Nadzór w jednostkach prokuratury

Pytanie:

Do Prokuratury Krajowej, wysłałem wniosek o objęcie nadzorem służbowym postępowania lokalnej Prokuratury Rejonowej. Ile czasu wg. przepisów ma Prokuratura Krajowa na udzielenie mi odpowiedzi oraz objęcie nadzorem postępowania? Proszę o przytoczenie przepisów.

Masz inne pytanie do prawnika?

20.6.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nadzór w jednostkach prokuratury

Kwestie związane z nadzorem służbowym reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1992 r., Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 1992 r., Nr 38, poz. 163 ze zmianami). Zgodnie z § 42 - 47 prokurator przełożony i zwierzchnik służbowy sprawują nadzór nad czynnościami podległych prokuratorów. Decyzję o objęciu sprawy nadzorem podejmuje kierownik prokuratury nadrzędnej, jego zastępca lub naczelnik wydziału, informując o tym odpowiednią jednostkę organizacyjną.

Porady prawne

W szczególnych wypadkach prokurator apelacyjny może objąć nadzorem postępowanie przygotowawcze prowadzone w prokuraturze rejonowej. Nie wyłącza to nadzoru prokuratora okręgowego. Wykonywanie nadzoru służbowego polega przede wszystkim na osobistym zapoznaniu się prokuratora sprawującego nadzór z aktami sprawy w celu udzielenia konsultacji lub wytycznych. Jeżeli zachodzi potrzeba wydania odpowiednich poleceń co do treści czynności, należy przekazać je kierownikowi jednostki lub jego zastępcy; nadzór nie może ograniczać się wyłącznie do żądania nadsyłania informacji i sprawozdań.

O stwierdzonych w toku nadzoru przypadkach oczywistej obrazy przepisów prawa przez prokuratora zawiadamia się przełożonego dyscyplinarnego. Prokuratura Krajowa koordynuje sprawowany przez prokuratury apelacyjne i okręgowe nadzór służbowy, dbając w szczególności o ujednolicenie jego form oraz skuteczność. Na polecenie Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego oraz w wyjątkowych przypadkach na podstawie decyzji dyrektora biura nadzór służbowy sprawuje Prokuratura Krajowa. Tylko wyjątkowo Prokuratura sprawuje nadzór służbowy w stosunku do prokuratury rejonowej. Najczęściej koordynuje podjęty nadzór przez prokuratury apelacyjna lub okręgową. Funkcje nadzorcze są realizowane także poprzez nadzór instancyjny oraz wizytacje i lustracje.

Kwestie związane zaś z rozpatrywaniem skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 r., Nr 5 , poz. 46). Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

Organ rozpatrujący skargę lub wniosek może, wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania. Właściwy organ zawiadamia redakcję prasową, radiową lub telewizyjną o wynikach rozpatrzenia sprawy stanowiącej treść przesłanego temu organowi przez redakcję materiału prasowego lub innej opublikowanej wiadomości, mającej znamiona skargi lub wniosku, a także dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach. Przepisy jednak nie precyzują po jakim czasie jednostka ma obowiązek zawiadomienia osoby o podjętych czynnościach. Sam nadzór ma być prowadzony nieprzerwanie. Nadzór służbowy prowadzony jest również niezależnie od wniosku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zmiany w prokuraturach

Zmiany w prokuraturach

Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Co będzie wolno prokuratorowi przełożonemu? Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o prokuraturze, prokurator przełożony uprawniony będzie do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego. Zmiana lub uchylenie (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.Kwestionowany przepis ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że zwierzchni nadzór nad działalnością (...)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Jakie nowe przepisy zainteresują chętnych do pracy w sądownictwie czy prokuraturze?4 marca 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.Na jej podstawie zostanie uworzona Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Minister Sprawiedliwości ma sprawować nadzór nad Krajową Szkołą w zakresie zgodności jej działania z przepisami (...)

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Kto może składać skargi i wnioski i do jakich instytucji?  Wedle art. 63 Konstytucji RP, „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”. Dział (...)

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli (...)

Ważne dla pracowników sądów i prokuratury oraz stażystów

Ważne dla pracowników sądów i prokuratury oraz stażystów

Jakie nowe przepisy zainteresują urzędników organów wymiaru sprawiedliwości?Nowe rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego wchodzi w życie już 18 lipca 2008 r. Czego dotyczy rozporządzenie?Rozporządzenie określa: (...)

