Odpowiedzialność małżonka za zaległości podatkowe

Pytanie:

"Chciałem się dowiedzieć czy kodeks rodzinny i opiekuńczy dotyczy też zobowiązań na rzecz ZUS i urzędu skarbowego? Czy ZUS i Urząd Skarbowy mają prawo dochodzić roszczeń z majątku wspólnego współmałżonków?"

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność małżonka za zaległości podatkowe

Do zobowiązań z tytułu zaległości wobec ZUS, jak również do podatków, stosuje się przepisy ordynacji podatkowej. Zawierają one zaostrzony rygor odpowiedzialności za zobowiązania małżonka. Zgodnie z ordynacją, podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność ta obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

 Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem:

  1. zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej; 
  2. zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu; 
  3. ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka; 
  4. uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

Odpowiedzialność małżonka rozwiedzionego została omówiona w artykule:

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Ponadto, już tylko za zobowiązania podatkowe, małżonkowie wspólnie opodatkowani na podstawie odrębnych przepisów ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz solidarna jest ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika