprowadzić kontrolę w prywatnej firmie (np. przedsiębiorstwo taksówkowe)? Jakich dokumentów i informacji może żądać? Jakim dokumentem powinien się okazać? Jakie są prawa kontrolowanego?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kontrola UOKiK

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w toku postępowania przed Prezesem Urzędu może być przeprowadzona przez upoważnionego pracownika Urzędu lub Inspekcji Handlowej, kontrola u każdego przedsiębiorcy lub każdego związku przedsiębiorców, w zakresie objętym tym postępowaniem.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydają odpowiednio: Prezes Urzędu, a na wniosek Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej - wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej.

Prezes Urzędu może również upoważnić do udziału w kontroli w określonych przypadkach:

 • pracownika organu ochrony konkurencji państwa członkowskiego Unii Europejskiej

  Porady prawne
 • osoby posiadające wiadomości specjalne, jeżeli do przeprowadzenia kontroli niezbędne są tego rodzaju wiadomości,

- osoby te nazwane zostaną dalej osobami upoważnionymi do udziału w kontroli. 

 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać:

 • wskazanie podstawy prawnej; 

 • datę i miejsce wystawienia; 

 • imię, nazwisko i stanowisko kontrolującego oraz numer jego legitymacji służbowej, w przypadku upoważnienia do udziału w kontroli osób posiadających wiadomości specjalne -  numer ich dowodu osobistego, a w przypadku pracownika organu ochrony konkurencji państwa członkowskiego Unii Europejskiej - numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 •  oznaczenie kontrolowanego; 

 • określenie przedmiotu i zakresu kontroli; 

 • określenie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanej daty jej zakończenia; 

 •  podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji; 

 • pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego

Kontrolujący jest obowiązany okazać osobie reprezentującej kontrolowanego (a gdy osoba ta jest nieobecna - pracownikowi kontrolowanego lub osobie czynnej w miejscu wszczęcia kontroli),  upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymację służbową, a osoby upoważnione do udziału w kontroli -  dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Kopię upoważnienia do przeprowadzenia kontroli pozostawia się kontrolowanemu.

Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących u kontrolowanego. W razie konieczności dokonania kontroli w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy, kontrolowany wydaje niezbędne polecenia na żądanie kontrolującego.

Kontrolujący ma prawo do :  

 • wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu kontrolowanego;  

 • żądania udostępnienia akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli oraz ich odpisów i wyciągów, a także sporządzania z nich notatek;  

 • żądania ustnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli -  od kontrolowanego lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania oraz posiadacza lokalu mieszkalnego, pomieszczenia, nieruchomości lub środka transportu, 

 • kontrolujący może również dokonać przeszukania pomieszczeń lub rzeczy, za zgodą sądu ochrony konkurencji i konsumentów, udzieloną na wniosek Prezesa Urzędu,

 • Prezes Urzędu może wydać postanowienie o zajęciu, w celu zabezpieczenia, akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów lub innych nośników informacji oraz innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie, na czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli, jednakże nie dłuższy niż 7 dni. Na postanowienie o zajęciu przedmiotów zażalenie przysługuje osobom, których prawa zostały naruszone, wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Osobie upoważnionej do udziału w kontroli przysługują uprawnienia kontrolującego w zakresie: wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu kontrolowanego oraz dostępu do akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli oraz ich odpisów i wyciągów, a także do sporządzania z nich notatek oraz uprawnienie do udziału wraz z kontrolującym w przeszukaniu.

Kontrolowany lub osoba uprawniona do jego reprezentowania oraz posiadacz lokalu mieszkalnego, pomieszczenia, nieruchomości lub środka transportu są obowiązani do:

 • udzielenia żądanych informacji; 

 • umożliwienia wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu; 

 • udostępnienia akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów lub innych nośników informacji. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi weszła w życie 23 grudnia 2021 r. Do jakiej instytucji należy złożyć zawiadomienie w sprawie podejrzenia nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej? Pisemne zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących (...)

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Określa ona zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych czy dostawców tych produktów, (...)

Szkoły jazdy pod lupą UOKiK

Szkoły jazdy pod lupą UOKiK

Ponad dwie trzecie skontrolowanych przez UOKiK ośrodków szkolenia kierowców może naruszać interesy konsumentów. Efektem analizy są postępowania administracyjne oraz wezwania do usunięcia kwestionowanych postanowień. UOKiK regularnie przeprowadza kontrole wzorców umów stosowanych w obrocie z konsumentami przez przedsiębiorców - m.in. deweloperów, (...)

Dostawcy gazu na celowniku. Co odkrył UOKiK?

Dostawcy gazu na celowniku. Co odkrył UOKiK?

Nieprawidłowości we wszystkich umowach, jakie konsumenci podpisali z dostawcami gazu - to efekt najnowszej kontroli UOKiK. Jednocześnie większość z nas nigdy nie składała reklamacji na rachunek za gaz i nie ma zastrzeżeń do sprzedawców tego paliwa - wynika z badań społecznych. W ramach Światowego Dnia Konsumentów, urząd zwraca uwagę na problemy odbiorców gazu. W marcu 2013 roku TNS (...)

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Wprowadzone zmiany poprawią sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym. UOKiK przygotował zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących nowych przepisów. Prezes UOKiK może interweniować w przypadku nieuczciwego wykorzystywania (...)

Turystyka – raport z kontroli

Turystyka – raport z kontroli

Prawie wszyscy skontrolowani organizatorzy usług turystycznych stosowali postanowienia niekorzystne dla konsumentów - wynika z najnowszej analizy UOKiK. Przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom toczy się już ponad 100 postępowań Zbliża się okres wakacyjny - w tym czasie wielu konsumentów korzysta z usług biur podróży. UOKiK od kilku lat monitoruje branżę turystyczną. (...)

UOKiK wziął pod lupę bary fast food

UOKiK wziął pod lupę bary fast food

Jaka jest jakość potraw w barach typu fast food? Jak wynika z najnowszej kontroli Inspekcji Handlowej, najwięcej zastrzeżeń dotyczy sposobu informowania o cenach i oznakowania produktów. Na zlecenie UOKiK Inspekcja Handlowa stale kontroluje lokale gastronomiczne o różnym profilu. W I kwartale br. sprawdzono placówki typu fast food oferujące swoim klientom zapiekanki, burgery, (...)

Kary za zmowę przetargową. Ćwierć miliona złotych grzywny

Kary za zmowę przetargową. Ćwierć miliona złotych grzywny

Sześciu przedsiębiorców w niedozwolony sposób wpływało na wyniki zamówień publicznych na utrzymanie zieleni przydrożnej i czystości pasów drogowych zarządzanych przez GDDKiA w woj. łódzkim. Zgodnie z prawem zabronione jest ustalanie przez uczestników przetargów warunków składanych ofert. Przedsiębiorcy mają obowiązek działać samodzielnie i nie mogą uzgadniać swoich poczynań. (...)

Ponad dwieście naruszeń prawa w umowach

Ponad dwieście naruszeń prawa w umowach

Odbiór rat w domu, przygotowanie umowy, wydłużenie czasu spłaty pożyczki, czynności detektywistyczne - parabanki za wszystko pobierają dodatkowe opłaty. Urząd przeanalizował koszty stosowane przez 30 przedsiębiorców. Praktyki wszystkich skontrolowanych wzbudziły zastrzeżenia. Prezes UOKiK skontrolowała 30 przedsiębiorców, 73 wzorce umów oraz 300 faktycznie zawartych z konsumentami (...)

Wyposażenie aut. Kontrolerzy ostrzegają

Wyposażenie aut. Kontrolerzy ostrzegają

Linki holownicze, łańcuchy i pasy do mocowania ładunków a także uchwyty rowerowe - to popularne elementy wyposażenia samochodów. 36,6 proc. z 309 skontrolowanych partii produktów wzbudziło zastrzeżenia Inspekcji Handlowej głównie z powodu nieprawidłowego oznakowania. Przeprowadzona w II kwartale br. na zlecenie UOKiK kontrola Inspekcji Handlowej dotyczyła bezpieczeństwa linek holowniczych, (...)

Wzorce umowne firmy Tauron Dystrybucja do zmiany

Wzorce umowne firmy Tauron Dystrybucja do zmiany

We wzorcach krakowskiej spółki energetycznej Tauron Dystrybucja brakowało informacji na temat wysokości bonifikaty dla klientów za pogorszenie jakości obsługi. Przedsiębiorca stosował także niedozwolone postanowienia umowne. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał decyzję Prezes UOKiK oraz kary w łącznej wysokości ponad 1,8 mln zł. Wyrok sądu dotyczy decyzji Prezes UOKiK (...)

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Czemu ma służyć nowa regulacja o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej? 12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Jej celem jest m.in. wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych (...)

Firmy kurierskie - Raport

Firmy kurierskie - Raport

Ograniczanie odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenie przesyłki, utrudnianie rozpatrzenia reklamacji - to tylko niektóre postanowienia stosowane przez firmy kurierskie, które zakwestionował UOKiK. W trakcie kontroli zbadano regulaminy 30 przedsiębiorców. Coraz częściej korzystamy z usług firm kurierskich, chociażby dlatego, że coraz częściej kupujemy produkty w sieci. W zeszłym (...)

Kontrola UOKiK. Tak nas oszukują na kolei i w samolotach

Kontrola UOKiK. Tak nas oszukują na kolei i w samolotach

183 niedozwolone postanowienia, to rezultat pierwszej kontroli prezes UOKiK Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel (na zdj.), dotyczącej wypożyczalni samochodów, przewoźników kolejowych i lotniczych. Najczęściej przedsiębiorcy całkowicie zwalniają się z odpowiedzialności za zniszczony samochód, bagaż, czy odwołanie pociągu. W toku jest 19 postępowań - informuje UOKiK. W I kwartale 2012 (...)

Rabaty stosowane przez sieci handlowe - raport UOKiK

Rabaty stosowane przez sieci handlowe - raport UOKiK

UOKiK sprawdził rabaty uzyskiwane przez duże sieci handlowe od dostawców produktów rolno-spożywczych. Efektem jest kompleksowy raport zawierający dane i wskazówki dotyczące rabatów stosowanych przez sieci handlowe. ##baner## Kontrola Prezesa UOKiK Rynek rolno-spożywczy znajduje się pod stałą kontrolą Prezesa UOKiK. Działania w tym obszarze prowadzone są (...)

Kosztowne usługi

Kosztowne usługi

Ponad 50 proc. skontrolowanych usługodawców nie przestrzega prawa. Kontrola zlecona przez UOKiK wykazała nieprawidłowości ograniczające prawa konsumentów Inspekcja Handlowa objęła kontrolą 362 placówki. Ocenie poddano m.in. jakość i terminowość wykonywania zleceń, prawidłowość naliczania i pobierania opłat za świadczone usługi m.in. fryzjerskie, krawieckie, optyczne, (...)

Kontrola UOKiK. Wszyscy dostawcy gazu muszą zmienić wzory umów

Kontrola UOKiK. Wszyscy dostawcy gazu muszą zmienić wzory umów

Prawo do rozwiązania umowy czy wstrzymania dostaw gazu z innych przyczyn niż wynikające z przepisów – to najczęstsze praktyki sprzedawców gazu. W efekcie ubiegłorocznej kontroli, Prezes UOKiK wydała 15 decyzji. Wszyscy przedsiębiorcy zobowiązali się do zmiany wzorców umów. Jedno postępowanie jest nadal w toku. Wydane decyzje są efektem kontroli Prezes UOKiK, która odbyła (...)

Sprzedający na prezentacjach naruszyli interesy konsumentów

Sprzedający na prezentacjach naruszyli interesy konsumentów

Przedsiębiorcy sprzedający naczynia do gotowania oraz pościel wełnianą naruszyli prawa konsumentów. Philipiak Polska przyznawał sobie prawo do rozwiązania umowy z konsumentem zalegającym ze spłatą bez wcześniejszego wezwania. Natomiast Senlux oraz Potenza di Lana nie informowali o prawie odstąpienia od umowy. Konsument, który kupuje produkty na specjalnych pokazach organizowanych w sanatoriach, (...)

UOKiK wydał decyzję dotyczącą dostawców gazu

UOKiK wydał decyzję dotyczącą dostawców gazu

Prawo do rozwiązania umowy czy wstrzymania dostaw gazu z innych przyczyn niż wynikające z przepisów – to najczęstsze praktyki sprzedawców gazu. W efekcie ubiegłorocznej kontroli, Prezes UOKiK wydała decyzje nakazujące zmianę niekorzystnych dla konsumentów zapisów w umowach. Przedsiębiorcy zobowiązali się do zmiany wzorców umów. Wydane decyzje są efektem kontroli Prezes UOKiK, (...)

Produkty niebezpieczne na cenzurowanym

Produkty niebezpieczne na cenzurowanym

Już 30 marca 2007 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Dotyczy ona określenia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów, obowiązków producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów oraz zasad i trybu sprawowania nadzoru w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów wprowadzonych na rynek. Na czym ma polegać poprawa (...)

Produkty niebezpieczne na cenzurowanym

Produkty niebezpieczne na cenzurowanym

Już tylko na podpis prezydenta oczekuje ustawa o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, którą 25 stycznia 2007 r. przyjął Senat bez poprawek. Dotyczy ona określenia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów, obowiązków producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów oraz zasad i trybu sprawowania nadzoru w celu zapewnienia bezpieczeństwa (...)

Jakie pułapki dla klientów szykują deweloperzy?

Jakie pułapki dla klientów szykują deweloperzy?

Jak wykazała tegoroczna kontrola UOKiK przeprowadzona u blisko 200 podmiotów z branży, niemal w każdym wzorcu można się było dopatrzeć uchybień. Wiele z nich dotyczy chyba najważniejszego dla konsumentów elementu umowy, jakim jest cena. Deweloperzy nagminnie zastrzegają sobie możliwość zmiany wynagrodzenia przy wykorzystaniu różnego rodzaju klauzul waloryzacyjnych. Skoro (...)

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Z dniem 17 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie  ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634).  Nowelizacja wprowadza dodatkowe, szerokie kompetencje dla Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej: UOKiK), które zdaniem ustawodawcy pozwolą uszczelnić (...)

Klauzule niedozwolone a prawa konsumenta

Klauzule niedozwolone a prawa konsumenta

Niedozwolone klauzule umowne W przypadku wielu dziedzin życia konsumenci nie mają możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Mają oni tylko możliwość podpisania kontraktu albo jego odrzucenia w całości. Dotyczy to na przykład umów stosowanych przez banki, operatorów telefonii, deweloperów, zakłady ubezpieczeń, biura podróży, (...)

Maksymalne kary Prezesa UOKiK za Nord Stream 2

Maksymalne kary Prezesa UOKiK za Nord Stream 2

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 29 miliardów zł kary na Gazprom i ponad 234 miliony zł na 5 pozostałych spółek uczestniczących w budowie rurociągu  - to skutek braku zgody na transakcję Nord Stream 2. Na mocy decyzji Prezesa UOKiK podmioty mają obowiązek rozwiązać umowy zawarte na finansowanie gazociągu NS2. ##baner## Precedensowa decyzja Wydanie (...)

Nowe przepisy o kontroli inwestycji

Nowe przepisy o kontroli inwestycji

24 lipca 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji. Prezes UOKiK będzie mógł chronić polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. UOKiK opublikował dokument, w którym wyjaśnia, w jaki sposób potencjalni inwestorzy powinni zgłosić transakcję. ##baner## Nowe przepisy Nowe (...)

Charakter rejestru klauzul niedozwolonych

Charakter rejestru klauzul niedozwolonych

Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie czy stosowanie przez przedsiębiorcę wzorca umowy zawierającego postanowienie umowne o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydanym w stosunku do innego przedsiębiorcy i wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 479[45] § 2 k.p.c. może być uznane za praktykę naruszającą (...)

Jakość produktów oferowanych konsumentom z Polski i Niemiec

Jakość produktów oferowanych konsumentom z Polski i Niemiec

Dobre, bo niemieckie? Wyniki testów UOKiK UOKiK po raz pierwszy porównał jakość produktów oferowanych konsumentom z Polski i Europy Zachodniej. Sprawdził jakość 101 produktów, istotne różnice dotyczyły 12. Na przykład chipsy niemieckie smażono na oleju słonecznikowym, polskie – na palmowym. Zakupy i testy Produkty UOKiK sprawdzilił (...)

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach koncentracji przedsiębiorców toczone przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy się zazwyczaj wydaniem decyzji. Decyzje te są wzruszalne, co oznacza, że postępowanie w w/w sprawach jest dwuinstancyjne. Druga instancją (...)

Klienci usług finansowych lepiej chronieni.

Klienci usług finansowych lepiej chronieni.

Parlament przyjął nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.  Konsumenci, szczególnie na rynku usług finansowych, będą lepiej chronieni. Ustawa zostanie teraz skierowana do Prezydenta. Po podpisaniu ustawa wejdzie w życie po sześciu miesiącach od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Sześciomiesięczne vacatio legis pozwoli wszystkim uczestnikom (...)

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Zakupy online W grudniu Polacy robią więcej zakupów, niż w innychporach roku, także w internecie. Warto uważać, aby w pośpiechu nie dać się okraść. Coraz więcej Polaków robi zakupy online. Przekonali się do nich już nie tylko młodzi, ale i osoby, które rzadziej korzystają z nowoczesnych technologii. I świetnie! Internet naprawdę skutecznie potrafi ułatwić (...)

Działalność UOKiK w 2008

Działalność UOKiK w 2008

598 decyzji dotyczących naruszenia prawa chroniącego konkurencję i konsumentów oraz kary finansowe w łącznej wysokości ponad 95 mln zł - to efekt pracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2008 roku. Podstawowym instrumentem Prezesa Urzędu w zakresie ochrony konkurencji jest prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję - nadużywania pozycji (...)

Fuzje pod kontrolą

Fuzje pod kontrolą

Zakaz przejęcia na rynku niebezpiecznych odpadów, warunkowa zgoda w branży spożywczej i wszczęcie postępowania przeciwko spółce Carrefour za zwłokę w wykonaniu decyzji - to ostatnie działania Prezes UOKiK w sprawie koncentracji przedsiębiorców. Aby chronić konkurencję przed negatywnymi skutkami koncentracji, prawo nakazuje uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (...)

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju. Obrona polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów w kolejnej pakietowej ustawie, która (...)

Zabawki muszą być bezpieczne

Zabawki muszą być bezpieczne

Wspólna akcja KAS, UOKiK i IH Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcja Handlowa sprawdziły bezpieczeństwo importowanych zabawek. Blisko 1,5 mln sprawdzonych, 700 tys. zakwestionowanych i 30 tys. zniszczonych zabawek – to efekt wspólnej akcji UOKiK i Krajowej Administracji Skarbowej. Badano m.in. poziom ftalanów, (...)

Działalność UOKiK w 2007 r.

Działalność UOKiK w 2007 r.

281 decyzji dotyczących naruszenia prawa chroniącego konkurencję i konsumentów oraz kary finansowe w łącznej wysokości ponad 170 mln zł - to efekt pracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2007 roku Podstawowym instrumentem Prezesa Urzędu w zakresie ochrony konkurencji jest prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję - nadużywania (...)

Kontrole kotłów na paliwo stałe

Kontrole kotłów na paliwo stałe

Prezes UOKiK weryfikuje, czy kotły na paliwo stałe spełniają wymagania określone w przepisach. Do tej pory wyeliminowaliśmy ponad 7,2 tys. ofert internetowych, a ponad 170 przedsiębiorców podjęło dobrowolne działania naprawcze - to efekty pracy ekspertów UOKiK oraz IH. Przedsiębiorca odpowiedzialny za sprzedaż kotła niespełniającego wymagań (...)

Jakie kary są nakładane na przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji?

Jakie kary są nakładane na przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji?

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów UOKiK może nakładać na przedsiębiorców kary pieniężne za naruszenia reguł konkurencji. Przyjmuje się bowiem, iż konkurencja sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i produktywności. Jest korzystna dla przedsiębiorców i konsumentów, ponieważ zapewnia niższe ceny, lepszą jakość produktów, większy (...)

UOKiK prześwietlił umowy deweloperskie

UOKiK prześwietlił umowy deweloperskie

Ponad 1,1 tys. zbadanych wzorców umów, blisko 600 przeanalizowanych prospektów informacyjnych. Prawie 500 postanowień umownych wzbudziło zastrzeżenia UOKiK. Urząd sprawdził czy deweloperzy przestrzegają przepisów. To pierwsza kontrola przeprowadzona przez Urząd od momentu wejścia w życie nowej ustawy. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego weszła (...)

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów daje UOKiK większe prawa

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów daje UOKiK większe prawa

Przepisy odpowiadają na problemy konsumentów na różnych rynkach i są wynikiem analiz organizacji konsumenckich, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości oraz UOKiK - podaje Urząd. Analizy wykazały przede wszystkim, że konsumenci na rynku usług finansowych są niedostatecznie chronieni – np. oferowane im produkty są niedostosowane do ich potrzeb, oraz że system eliminowania (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwrot składki ubezpieczenia na życie.

Zwrot składki ubezpieczenia na życie.

Chciałbym zrezygnować z ubezpieczenia na życie które wziąłem w banku. Niedawno złożyłem pismo oświadczające że rezygnuję i że żądam zwrotu części składki ubezpieczeniowej. Czy bank może (...)

Obowiązek udostępnienia akt inspektorom PIP

Obowiązek udostępnienia akt inspektorom PIP

Czy mam obowiązek udostępnić teczki osobowe byłych pracowników podczas kontroli PIP? Co z ochroną danych osobowych? Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy wyraźnie (art. 19b) daje inspektorom prawo (...)

Uprawnienia Policji w sprawach o wykroczenia

Uprawnienia Policji w sprawach o wykroczenia

W trakcie zatrzymania do kontroli drogowej z powodu "domniemania wykroczenia drogowego" zostałem (funkcjonariusz przedstawił się) poproszony o dokumenty i udanie się do radiowozu. Tam funkcjonariusz, (...)

Uprawnienia straży gminnych [miejskich] w zakresie ochrony środowiska

Uprawnienia straży gminnych [miejskich] w zakresie ochrony środowiska

Jakimi uprawnieniami dysponują funkcjonariusze straży miejskiej w zakresie ochrony środowiska? W tym aspekcie warto zwrócić uwagę na dyspozycję art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska: (...)

Kradzież upoważnienia in blanco

Kradzież upoważnienia in blanco

Z samochodu skradziono mi dokumenty, w tym upoważnienie na dowolne dysponowanie "moim ruchomym majątkiem". Upoważnienie miało mój podpis, nie miało daty, ani wpisanej upoważnionej osoby (puste miejsce). (...)

Uchylenie się od skutów zawartej umowy

Uchylenie się od skutów zawartej umowy

Wykonawca usługi (umowa z zamówienia publicznego) otrzymał od zamawiającego pisemne upoważnienie, umożliwiające wykonawcy wejście na obiekt (wykonawca XXX, legitymujący się dowodem osobistym (...)

Upoważnie do korzystania z konta

Upoważnie do korzystania z konta

Czy upoważnienie, nawet kogoś z rodziny, do korzystania z konta można traktować jako akt darowizny? Samo upoważnienie do korzystania z konta nie świadczy jeszcze o darowiźnie. Upoważnienie (...)

Upoważnienie do podpisywania faktur

Upoważnienie do podpisywania faktur

Czy małżonek lub inna osoba prowadząca działalność gospodarczą może upoważnić drugiego małżonka lub inną osobę trzecią, nie będącą z nim w stosunku pracy, do podpisywania faktur VAT w (...)

Upoważnienie do przetwarzania danych

Upoważnienie do przetwarzania danych

Czy można zastosować do wszystkich pracowników Uczelni jeden szablon upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Nie ma w nim rozgraniczenia między pracą w systemie informatycznym i nieinformatycznym, (...)

Upoważnienie do prowadzenia samochodu firmy

Upoważnienie do prowadzenia samochodu firmy

Spółka z o.o. zakupiła samochód osobowy na firmę, jako środek trwały. Czy w związku z powyższym w świetle obowiązujących przepisów, wymagane są jakieś dokumenty, zaświadczenia firmy np, (...)

Upoważnienie do wypełnienia weksla in blanco

Upoważnienie do wypełnienia weksla in blanco

Jak należy rozumieć stwierdzenie, że wystawca nie może odwołać upoważnienia do wypełnienia weksla in blanco, ponieważ zostało ono udzielone w interesie upoważnionego? Upoważnienie do uzupełnienia (...)

Doręczanie pism sądowych osobie upoważnionej

Doręczanie pism sądowych osobie upoważnionej

Razem z Siostrą (ja - wnioskodawca i siostra - wnioskodawczyni) złożyliśmy wniosek do sądu rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku po Mamie i dział spadku z zaznaczeniem, że dział spadku jest (...)

Odwołanie upoważnienia

Odwołanie upoważnienia

Skradziono mi upoważnienie na dowolne dysponowanie moim ruchomym majątkiem. Jakie są formy unieważnienia upoważnienia? Pełnomocnictwo/upoważnienie może być w każdym czasie odwołane przez mocodawcę, (...)

Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP

Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP

Co powinien okazać pracownik PIP przed przystąpieniem do kontroli? Czy podobnie jak w przypadku Urzędu Skarbowego musi być jasno określony (na piśmie) zakres kontroli, czy osoba kontrolująca powinna (...)

Upoważnienie a pełnomocnictwo

Upoważnienie a pełnomocnictwo

Jakie są różnice pomiędzy upoważnieniem a pełnomocnictwem? Czy są to terminy, które mogą być używane zamiennie (mam na myśli nie tylko pełnomocnictwo procesowe, ale pełnomocnictwa do czynności (...)

Upoważnienie a pełnomocnictwo

Upoważnienie a pełnomocnictwo

Moje pytanie brzmi: jaka jest różnica między pełnomocnictwem a upoważnieniem? Jakie są wyróżniające i tym samym różniące ich znamiona? Pełnomocnictwo stanowi przykład czynności (...)

Elementy upoważnienia

Elementy upoważnienia

Skradziono mi upoważnienie na dowolne dysponowanie moim ruchomym majątkiem. Czy są określone obligatoryjne dane, których brak w upoważnieniu może powodować jego nieważność np. wystawiam upoważnienie (...)

Dostęp do akt osobowych pracownika

Dostęp do akt osobowych pracownika

Mała firma chce zatrudnić pracownika na umowę o dzieło w celu uporządkowania i utworzenia teczek osobowych dla zatrudnionych pracowników (aktualnie i już niepracujących). Pracownicy mają (...)

Zwoływanie zgromadzenia wspólników przez wspólnika

Zwoływanie zgromadzenia wspólników przez wspólnika

Wspólnik zażądał zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia. Zarząd ma 2 tygodnie czasu na jego zwołanie. Wg ksh jeżeli Zarząd tego nie uczyni ma prawo zwołać je wspólnik. Umowa spółki nie reguluje (...)

Wystawianie faktur bez podpisu

Wystawianie faktur bez podpisu

Jak w świetle nowej ustawy o podatku VAT traktować prośby kontrahentów o przysłanie aktualnego upoważnienia do wystawiania faktur VAT bez podpisu? Jak powinno brzmieć takie upoważnienie? Odpowiedź (...)

Forma upoważnienia administracyjnego

Forma upoważnienia administracyjnego

W państwowej jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa nieposiadającej osobowości prawnej dyrektor zakładu chce upoważnić swojego zastępcę na podstawie art. 268a kpa do, np. podpisywania umów. (...)

Forma udzielenia prokury

Forma udzielenia prokury

W jakiej formie napisać upoważnienie stałe dla osoby, aby mogła reprezentować moją firmę w moim imieniu np. zawieranie umów, bank, urząd skarbowy, sąd, podpisywanie faktur i działać dla dobra (...)

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

W raz z innymi udziałowcami chcielibyśmy odwołać prezesa. Podejrzewamy że bezprawnie wypłacił on sobie kwotę w wysokości 30 tys złotych. Problem polega na tym że prezes na bank nie podpisze (...)

Skład komisji egzaminacyjnej

Skład komisji egzaminacyjnej

Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, że wyjeżdża w tym czasie (...)

Reprezentacja Spółdzielni Mieszkaniowej

Reprezentacja Spółdzielni Mieszkaniowej

Witam, Czy przed sądem, może reprezentować Spółdzielnię Mieszkaniową prawnik nie wpisany do KRS tej Spółdzielni, a posiadający jedynie pisemne upoważnienie? Po złożeniu tego upoważnienia (...)

Pełnomocnictwo do przetwarzania danych osobowych

Pełnomocnictwo do przetwarzania danych osobowych

Moi pracownicy posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w serwisie internetowym, który prowadzę. Dwóch pracowników (umowa o pracę na czas nieokreślony i umowa zlecenie) (...)

Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej

Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej

Chciałabym założyć działalność gospodarczą, ale jestem zastępcą kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i mam upoważnienie do podpisywania decyzji. Działalność miałaby dotyczyć (...)

Upoważnienie nieodwołalne

Upoważnienie nieodwołalne

Proszę podać przykłady nieodwołalnego upoważnienia, poza uzupełnienieniem weksla in blanco. Do czynności upoważniających nieodwołalnych można zaliczyć pełnomocnictwo i przekaz w konkretnej, (...)

Upoważnienie do dysponowania kontem w Banku

Upoważnienie do dysponowania kontem w Banku

W Stowarzyszeniu na Walnym Zebraniu nastąpiła zmiana władz Stowarzyszenia (Zarządu). Nowy Zarząd podjął uchwały o cofnięciu dotychczasowych upoważnienia oraz wystawił nowe upoważnienie. Bank (...)

Upoważnienie lub pełnomocnictwo

Upoważnienie lub pełnomocnictwo

Pani X opiekuje się 69 letnim schorowanym wujkiem. Z uwagi na wiek oraz postępującą niepełnosprawność wujek ma coraz większe trudności w załatwianiu bieżących spraw (lekarze, urzędy, banki). (...)

FORUM PRAWNE

pełnomocnictwo, dyspozycja na wypadek śmierci, apostille

pełnomocnictwo, dyspozycja na wypadek śmierci, apostille Witam i na początku bardzo proszę o pomoc. Najpierw może przedstawie swoją sytuacje. Na początku grudnia 2005 roku zostałam upoważniona (...)

Upoważnienie

Upoważnienie Witam, mój konkubent przebywa w zakładzie karnym. Będzie tam jeszcze przez dłuższy czas. Ja mam za to problemy z załatwieniem wielu spraw, czy to w Urzędzie Skarbowym, czy spółdzielni. (...)

Upoważnienie

Upoważnienie witam mam problem jestem na L-4 i a w sklepie w którym pracuje mam mieć remanent na którym oczywiście nie będę mógł przyjść i powiedziano mi że mam napisać upoważnienie dla osoby (...)