Oświata po zmianach

Oświata po zmianach

  Jak doszło do nowelizacji przepisów oświatowych? Uchwalenie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich było wynikiem prac, w toku których Sejm łącznie rozpatrywał cztery projekty: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 128) z dnia 19 grudnia (...)

Więcej pieniędzy i mianowań dla urzędników

Więcej pieniędzy i mianowań dla urzędników

Uchwała w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych (...)

Zmiana właściwości procesowej Żandarmerii Wojskowej

Zmiana właściwości procesowej Żandarmerii Wojskowej

1 lipca 2015 r. weszła w życie ostatnia, zasadnicza część ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1247). Ustawa wprowadza kilka istotnych zmian o charakterze systemowym, z których najważniejszą jest przemodelowanie postępowania sądowego w kierunku jego większej kontradyktoryjności. Wprowadzona (...)

Kara pozbawienia wolności na wolności

Kara pozbawienia wolności na wolności

Czego dotyczą nowe przepisy i kiedy będą obowiązywały? Z dniem 1 lipca 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (z wyjątkiem niektórych artykułów, które weszły już w życie z dniem ogłoszenia, tj. 18.10.2007 r.). Ustawa ta będzie obowiązywała (...)

Nowa regulacja w zakresie doświadczeń na zwierzętach

Nowa regulacja w zakresie doświadczeń na zwierzętach

27 marca weszła w życie ustawa o doświadczeniach na zwierzętach, która określa zasady ich przeprowadzania. W jakich okolicznościach dopuszczalne jest przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach? Ustawa postanawia, iż doświadczenia na zwierzętach są dopuszczalne (jeżeli celów tych nie można osiągnąć bez użycia zwierząt) tylko wtedy, gdy są konieczne do: opracowania, wytwarzania, (...)

Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

Na stronach Ministerstwa Polityki Społecznej znajduje się projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, która określa zasady i warunki wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz uzyskiwania specjalizacji zawodowej i awansu zawodowego, a także obowiązki i prawa pracowników socjalnych i sposób prowadzenia Rejestru Pracowników Socjalnych. Czy pracownik socjalny to nowa grupa zawodowa? Właściwie (...)

Święto Policji - o codziennych trudach pracy dla bezpieczeństwa obywateli

Święto Policji - o codziennych trudach pracy dla bezpieczeństwa obywateli

25 lipca br. w Komendzie Głównej Policji zainaugurowane zostaną ogólnopolskie obchody Święta Policji. Uroczystości otworzy spotkanie kierownictwa Policji z rodzinami zasłużonych funkcjonariuszy pod tablicą upamiętniającą Poległych Policjantów w służbie oraz pod obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”. W dniach 25-27 lipca (...)

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Jak się bronić przed stalkerem? Stalking – czyli co? "Stalking" to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza „skradanie się” lub „podchody”. Pod koniec lat 80. mianem stalkingu zaczęto określać nowe zjawisko społeczne, jakim było obsesyjne podążanie (...)

Nowe przepisy dla biegłych rewidentów

Nowe przepisy dla biegłych rewidentów

Jakie nowe przepisy dotyczą biegłych rewidentów?Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2009 r.Co reguluje nowa ustawa?Ustawa określa zasady:uzyskiwania tytułu i wykonywania zawodu biegłego rewidenta;  organizacji samorządu zawodowego (...)

Zakupione materiały pornograficzne powodem postępowania karnego – opinia prawna

Zakupione materiały pornograficzne powodem postępowania karnego – opinia prawna

Stan faktyczny Z końcem 2003 r. zostałem wezwany na policję w charakterze świadka. Chodziło o potwierdzenie, czy dokonywałem zakupów przez Internet materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich od konkretnego, nieznajomego mi mieszkańca Śląska. Faktycznie taki zakup miał miejsce (za ok. 40-60 zł), dokładnie nie pamiętam, 2 lub 3 płyty CD, tyle że były to materiały erotyczne (...)

