Nagroda za obecność w pracy

Pytanie:

W kierowanej przeze mnie instytucji ogromną rolę odgrywa dyspozycyjność pracowników i ich obecność w pracy. Zamierzam wprowadzić premię regulaminową, która nagradzałaby pracowników, którzy nie opuścili w danym miesiącu ani jednego dnia. Premia byłaby potrącana nawet wtedy, gdy ktoś skorzystał z przysługującego mu dnia \"opieki nad dzieckiem\". Czy wprowadzenie takiej premii nie naruszałoby kodeksu pracy i innych praw pracowniczych?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.12.2008

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nagroda za obecność w pracy

Zgodnie z art. 105 kodeksu pracy, pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

W tym miejscu należy również wskazać na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1977 r. (I PR 175/76), zgodnie z którym uznaniowy charakter nagrody polega na tym, że zarówno przyznanie jej pracownikowi, jak i określenie wysokości nagrody należy do zakresu swobodnego uznania pracodawcy.

Porady prawne

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że premia stanowi uzupełniający, niesamodzielny składnik wynagrodzenia za pracę - jest wypłacana obok wynagrodzenia podstawowego. Jest też elementem niestałym - należy się pracownikowi tylko wtedy, gdy pracownik na nią zasłużył - gdy wystąpiły okoliczności uzasadniające wypłacenie pracownikowi premii. Premie mogą być regulaminowe lub uznaniowe (tzw. nagrody pieniężne).

W razie wystąpienia okoliczności uzasadniających przyznanie pracownikowi premii regulaminowej przysługuje mu roszczenie o zapłatę premii, które może realizować - w razie odmowy wypłaty przez pracodawcę - na drodze sądowej. Jeżeli pracownik spełnił warunki wymagane do jej uzyskania, to nie może być mowy o dalszym - uznaniowym - rozważaniu jej przyznania. Warunki otrzymania takiej premii, jej wysokość są zazwyczaj określane w regulaminie premiowania, układach zbiorowych pracy albo regulaminie wynagradzania.

Premia uznaniowa (nagroda pieniężna) jest przyznawana pracownikowi w zależności od uznania pracodawcy. Jeżeli ten ostatni nie przyznaje jej, to pracownik nie ma możliwości jej dochodzenia. Powodem tego jest fakt, że przyznanie premii uznaniowej charakteryzuje się dobrowolnością ze strony pracodawcy.

Jak więc wynika z powyższego, naszym zdaniem wprowadzenie nagrody pieniężnej pracownikom, którzy nie opuścili ani jednego dnia pracy w danym miesiącu, jest możliwe. Należy się jednak zastanowić, czy będą Państwo to stosować jako premia regulaminowa czy też premia uznaniowa. Jeżeli zdecydują się państwo na tą drugą formę wynagradzania pracowników, wówczas nie jest konieczne wprowadzenie tej premii do regulaminu, albowiem z momentem jej wprowadzenie stanie się ona premią regulaminową, co w konsekwencji będzie dawało pracownikom prawo do roszczenia spełnienia tego zobowiązania. Trzeba również zaznaczyć, że pracownicy mają prawo do urlopu wypoczynkowego czy też innych świadczeń pracowniczych przyznanych na podstawie kodeksu pracy i przepisów szczególnych, a pracodawca nie może ich tego prawa pozbawiać, ani go ograniczać. Jeżeli więc premia zostanie wprowadzona do regulaminu pozbawienie pracownika tej premii z powodu wykorzystania dnia wolnego od pracy na opiekę nad dzieckiem stanowiło będzie niedozwoloną dyskryminację pracownika.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)

Jak pracodawcy mogą kontrolować trzeźwość swoich pracowników?

Jak pracodawcy mogą kontrolować trzeźwość swoich pracowników?

Weszły w życie przepisy, które określają zasady kontroli trzeźwości w zakładzie pracy. Regulacje w tym zakresie wypracowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pomiar zawartości alkoholu w organizmie pracodawca będzie mógł wykonać przy użyciu alkomatu. ##baner## Zasady (...)

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać. Jakie akty prawne określają warunki wynagradzania? Warunki wynagradzania określają między (...)

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już (...)

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza do Kodeksu pracy pracę zdalną, jednocześnie uchylając przepisy dotyczące telepracy. Nowe przepisy regulujące pracę zdalną wejdą w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r. Wprowadzenie (...)

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia (...)

Premia a nagroda (z zysku)

Premia a nagroda (z zysku)

Rozróżnienie obu tych pojęć oraz konsekwencji z tym związanych wydaje się istotne,  tak z punktu widzenia pracodawców jak i pracowników, w tym kadry managerskiej. Mimo obszernej literatury i orzecznictwa dotyczących premii i nagrody oraz różnic pomiędzy nimi charakter (...)

Dyskryminacja i różnorodność w mediach - nowa edycja nagrody dziennikarskiej

Dyskryminacja i różnorodność w mediach - nowa edycja nagrody dziennikarskiej

Komisja Europejska rozpoczęła nową edycję nagrody dziennikarskiej „Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji." Już piąty rok z rzędu do konkursu mogą zgłaszać się dziennikarze publikujący zarówno w prasie, jak i w Internecie. Nagroda ma na celu zaprezentowanie talentu (...)

Jakie przedmioty i jakie sumy są wyłączone spod egzekucji?

Jakie przedmioty i jakie sumy są wyłączone spod egzekucji?

Jakich przedmiotów nie może zająć komornik? Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że nie podlegają egzekucji: 1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie (...)

Składniki Twojego wynagrodzenia (podstawowe, premia, nagrody, dodatki)

Składniki Twojego wynagrodzenia (podstawowe, premia, nagrody, dodatki)

Dodatkowe świadczenia należne pracownikowi (nagrody jubileuszowe, fundusz świadczeń socjalnych, itd.)   Jakie są rodzaje świadczeń należnych pracownikowi z tytułu wykonywanej pracy? Świadczenia należne pracownikowi z tytułu wykonywanej pracy można podzielić na: składniki konieczne, (...)

Nagroda Państwowej Inspekcji Pracy dla pracownika Vattenfall Heat Poland

Nagroda Państwowej Inspekcji Pracy dla pracownika Vattenfall Heat Poland

21 października br. główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając wręczył nagrody im. Haliny Krahelskiej za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy. W uroczystości uczestniczyli marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, wicemarszałek Sejmu RP Stefan (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

  Co to jest wspólność ustawowa i kiedy powstaje? Z punktu widzenia prawa zawarcie małżeństwa skutkuje nie tylko zmianą stanu cywilnego. Pojawia się kwestia jak od tego czasu będą przedstawiać się stosunki majątkowe między małżonkami. Czy małżonkowie będą posiadali tylko (...)

Wygrane nagrody a podatek dochodowy

Wygrane nagrody a podatek dochodowy

Jakie przychody są odpodatkowane? Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji (...)

Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

Rola tematyki liczenia terminów w przepisach powszechnie obowiązującego jest niewątpliwie ważna i wymaga wiele uwagi. Wiele instytucja prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego odwołuje się do upływu określonego terminu, wyrażonego w różnych jednostkach czasu. Dlatego też (...)

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela - opinia prawna

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela - opinia prawna

  Stan faktyczny   Pracuję jako nauczyciel od końca lat 70. Wcześniej przez 6 lat pracowałem w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców (które zostały mi wliczone do stażu pracy w szkole, w której pracuję obecnie). po 20 latach pracy w jednej szkole, na mocy porozumienia (...)

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Rekomendacje dla władz uczelni Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Co określają warunki konkursu? „Warunki konkursu” to specjalny dokument będący odpowiednikiem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach przetargowych. Warunki konkursu określają przedmiot konkursu oraz szczegółowe wymogi procedury konkursowej. Postanowienia warunków (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co (...)

Nagrody jubileuszowej nie można się zrzec

Nagrody jubileuszowej nie można się zrzec

Powód na piśmie zrzekł się prawa do nagrody jubileuszowej, w zamian za umożliwienie mu kontynuowania zatrudnienia w celu nabycia uprawnień przedemerytalnych. Potem jednak domagał się jej wypłaty, podnosząc, że zrzeczenie się przez niego prawa do nagrody nastąpiło "pod przymusem". (...)

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatek zagraniczny - opinia prawna

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatek zagraniczny - opinia prawna

Stan faktyczny W lipcu br. zostałam zatrudniona przez Centralę - Wojskowe Misje Pokojowe z siedzibą w Warszawie na czas określony do 31 lipca 2008 r. jako specjalista (wykonuję pracę sekretarki i zakres obowiązków mam wyznaczony na to stanowisko). Miejsce wykonywania pracy określono w następujący (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

Celem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Premia dla pracownika

Premia dla pracownika

Zarząd firmy przyznaje dodatkowe premie za zakończenie roku obrotowego w firmie wybranym pracownikom.Czy pracodawca może wypłacać premię nieujętą w umowie o pracę, na zasadzie docenienia wysokiej (...)

Kara upomnienia a nagroda roczna

Kara upomnienia a nagroda roczna

W zakładowym Regulaminie wynagradzania jest zapis o przyznawaniu przez Pracodawcę rocznej nagrody m. in. za nienaganną pracę przez cały rok. Jeden z pracowników otrzymał na piśmie karę upomnienia (...)

Przedawnienie roszczenia do nagrody jubileuszowej

Przedawnienie roszczenia do nagrody jubileuszowej

Kierownik Zespołu Administracyjnego Szkół (pracownik samorządowy) w roku 1997 złożył oświadczenie w sprawie braku dokumentów dot.udowodnienia okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców oraz (...)

Nagroda jubileuszowa a przejście na emeryturę

Nagroda jubileuszowa a przejście na emeryturę

Jestem nauczycielką. Czy mogę otrzymać nagrodę jubileuszową za 40 lat gdy mam 39 lat i 6 miesięcy pracy? W bieżącym roku wybieram się na emeryturę. Nagroda jubileuszowa może być przewidziana (...)

Świadectwo pracy - informacje o nagrodach

Świadectwo pracy - informacje o nagrodach

W ciągu ponad 5 lat pracy, w oparciu o umowę zawartą na czas nieokreślony, otrzymałem 3 nagrody w postaci oddzielnych wpłat na konto z zaznaczeniem, iż jest to nagroda oraz jednorazowo premię uznaniową (...)

Świadectwo pracy a prawo do nagrody jubileuszowej

Świadectwo pracy a prawo do nagrody jubileuszowej

Osoba pracowała w zakładzie pracy, którego regulamin wynagradzania przewidywał nagrodę jubileuszową. Pracownica dostarczyła dokumenty potwierdzające jej dotychczasowe lata pracy - były to zaświadczenia (...)

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

Jak kształtuje się nagroda jubileuszowa nauczyciela za straż pracy? Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela została uregulowana w art. 47 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem za wieloletnią (...)

Koszty uzyskania nagrody jubileuszowej

Koszty uzyskania nagrody jubileuszowej

Pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej 23-07-2009, wypłata nastąpiła 09-08-2009r w układzie zbiorowym mamy zapis :\"wypłaty wynagrodzeń dokonuje się do dnia 10-tego następnego m-ca po (...)

Potrącenie z nagrody jubileuszowej

Potrącenie z nagrody jubileuszowej

Nasz pracownik posiada zajęte konto przez komornika ( wynagrodzenie za pracę). Teraz pracownik ten ma otrzymać nagrodę jubileuszową za lata pracy. Ile zakład pracy powinien oddać komornikowi? Czy (...)

Nagroda jubileuszowa - obliczania czasu pracy

Nagroda jubileuszowa - obliczania czasu pracy

Mój zakład przejął pracowników na podstawie art. 23 k.p. w dniu 1 marca 2002 r. Czy obliczając nagrodę jubileuszową liczyć powinnam luty jako cały miesiąc czy 28 dni? Nagroda jubileuszowa jest (...)

Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej

Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej

Zatrudniamy pracownika na stanowsiku inspektora (3/4 etatu). Na podstawie posiadanych dokumentów (świadectwa pracy) wynika, że w br. w październiku nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej - 25 lat. (...)

Udokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym

Udokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym

Pracownik otrzymał nagrodę jubileuszową 25 lecia pracy w październiku 2004 r. W styczniu 2006 r. przedłożył wniosek i oświadczenie ze od 03.1970 (od 16 roku życia) do 09.1979 r. (ukończenia studiów) (...)

Prawo do nagrody jubileuszowej

Prawo do nagrody jubileuszowej

Pracownica nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w czasie przebywania na urlopie wychowawczym, na którym przebywa od 21.04.2004 r. do 26.10.2007 r. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Zakładowym (...)

Nagroda dla pracownika samorządowego

Nagroda dla pracownika samorządowego

Jestem zastępcą dyrektora w jednostce budżetowej. Obecnie moje wynagrodzenie to wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny oraz premia regulaminowa nie przekraczająca łącznie czterokrotności (...)

Premia dla byłego pracownika

Premia dla byłego pracownika

Jak należy traktować przyznanie byłemu pracownikowi nagrody jednorazowej w kwocie przeciętnego jednomiesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale za to, że firma osiągnęła w 2004 roku zysk? Taka (...)

FORUM PRAWNE

NAGRODA JUBILEUSZOWA

NAGRODA JUBILEUSZOWA Zakład pracy w,którym pracuję wypłaca nagrodę za 15,20 i 25 lat pracy. Mnie jednak pominięto,ponieważ w dniu w,którym mijało mi 15 lat od rozpoczęcia pracy przebywałem na (...)

Prawo do nagrody za 100% obecność w pracy

Prawo do nagrody za 100% obecność w pracy Pracuje w instytucji, tzw budżetówce. Funkcjonuje u nas Zarządzenie Pracodawcy w Sprawie Przyznawania Nagród. Zgodnie z jednym z § cytuje: "niewykorzystana (...)

Art.23 1 & 3 k.p zmiana pracodawcy.

Art.23 1 & 3 k.p zmiana pracodawcy. Dziś dostałem od pracodawcy zawiadomienie, że zgodnie z art.23 1 & 3 k.p z dniem 19.01.2003 część zakładu pracy w którym pracuję przechodzi na inny podmiot (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

Nagroda Jubileuszowa -Szkoła prywatna ---> Państwowa.

Nagroda Jubileuszowa -Szkoła prywatna ---> Państwowa. Witam. Prosiłbym o poradę w sprawie nagrody jubileuszowej za skończenie 25 lat pracy osoby które miały podobną sytuację lub są w stanie (...)

przemoc psychiczna w domu

przemoc psychiczna w domu Witam od 10 lat mąż znęca się psychicznie nieświadomie nad rodziną, jaka jest sytuacja kobiety w dzisiejszych sądch w tych sprawach. Oboje grorzą wyciągnięciem na światło (...)

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz mam pytanie gdyż rozstałem sie z zona płace wysokie alimenty na dwie córki żona wyszła ponownie za mąż czy w związku z tym musze nadal (...)

prawa ojca a obowiazki ojca po rozwodzie

prawa ojca a obowiazki ojca po rozwodzie bardzo duzo mowi sie o prawach ojca (glownie przez samych ojcow), natomiast nigdzie nie wspomina sie o obowiazkach ojcowskich po rozwodzie, dlaczego ojcowie sami (...)

ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE A NAGRODA JUBILEUSZOWA

ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE A NAGRODA JUBILEUSZOWA Chciałbym się dowiedzieć czy okres pobierania świdczenia przedemerytalnego wliczany jest do okresu pracy za który przysługuje nagroda jubileuszowa?Nadmieniam (...)

Rozliczenie od programów typu Bug Bounty w Polsce

Rozliczenie od programów typu Bug Bounty w Polsce Dzień dobry, Szukając odpowiedzi na moje rozważania dotyczące otrzymywania licznych nagród z programów typu Bug Bounty postanowiłem napisać na (...)

Badania okresowe

Badania okresowe Czy po trwającym 1 rok urlopie wychowawczym pracodawca może rządać wykonania badań okresowych PRZED powrotem do pracy? Dodam, że jest możliwe wykonanie takich badań w czasie pracy, (...)

Porady prawne