Upoważnienie

Upoważnienie Witam mam pytanie czy wystarczy upoważnienie od właściciela auta jesli chodzi o dokonywanie na nim czynności czy powinien być jakis dokument od notariusza? z góry dziękuję za odpowiedzi

upoważnienie

upoważnienie Czy przedsiębiorca może upoważnić osobę fizyczną do podpisywania umów zobowiązujących w jego imieniu? Jeżeli tak to w jakiej formie?

Upoważnienie stałe

Upoważnienie stałe Witam, można powiedzieć, że jestem tu nowy więc za ewentualne niezgodności z góry przepraszam. Piszę tutaj bo nie znalazłem w sieci odpowiedzi na mój problem. Jestem Strażakiem (...)

Wzór na upoważnienie

Wzór na upoważnienie Witam, jak napisać upoważnienie tak aby było ważne we wszystkich urzędach? Każdy urząd wymaga innych danych i formy, nie ma jednego wzoru, który byłby akceptowany we wszystkich (...)

Kupno samochodu od osoby trzeciej -formalności

Kupno samochodu od osoby trzeciej -formalności Witam. Mam zamierzam kupić auto i problem jest taki, że osoba która jest właścicielem jest zagranicą i nie ma możliwości uczestniczyć przy sprzedaży. (...)

Jak udzielić żonie upoważnienia do reprezentowania w urzędach???

Jak udzielić żonie upoważnienia do reprezentowania w urzędach??? Witam, na co dzień mieszkam za granicą, tutaj pracuję na kontrakcie, ale zameldowany jestem w Polsce. Tutaj mam żonę i dziecko. (...)

upoważnienie wzór

upoważnienie wzór W upoważnieniu trzeba wyraźnie wskazać osobę upoważniającą i upoważnioną. Miejscowość, data, dane osoby udzielającej upoważnienia (imię, nazwisko, adres, numer dowodu), (...)

Upoważnienie do reprezentowania w urzędzie

Upoważnienie do reprezentowania w urzędzie Witam Dwa dni temu kupiłem auto, jestem zarejestrowany w woj. mazowieckim, ale mieszkam i pracuję w małopolskim. Nie mam możliwości na załatwienie wszystkich (...)

Prawo jazdy -upoważnienie do odbioru dokumentów

Prawo jazdy -upoważnienie do odbioru dokumentów Niedawno zdałem prawo jazdy w moim rodzinnym mieście i w momencie jego odbioru będę już za granicą, czy mogę upoważnić kogoś żeby je odebrał (...)

Jak napisać upoważnienie o odebranie dowodu rejestracyjnego samochodu?

Jak napisać upoważnienie o odebranie dowodu rejestracyjnego samochodu? Jak napisać upoważnienie o odebranie dowodu rejestracyjnego samochodu? Muszę odebrać dowód rejestracyjny a nie będzie mnie (...)

Witam, muszę napisać upoważnienie na ojca do Urzędu ale mój dowód osobisty został skradziony jak

Witam, muszę napisać upoważnienie na ojca do Urzędu ale mój dowód osobisty został skradziony jak Witam, muszę napisać upoważnienie na ojca do Urzędu ale mój dowód osobisty został skradziony (...)

finanse publiczne upoważnienie

finanse publiczne upoważnienie Jestem pracownikiem Urzędu Miejskiego od paru lat i obecnie nasz pracodawca chce na podstawie upoważnienie scedować odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów (...)

Upoważnienie do zarządzania nieruchomością

Upoważnienie do zarządzania nieruchomością Moi rodzice chcą dać pod najem dom jednak mieszkają w Niemczech, dlatego też ja zajmuje się tą sprawa. Ja osobiście nie jestem właścicielem ani współwłaścicielem (...)

jak napisać upoważnienie wzór?

jak napisać upoważnienie wzór? jak napisać upoważnienie wzór?

jak pisać upoważnienie?

jak pisać upoważnienie? jak pisać upoważnienie?

upoważnienie do karty bankowej

upoważnienie do karty bankowej Witam serdecznie. Jestem z mężem świeżo po rozwodzie, obawiam się o swoje konto bankowe. Czy kartę do bankomatu może wyrobić osoba upoważniona w tajemnicy przed (...)

Upoważnienie do rejestracji samochodu

Upoważnienie do rejestracji samochodu Witam ma pytanie czy jest możliwość żeby moja żona zarejestrowała samochód za pomocą upoważnienia, ponieważ ja znajduje się za granicą i nie mogę tego (...)

Porady prawne