Zasady działania prokuratury

Zasady działania prokuratury

Rozbudowany nadzór służbowy w prokuraturze pozwala na to, aby w majestacie prawa wybrane śledztwo albo dochodzenie toczyło się tak, jak się publiczności podoba – argumentuje prokurator Prokuratury Krajowej. Poprzedni zarząd prokuratury zapewnił sobie wgląd w co bardziej smakowite postępowania przygotowawcze nie tylko przez przeniesienie na szczebel centralny funkcji śledczych w (...)

Biegli rewidenci i firmy audytorskie pod lepszym nadzorem

Biegli rewidenci i firmy audytorskie pod lepszym nadzorem

Nowelizacja przepisów zakłada wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich. Przewiduje powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która zastąpi Komisję Nadzoru Audytowego. Co przewiduje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych (...)

Uregulowana rejestracja i ochrona regionalnych i tradycyjnych nazw produktów rolnych i artykułów spożywczych

Uregulowana rejestracja i ochrona regionalnych i tradycyjnych nazw produktów rolnych i artykułów spożywczych

17 lutego 2005 r., czyli 30 dni od dnia ogłoszenia weszła w życie ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Do tej pory kwestie  dotyczące  oznaczeń  geograficznych,  nazw  pochodzenia  i  świadectw szczególnego  charakteru w prawie polskim były uregulowane w takich aktach (...)

Wielka inwestycja drogowa podręcznikowym przykładem nieprawidłowości

Wielka inwestycja drogowa podręcznikowym przykładem nieprawidłowości

Realizacja największej od wielu lat inwestycji drogowej we Włocławku – drogi krajowej nr 91 (o planowanej wartości 285 mln zł) jest niemal podręcznikowym przykładem nieprawidłowego zarządzania i nadzoru. Biorąc pod uwagę skalę nieprawidłowości Delegatura NIK w Bydgoszczy skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności skutkującej (...)

Informacje o zatrudniających się w sądzie lub prokuraturze

Informacje o zatrudniających się w sądzie lub prokuraturze

Jakie nowe przepisy wchodzą w życie?Od 27 kwietnia 2008 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy i osobie zatrudnionej w sądzie lub prokuraturze.Rozporządzenie to określa szczegółowy sposób i tryb oraz zakres uzyskiwania informacji przez (...)

Posiadanie małej ilości narkotyku bez kary

Posiadanie małej ilości narkotyku bez kary

Prokurator umorzy postępowanie, gdy zatrzymany posiadał bardzo niewielkie ilości narkotyku przeznaczonego ewidentnie na cele własnej konsumpcji. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Projekt znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. Ustawodawca wprowadził do dokumentu nowy art. 62a, który pozwoli prokuraturze (...)

Rząd zwiększy nadzór nad parabankami

Rząd zwiększy nadzór nad parabankami

Zwiększenie poziomu ochrony klientów instytucji finansowych, zwłaszcza konsumentów, uszczelnienie oraz wzmocnienie systemu jurysdykcji dotyczącej ich ochrony - to najważniejsze cele projektowanej ustawy, której założenia przyjęła Rada Ministrów. Jest to projekt ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra (...)

Prokuratura obawia się powrotu kontroli

Prokuratura obawia się powrotu kontroli

Nowy regulamin prokuratury daje więcej praw zatrzymanym i znacznie zwiększa nadzór nad pracą prokuratorów - informuje Rzeczpospolita. Nowy regulamin prokuratury - do którego dotarła Rzeczpospolita - ma zacząć obowiązywać wraz z początkiem kwietnia tego roku. Dokument zawiera 100 dodatkowych paragrafów - część z nich spotkała się z dużą krytyką środowiska (...)

Nadzór ministra sprawiedliwości nad sądami - nie wskazany

Nadzór ministra sprawiedliwości nad sądami - nie wskazany

Rozmowa z SSN Stanisławem Dąbrowskim, Przewodniczącym Krajowej Rady SądownictwaPiotr CzarnyszewiczPanie Sędzio. Co jakiś czas słyszymy o protestach społecznych przeciwko niesprawiedliwym wyrokom i jakości orzekania w naszych sądach. Można to jakoś skomentować?Stanisław DąbrowskiMożna. Jesteśmy- moim zdaniem- społeczeństwem bardzo skłonnym do krytykowania. W procesie sądowym przeważnie (...)

Czy będzie mniej niesłusznie oskarżanych?

Czy będzie mniej niesłusznie oskarżanych?

Na postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania karnego lub je umarzające zażalenia będą kierowane bezpośrednio do sądu, eliminując w ten sposób konieczność wyczerpania nadzoru instancyjnego prokuratury. (...)Projekt ustawy zwiększa nadzór sądów nad działalnością prokuratury. Zażalenia na postanowienia zamykające postępowania będą bowiem kierowane bezpośrednio do sądu, (...)

Ile zarobią asystenci prokuratorów?

Ile zarobią asystenci prokuratorów?

Od kiedy zaczną obowiązywać nowe wynagrodzenia asystentów prokuratorów?20 sierpnia 2008 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów. Rozporządzenie to określa wysokość wynagrodzenia asystentów prokuratorów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. (...)

Czy prokuratorzy dostaną wynagrodzenie za nadgodziny?

Czy prokuratorzy dostaną wynagrodzenie za nadgodziny?

W dzisiejszej „Rzeczpospolitej” niepokojący raport – wynika z niego, że prawie 3 tysiące osób zatrudnionych w prokuraturze ma 120 tysięcy nadgodzin. Dane te wynikają z kontroli przeprowadzonych przez Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Co więcej, nikt nie otrzymuje wynagrodzenia za przepracowane dodatkowe godziny, nie są także (...)

Prokurator - cywil w wojsku

Prokurator - cywil w wojsku

Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian ustawy o prokuraturze ma ułatwić przepływ kadr pomiędzy prokuraturami powszechnymi a wojskowymi. (...)W związku z tymi propozycjami prokuratorom wojskowych prokuratur niebędącym oficerami przysługiwać mają identyczne uprawnienia i obowiązki, jak wtedy, gdy pełnili służbę prokuratorską w powszechnych jednostkach organizacyjnych (...)

Nowa aplikacja bardziej

Nowa aplikacja bardziej "praktyczna"

1 grudnia 2009 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbędzie się pierwszy zjazd aplikantów aplikacji ogólnej - informuje Gazeta Prawna. Rok obejmie 20 tygodni zajęć seminaryjnych w Krakowie i 32 tygodnie praktyk w jednostkach terenowych. - Nowa aplikacja ma polegać na przekuwaniu wiedzy wyniesionej ze studiów prawniczych w umiejętności (...)

Kto zapłaci za ekspertyzy po katastrofie budowlanej?

Kto zapłaci za ekspertyzy po katastrofie budowlanej?

Właściciel obiektu, w którym doszło do katastrofy budowlanej, zapłaci za ekspertyzy biegłych zamówione przez urzędnikówTak wynika z dwóch wczorajszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie spółki Międzynarodowe Targi Katowickie i hali, która zawaliła się 28 stycznia 2006 r. W tej katastrofie zginęło 65 osób. Kilka tygodni (...)

Prokuratury niemieckie nie mogą wydać europejskiego nakazu aresztowania?

Prokuratury niemieckie nie mogą wydać europejskiego nakazu aresztowania?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 27 maja 2019 r. wydał wyroki w sprawach połączonych C-508/18 OG (Prokuratura w Lubece) i C-82/19 PPU PI (Prokuratura w Zwickau), oraz wyrok w sprawie C-509/18 PF (Prokurator generalny Litwy). W jego ocenie prokuratury niemieckie nie zapewniają wystarczającej gwarancji niezależności od władzy wykonawczej, aby móc wydać europejski nakaz aresztowania. (...)

Kto zapłaci za samochód w depozycie sądowym?

Kto zapłaci za samochód w depozycie sądowym?

Sprawą ponoszenia kosztów złożenia rzeczy do depozytu sądowego, jej przechowania i utrzymania ponosi sąd albo prokuratura, które wydały postanowienie o przekazaniu. Powyższą sprawą zajął się ostatnio Sąd Najwyższy (I KZP 14/11). W sprawie tej chodziło o samochód zatrzymany podczas przeszukania prowadzonego w sprawie o paserstwo. Jak wskazuje dzisiejsza Rzeczpospolita, (...)

Prokurator byłej

Prokurator byłej "krajówki" dostanie 13 tys. miesięcznie

28 prokuratorów z Prokuratury Krajowej, którzy znaleźli się na bezrobociu, dostaną od państwa nawet po 13 tys. złotych miesięcznie za siedzenie w domu. Pieniądze będą otrzymywać aż do uzyskania wieku emerytalnego – donosi Gazeta Prawna. Nowa ustawa o prokuraturze zlikwidowała Prokuraturę Krajową. W jej miejsce powstała Prokuratura Generalna. Na bezrobociu znalazło (...)

Wspólna prokuratura Unii Europejskiej

Wspólna prokuratura Unii Europejskiej

- Potrzebujemy Prokuratury Europejskiej z jasną misją i uprawnieniami do prowadzenia dochodzeń w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko budżetowi UE – piszą we wspólnym artykule komisarze: Kristalina Georgieva i Vera Jourova oraz europosłanka Monica Macovei. Parlament Europejski właśnie poparł inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą utworzenia instytucji zwalczającej nadużycia (...)

Od 31 marca 2010r. prokuratura na nowych zasadach

Od 31 marca 2010r. prokuratura na nowych zasadach

W przyszłą środę wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prokuraturze (Dz. U. 2009 Nr 178 Poz. 1375). Jej głównym założeniem jest rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego. Przypomnijmy- w dniu 5 marca 2010r. prezydent Lech Kaczyński powołał na stanowisko prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta.  Sprawować on będzie sześcioletnią kadencję, (...)

Śledztwo w sprawie Amber Gold przedłużone do grudnia

Śledztwo w sprawie Amber Gold przedłużone do grudnia

Do 28 grudnia zostało przedłużone główne dochodzenie w sprawie Amber Gold prowadzone przez gdańską Prokuraturę Okręgową. W związku z tym Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ przedłużył czas na zgłaszanie wierzytelności względem spółki do 25 grudnia. Pierwotnie śledztwo miało potrwać do 28 września, lecz prokuratorzy będą potrzebowali dodatkowych trzech miesięcy, by dokładnie przyjrzeć (...)

Dobro dzieci ma być jeszcze bardziej chronione

Dobro dzieci ma być jeszcze bardziej chronione

Dobro dzieci bardziej chronione Prokuratura musi mieć możliwość szybkiej i zdecydowanej reakcji w sytuacjach, gdy dzieci spotyka krzywda. Dlatego sądy rodzinne będą miały obowiązek zawiadamiania prokuratury o sprawach, w których jest zagrożone dobro dziecka i o prowadzonych z urzędu postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej. To cel nowelizacji Kodeksu postępowania (...)

Umorzenia w sprawie Blidy

Umorzenia w sprawie Blidy

Nie było nacisków na prokuratorów prowadzących śledztwo dotyczące śmierci Barbary Blidy - uznała łódzka Prokuratura Okręgowa. Prokuratura umorzyła czternaście wątków śledztwa - poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Nie stwierdzono m.in. nieprawidłowości w działaniach Prokuratury Okręgowej w Katowicach, która wydała (...)

Prokuratura chce przesłuchać Kaczyńskiego

Prokuratura chce przesłuchać Kaczyńskiego

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie zaplanowała przesłuchanie szefa PiS na 27 lipca – dowiedziała się gazeta Wyborcza. Prokuratura nie ujawnia terminów przesłuchań pokrzywdzonych członków rodzin ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Informacje przekazał gazecie pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego mecenas Rafał Rogalski. - Odbywa się to bardzo grzecznie, prokuratorzy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przekazanie sprawy do innej prokuratury a policja

Przekazanie sprawy do innej prokuratury a policja

Pełnomocnik pokrzywdzonego złożył zawiadomienie do prokuratury. Ponieważ jednak pokrzywdzony znany jest prokuratorom tej prokuratury (za miejsce popełnienia przestępstwa uznano miejsce zamieszkania (...)

Zażalenie do prokuratury

Zażalenie do prokuratury

Zażalenie do prokuratury na sposób traktowania mnie i dzieci (ofiar przemocy) przez organa prowadzące śledztwo napisałam 6 marca 2007 r. W następstwie tego (dochodzenie ciągnie się od października (...)

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

Czy można powołać dyrektora na stanowisko przed upływem 2 tygodni od konkursu na dyrektora, jeżeli władze oświatowe (kurator Oświaty) zostały powiadomione o wotum nieufności do nowego dyrektora (...)

Wynagrodzenie w okresie wypadku przy pracy

Wynagrodzenie w okresie wypadku przy pracy

Jestem dyrektorem placówki oświatowej, mam dodatek funkcyjny i motywacyjny. Uległem wypadkowi w drodze z pracy do domu. Czy przysługuje mi 100 % wynagrodzenia, a w związku z tym dodatek funkcyjny (...)

Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe? Zasady wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe (...)

Kontrola nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej

Kontrola nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej

Matka najchętniej chciałaby dla swojego spokoju psychicznego, a także dla spokoju nowej założonej przez siebie rodziny ograniczyć lub nawet pozbawić władzy rodzicielskiej swojego byłego konkubenta, (...)

Zmiana właściwości prokuratury - wyłączenie

Zmiana właściwości prokuratury - wyłączenie

Zgłosiłem fakt popełnienia przestępstwa fałszerstwa akt w Sądzie Rodzinnym do prokuratury apelacyjnej, ta następnie skierowała sprawę do prokuratury okręgowej. Okręgowa do Prokuratury Rejonowej, (...)

Przedawnienie karalności przestępstwa

Przedawnienie karalności przestępstwa

Prokuratura w X podejrzany o przestępstwo z art.291 § 1 KK. Dokonane listopad 2000 do czerwca 2001. Był dozór 3 razy w tygodniu, zerwany samowolnie w grudniu 2001 r. Prokuratura w Y, podejrzany o przestępstwo (...)

Apelacja- orzekanie na niekorzyść oskarżonego

Apelacja- orzekanie na niekorzyść oskarżonego

Sąd Rejonowy wydał wyrok, oskarżając mnie w trzech z sześciu zarzutów, jakie stawiał mi prokurator. W przypadku trzech zarzutów sąd mnie uniewinnił. Natomiast w pozostałych trzech zarzutach (...)

Właściwość prokuratury

Właściwość prokuratury

W Prokuraturze Rejonowej w X złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Prezydenta Miasta X poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumencie urzędowym. Prokuratura wszczęła śledztwo, (...)

Właściwość miejscowa prokuratury

Właściwość miejscowa prokuratury

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarliśmy umowę o współpracy. Po upływie kilku miesięcy według nas doszło do popełnienia przestępstwa w zakresie wyłudzenia od nas towaru. Do (...)

Złożenie doniesienia o popełnieniu przestępstwa

Złożenie doniesienia o popełnieniu przestępstwa

Podczas rozprawy przed Sądem świadkowie powoda (funcjonariusze publiczni) złożyli fałszywe zaznania, w oparciu o które Sąd nakazał eksmisję z lokalu. Wyrok jest prawomocny. Pozwany chce złożyć (...)

Billing jako dowód popełnienia przestępstwa

Billing jako dowód popełnienia przestępstwa

Skradziono mi telefon komórkowy. Miedzy momentem kradzieży, a zablokowaniem karty SIM minęło 5 godzin. W tym czasie złodziej wykonał kilkadziesiąt połączeń o różnym czasie trwania, co w efekcie (...)

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Dziecko po urodzeniu zostało skierowane do rodziny zastępczej. Podczas urlopowań zdecydowanie lepiej zachowywało się w domu matki, tzn. między innymi zaczęło dobrze jeść oraz dobrze i spokojnie (...)

Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza

Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza

Starosta nie udzielił mi kilkakrotnie informacji publicznej. WSA nakazał mu(prawomocnie) udzielenie informacji po moich skargach. W jednym wypadku dopiero po wyroku WSA starosta doznał olśnienia i (...)

Odmowa wszczęcia postępowania - zażalenie

Odmowa wszczęcia postępowania - zażalenie

Do prokuratury złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prokurator odmówił wszczęcia postępowania. Wiem, że w tej sprawie były przesłuchiwane pewne osoby i mój status został zmieniony (...)

Nie złożenie na czas wniosku o upadłość

Nie złożenie na czas wniosku o upadłość

Toczy się sprawa przed sądem karnym, którą wniosła prokuratura o to, że oskarżony nie złożył na czas wniosku o upadłość. W tym celu został powołany przez prokuraturę biegły sądowy, który (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Chcę dalej kontynuować wcześniej zadane pytanie w nieco innym układzie. Prokuratura Rejonowa sporządziła akt oskarżenia z art.286 kk i dołączyła wniosek o dobrowolnie poddanej się karze przez (...)

Wniosek o powołanie biegłego

Wniosek o powołanie biegłego

Toczy sie śledztwo w sprawie karnej z art.286 kk i jako pokrzywdzony składam kilka razy do prokuratury wnioski na piśmie o powołanie biegłego księgowego. Na żadne pismo w sprawie powołania biegłego (...)

Powiadomienie o umorzeniu postępowania

Powiadomienie o umorzeniu postępowania

Prokuratura prowadziła postępowanie, w którym ja występowałem jako ujawniony pokrzywdzony, chociaż nie ja byłem osobą, która złożyła doniesienie w tej sprawie. Dowiedziałem się, że prokuratura (...)

Ocena złożonego wniosku o popełnieniu przestępstwa

Ocena złożonego wniosku o popełnieniu przestępstwa

Zgłoszony został wniosek. Zgłaszam zastosowanie groźby karalnej względem mojej osoby przez panią X poprzez zastraszenie, poniżenie oraz groźbę użycia siły fizycznej wobec mojej osoby. Zgłaszam (...)

Zażalenie na umorzenie dochodzenia

Zażalenie na umorzenie dochodzenia

Po złożeniu do Prokuratora Rejonowego doniesienia o popełnieniu przestępstwa zostało wszczęte pod nadzorem Prokuratury przez Policję dochodzenie o przestępstwo. Po pewnym czasie z Prokuratury Rejonowej (...)

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Czy prokuratura ma dysponuje ustawowym terminem do rozpatrzenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa (np. pomówienia i zniesławienia oraz bezprawnego zastraszania)? Czy jako pokrzywdzony - składający (...)

Fałszywa opinia biegłego

Fałszywa opinia biegłego

Biegli z dziedziny fonoskopii wydali opinię, która stwierdza, że głos zawarty na dowodowych kasetach jest moim głosem, co jest absolutnie nieprawdą. Opinie tych biegłych przesłałem do innego biegłego (...)

Umowa dzierżawy a zbycie przedmiotu

Umowa dzierżawy a zbycie przedmiotu

Firma od 10 lat dzierżawiła obiekty gospodarcze i prowadziła w nich działalność gospodarczą w oparciu o umowę dzierżawy. Zakład został sprzedany w drodze licytacji, następnie bez wypowiedzenia (...)

Doniesienie do prokuratury

Doniesienie do prokuratury

W dniu 9 grudnia bieżącego roku na portalu X w jednej z wypowiedzi obrażono Stowarzyszenie Y sugerując m.in., że \"zbija kasę\" oraz \"marnotrawi\" środki. Planujemy złożyć doniesienie do prokuratury (...)

Upublicznienie pisma do prokuratury

Upublicznienie pisma do prokuratury

Sporządziłem pismo do prokuratury rejonowej, w którym wyrażam niezadowolenie z racji tego, iż pomimo upływu kilku miesięcy od złożenia do tejże prokuratury doniesienia o zastraszaniu mnie przez (...)

Doniesienie o popełnieniu przestępstwa

Doniesienie o popełnieniu przestępstwa

W sądzie pracy złożyłem pozew o przywrócenie mnie do pracy. Pracodawca uzasadniając swoje stanowisko, iż nie jest moim pracodawcą dostarczył do sądu wiele dokumentów mających poświadczać (...)

Właściwość prokuratury

Właściwość prokuratury

Oszust dokonał u przedsiębiorcy zakupu towaru z odroczonym terminem płatności, za który oczywiście nie zapłacił. Przedsiębiorca ma swą siedzibę w Radomiu, natomiast oszust w Katowicach. Przedsiębiorca (...)

Zawiadomienie o przestępstwie fałszywych zeznań

Zawiadomienie o przestępstwie fałszywych zeznań

W jaki sposób można ukarać świadka, który przed sądem skłamał? Są dowody na to, grafolog. Ale sąd nie zajął się kłamstwem świadka. Rozprawa została zakończona prawomocnym wyrokiem na korzyść (...)

FORUM PRAWNE

Podrobiona legitymacja

Podrobiona legitymacja Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach policja przychodzi z wezwaniem (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

psychiczne nękanie przez sąsiadkę

psychiczne nękanie przez sąsiadkę Proszę o radę - sąsiadka nieustannie nasyła na mnie i mojego syna policje - w ciągu dnia- twierdząc że zakłócamy jej spokój. Wszyscy sąsiedzi mieszkający (...)

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

odcięcie wody ze względu na zagrożenie

odcięcie wody ze względu na zagrożenie Sąsiadka z mieszkania powyżej od kilku lat zalewa nas poprzez nieszczelną instalację wod-kan. Wiosną ubiegłego roku na skutek tego doszło do zawalenia (...)

Uprawnienia budowlane - watpliwości

Uprawnienia budowlane - watpliwości witam mam pewien problem z interpretacja Prawa Budowlanego a dokładniej jego części w której opisane sa wymagania dotyczące uprawnień budowlanych. Moje zapytanie (...)

BHP Inspektor - praca

BHP Inspektor - praca Inspektor ds. BHP Wymagania stawiane kandydatom: - Wykształcenie średnie w zawodzie technika bezpieczeństwa i higieny pracy (wykształcenie wyższe bądź ukończone studia podyplomowe (...)

Oszustwo

Oszustwo Czy matka może pobierać w Niemczech zasiłek na swoja 21 letnia córkę, która mieszka w Polsce? Obie mają zameldowanie i w Polsce i w Niemczech, matka odhacz się na liście dla bezrobotnych (...)

Czym jest Obywatelska Karta Antykorupcyjna.

Czym jest Obywatelska Karta Antykorupcyjna. Witam. Ważna informacja najbardziej dla osób z własną działalnością gospodarczą. W wypadku żądania lub proponowania korzyści majątkowej (osobistej) (...)

Sprawa karna -alimenty...

Sprawa karna -alimenty... Witam ,może ktoś mi pomoże...Dziś była druga rozprawa przeciwko byłemu mężowi,który uporczywie od 8 lat uchyla sie od płacenia alimentów,dodam że przez ten czas (...)

prokuratura

prokuratura prosze o porade co powinnam zawrzec we wniosku do prokuratury o nieplacenie alimentow. Dane osobowe Ciebie, jego, dane dziecka, informacje od komornika że zalega i ile zalega i że minimum (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

CZY KTOŚ SCIAGAL ALIMENTY PRZEZ PROKURATURE????

CZY KTOŚ SCIAGAL ALIMENTY PRZEZ PROKURATURE???? PROSZE O POMOC. Komornik nie jest w stanie sciagnąć zaległe alimenty- wskazał mi drogę PROKURATURA-co robic??? Jak sie załatwia takie sprawy? (Olka) (...)

Smoleńsk - polska prokuratura

Smoleńsk - polska prokuratura Śledztwo w sprawie katastrofy rozpoczęła warszawska wojskowa prokuratura okręgowa. Prowadzone jest w sprawie ?nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym\". (...)

podszywanie się pod firmę?

podszywanie się pod firmę? Sprawa wygląda tak. Wysłałem e-mail do kolegów z adresu udającego firmę rowerową z propozycję sponsoringu. Miał to być żart, który okazał się głupi. Podałem (...)

Wyłudzenia rent

Wyłudzenia rent Znam osobę,która od kilku lat "kupuje" rentę.Parę lat temu gr.II. Obecnie ze wzgl. na wzrost cen tej usługi, tylko III gr. i tylko na rok.Policja ani prokuratura nie zajmuje (...)

co robi prokuratura w takiej sytuacji?

co robi prokuratura w takiej sytuacji? Witam, mam takie pytanie: sytuacja jest następująca - pewien człowiek został pobity i leżał w śpiączce, prokuratura zaczęła prowadzić dochodzenie w sprawie (...)

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Prokuratura nie reaguje, co dalej?

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Prokuratura nie reaguje, co dalej? Witam serdecznie. W ubiegłym roku Prokuratura postawiła mi zarzut z art. 286§3 k.k. Początkowo nie przyznałem się (...)

art 300kk konsekwencje

art 300kk konsekwencje witam do mojej osoby prowadzone jest śledztwo, jakiś czas temu prokuratura wystąpiła z wnioskom o "zajęcie nieruchomości" , sąd jednak odrzucił ich wniosek ponieważ nieruchomości (...)

składanie fałszywych zeznań

składanie fałszywych zeznań Proszę o pomoc, jakie środki karne mogą zostać wymierzone sprawcy , który składał fałszywe zeznania? Wiem że składał bo mi o tym powiedział. Witam, Wszystko (...)

Porady prawne