Mandat karny a przepisy porządkowe

Pytanie:

"5 czerwca 2006 r weszło w życie rozporządzenia MSWiA (Dz.U. 2006 r. Nr 94, poz. 653) w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej, nakazujące powiadamianie właściwej Placówki Straży Granicznej o zamiarze np. wędkowania na wodach granicznych na co najmniej 24 godziny przed zamiarem wykonywania tej czynności. Co grozi za niepowiadomienie? Czy właściwym jest karanie mandatem karnym z art. 54 kw za naruszenie obowiązku zgłoszenia np. wędkowania na wodach granicznych? Czy rozporządzenie to jest przepisem porządkowym? "

Odpowiedź prawnika: Mandat karny a przepisy porządkowe

Art. 54 jako wykroczenie określa zachowanie polegające na wykraczaniu przeciwko wydanym na podstawie ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu w miejscu publicznym. Przepis ten ma charakter blankietowy. W związku z powyższym, można przyjąć, iż odpowiedzialność na podstawie tego przepisu ponieść będzie można jedynie po ustaleniu, że zachowanie sprawcy narusza przepisy porządkowe obowiązujące w danym miejscu i czasie oraz że przepisy tego rodzaju zostały wydane i w odpowiedni sposób ogłoszone.

Jak wynika z w/w przepisu, ma on na celu ochronę porządku i spokoju publicznego ludzi w miejscach publicznych (tj. centra handlowe czy parki lub place), a więc wykroczenie określone w art. 54 zalicza się do grupy wykroczeń chroniących porządek i spokój w miejscach publicznych.

W przedstawionym stanie faktycznym nie chodzi stricte o porządek i spokój publiczny, albowiem chodzi tu o ochronę granicy państwowej, a więc rozporządzenie wskazane w opisie sytuacji nie będzie miało charakteru porządkowego.

W związku z powyższym funkcjonariusz Straży Granicznej nie jest uprawniony w w/w przypadku do karania mandatem karnym na podstawie art. 54 kw.

W kwestii kompetencji Straży Granicznej w w/w zakresie proponujemy zapoznać się z odpowiedzią zatytułowaną Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika