Odliczenia darowizn na fundacje

Pytanie:

Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

3.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odliczenia darowizn na fundacje

Darczyńcy będący osobami fizycznymi mogą od podstawy opodatkowania odliczyć darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Darczyńcy będący osobami prawnymi mogą od podstawy opodatkowania odliczyć darowizny przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Porady prawne

Wskazane wyżej przepisy ustaw o podatkach dochodowych odwołują się do art. 4 i art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uzależniając odliczenie darowizny od spełnienia przesłanek przewidzianych w tych przepisach:

  • darowizna musi być przekazana na cele określone w art. 4 wskazanej ustawy - zgodnie z tym przepisem sfera zadań publicznych obejmuje m.in. zadania w zakresie pomocy społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania patologiom społecznym,
  • darowizna musi być przekazana organizacjom określonym w art. 3 ust. 2 i 3 wskazanej ustawy - art. 3 ust. 2 ustawy wskazuje między innymi na fundacje (z wyjątkiem fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub założonych przez partie polityczne).

Wysokość darowizny powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 18 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Uzależnienie odliczeń od posiadania przez obdarowanego statusu organizacji pożytku publicznego dotyczy tylko kwot przekazanego 1 % podatku należnego - na podstawie art. 27d ustawy o PIT.

Podsumowując, właściwie udokumentowana darowizna na rzecz fundacji, nawet nie będącej organizacją uznaną za organizację pożytku publicznego, jednakże wykorzystująca darowizny na cele określone art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania zarówno przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatników od osób prawnych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne