Odmowa wszczęcia postępowania-nieważność decyzji

Pytanie:

Czy pismo administracyjne, które nie jest decyzją, ale dotyczy rozstrzygnięcia istotnej kwestii w sprawie braku podstaw do wszczęcia postępowania musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym ocenę dowodów, czy też może zawierać tylko odmowę bez żadnego uzasadnienia. Moim zdaniem pismo, które stwierdza, że "nie znaleziono podstaw do wszczęcia postępowania nieważnościowego" powinno mieć takie uzasadnienie, ponieważ wniosek zawierał wskazanie przesłanek unieważnieniowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

7.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odmowa wszczęcia postępowania-nieważność decyzji

Zgodnie z art. 157 § 3 kpa, odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji następuje w drodze decyzji. Przed wydaniem tej decyzji, organ prowadzi postępowanie wyjaśniające, postępowanie to może dotyczyć jedynie kwestii formalnych Nie może ono natomiast dotyczyć zagadnienia, czy przyczyny nieważności decyzji rzeczywiście miały miejsce. To może być wyjaśnione dopiero po wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji (por. wyrok NSA, z dnia 30 marca 2004 r., sygn. akt I SA 764/2003). Organ administracji nie może odmówić wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, uzasadniając odmowę brakiem podstaw prawnych do stwierdzenia nieważności. O tym, czy zachodzą podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji, przewidziane w art. 156 § 1 kpa, organ może zadecydować dopiero po przeprowadzeniu stosownego postępowania (tak NSA w wyroku z dnia 20 grudnia 1994 r.,sygn. akt  I SA 1143/93).

Ponadto, należy podkreślić, że zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 5 sierpnia 1994 r., sygn. akt II SAB 25/94, wniesione przez osobę będącą stroną w rozumieniu żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Bez względu na to, z jakich przyczyn organ właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji uzna, że wniesione przez stronę żądanie w tym przedmiocie - „w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji” - nie może być uwzględnione, jest obowiązany załatwić te sprawę, to jest „sprawę stwierdzenia nieważności decyzji”, przez wydanie decyzji administracyjnej - jednej z wymienionych w art. 157 § 3 w związku z art. 104 § 2 kpa albo w art. 105 § 1 kpa. Każda z tych decyzji musi odpowiadać wymogom określonym w art. 107 kpa.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: