Odprawa pośmiertna

Pytanie:

Mąż umarł miesiąc temu. Zakład pracy nie chce wypłacić ekwiwalentu pieniężnego za 6 m-cy urlopu oraz odprawy rentowej, dopóki nie zostanie przeprowadzone postępowanie spadkowe, kto jest spadkobiercą. Mam dwie córki, które chcą odrzucić spadek po ojcu, ale nie chcemy tego przeprowadzać teraz. Czy rzeczywiście do wypłaty tego typu świadczeń żonie zmarłego konieczne jest postępowanie spadkowe, a jeśli tak, czy można to załatwić w inny sposób, np. u notariusza, bez sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odprawa pośmiertna

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego należy zaliczyć do prawa majątkowego ze stosunku pracy. Zgodnie z artykułem 631§ 2 kodeksu pracy, takie prawa majątkowe przechodzą, po śmierci pracownika, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prawa majątkowe po zmarłym pracowniku przysługują tym osobom w częściach równych. W wypadku istnienia wymienionych osób, prawa majątkowe ze stosunku pracy zmarłego nie wchodzą w skład spadku. W przypadku małżonka, prawa majątkowe zmarłego pracownika, przechodzą z mocy samego prawa, bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków. Konieczne jest jedynie istnienie w dniu śmierci pracownika ważnego związku małżeńskiego. W przypadku innych osób, w tym dzieci zmarłego pracownika, konieczne jest spełnienie warunków potrzebnych do uzyskania renty rodzinnej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Podobnie jest w przypadku odprawy pośmiertnej (wydaje się, że o taką instytucję chodzi w zadanym pytaniu), wypłacanej po śmierci pracownika. Także to prawo majątkowe nie jest zaliczane w skład spadku. Przysługuje ono, tak jak poprzednio, małżonkowi oraz oraz innym osobom spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku małżonka, nabywa on prawo do renty pośmiertnej bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Odnośnie innych osób, konieczne jest spełnienie przez nich W przypadku innych osób, w tym dzieci zmarłego pracownika, konieczne jest spełnienie warunków potrzebnych do uzyskania renty rodzinnej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Dodatkowo uważa się, że w ich przypadku, roszczenie odprawę staje się wymagalne, gdy organ rentowy stwierdzi w drodze decyzji ich prawo do renty rodzinnej.

W przypadku wymienionych roszczeń prawo do nich nie jest uzależnione od przeprowadzenia postępowania spadkowego. Ich wymagalność zależy jedynie od istnienia osób spełniających odpowiednie warunki do uzyskania tych świadczeń. Jeśli były pracodawca nie chce jednak ich dobrowolnie spełnić, celowym wydaje się skierowanie sprawy na drogę sądową. Zarówno roszczenie dotyczące ekwiwalentu pieniężnego, jak i to odnoszące się odprawy pośmiertnej, należą do właściwości sądów pracy. W celu zasądzenia dochodzonych roszczeń należy skierować pozew przeciw byłemu pracodawcy męża do właściwego sądu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna jest przejawem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy.  Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, które nie są związane z wykonywaniem pracy przez pracownika. Pracodawca wypłaca (...)

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać. Jakie akty prawne określają warunki wynagradzania? Warunki wynagradzania określają między (...)

Odprawa pośmiertna - w opinii SN

Odprawa pośmiertna - w opinii SN

W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Odprawa pośmiertna jest przejawem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Odprawa pośmiertna (...)

Składniki Twojego wynagrodzenia (podstawowe, premia, nagrody, dodatki)

Składniki Twojego wynagrodzenia (podstawowe, premia, nagrody, dodatki)

Dodatkowe świadczenia należne pracownikowi (nagrody jubileuszowe, fundusz świadczeń socjalnych, itd.)   Jakie są rodzaje świadczeń należnych pracownikowi z tytułu wykonywanej pracy? Świadczenia należne pracownikowi z tytułu wykonywanej pracy można podzielić na: składniki konieczne, (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

Kiedy należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop? W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.  Zatem ekwiwalent może przysługiwać jedynie z (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając (...)

Jak wyliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym?

Jak wyliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym?

Sukcesywne nowelizacje Kodeksu pracy w sposób całościowy uregulowały kwestię udzielania proporcjonalnych urlopów wypoczynkowych na wypadek ustania stosunku pracy. Trudno jednak stwierdzić, że przepisy dotyczące tego istotnego zagadnienia życia zawodowego Polaków są sformułowane (...)

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Komu przysługuje prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i w jakiej wysokości? Pracodawca ma obowiązek uregulowania wszelkich należności, jakie przysługują pracownikowi ze stosunku pracy. W szczególności pracownik ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracodawca (...)

Wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - opinia prawna

Wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - opinia prawna

Stan faktycznyRozwiązałam umowę o pracę za porozumieniem stron z końcem grudnia a 1 stycznia zawarłam z tym samym pracodawcą umowę na czas określony. Jak to jest z moim urlopem, czy mogę domagać się ekwiwalentu? Czy pracodawca (akurat mnie to nie dotyczyło ale interesuje) może wysłać (...)

Wymiar urlopu nauczycielskiego

Wymiar urlopu nauczycielskiego

  Nauczycielowi - jak każdemu innemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jednak specyfika tego zawodu jest powodem, dla którego nauczyciel może skorzystać jeszcze z kilku innych rodzajów urlopu.   Urlop wypoczynkowy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano (...)

Ważne dla strażaków z OSP

Ważne dla strażaków z OSP

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw jest teraz w Sejmie.Kogo ucieszą proponowane zmiany?Opracowanie  poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw wychodzi naprzeciw (...)

Urlop wypoczynkowy - najważniejsze zasady

Urlop wypoczynkowy - najważniejsze zasady

Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy. Zasadą jest, iż urlop ma być wykorzystany w naturze. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu wypoczynkowego. Sprawdź, na jakich zasadach i w jakim wymiarze pracownikowi powinien być udzielany urop wypoczynkowy? Nabycie (...)

Urlop wypoczynkowy - prawo czy obowiązek pracownika?

Urlop wypoczynkowy - prawo czy obowiązek pracownika?

Prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego zawsze było postrzegane jako jedno z podstawowych praw pracowniczych. W obecnych czasach, podążając za orzecznictwem Sądu Najwyższego, można się jednak zastanawiać na ile coroczny urlop jeszcze jest prawem, a na ile stał się on obowiązkiem pracownika. Z (...)

Wsparcie służb mundurowych

Wsparcie służb mundurowych

9 czerwca br. rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – "Dziś (...)

Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

  Poznań Łącznie kwota wyegzekwowanych świadczeń w roku 2008 do dnia 30.06.2008r przez OIP Poznań wynosi 7 714 994,48 zł , w tym w wyniku wydanych decyzji nakazowych 2 218 676,57 zł. Poznań Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu wyegzekwowali do końca maja br. w wyniku (...)

Wyrok SA w Warszawie  z dnia 3.11.1995 r., I ACr 801/95

Wyrok SA w Warszawie z dnia 3.11.1995 r., I ACr 801/95

sygn. I ACr 801/95Czynnością darmą, a więc nieodpłatną, jest taka czynność, w której jedna ze stron dokonuje na rzecz drugiej strony przysporzenia, nie otrzymując w zamian korzyści majątkowej, stanowiącej ekwiwalent tego przysporzenia. Nie chodzi tu przy tym o ekwiwalent w znaczeniu stricte (...)

Zmiany w Kodeksie pracy

Zmiany w Kodeksie pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w zakresie prawa pracowniczego. Zasadniczo zmiany wydają się przemawiać na korzyść pracownika. Oto najważniejsze założenia projektu. Świadectwo pracy Propozycje zmian przewidują uściślenie i doprecyzowanie treści tego (...)

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróż służbowa pracownika i przedsiębiorcy wiąże się z określonymi wydatkami. Dzowiedz się, jakie wydatki związane z podróżą musi pokryć pracodawca, a co przysługuje przedsiębiorcy oraz jak rozliczyć koszty podróży służbowych - właściciela firmy lub pracowników. Co (...)

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 Minister Finansów wyjaśnił kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawdź, co z niej wynika. ##baner## Czego dotyczy problem prawny? Interpretacja ta (...)

Urlopy i zwolnienia

Urlopy i zwolnienia

Prawo pracy gwarantuje pracownikom szereg urlopów oraz zwolnień od pracy. W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce niektóre z nich. Urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy Urlop ma być wykorzystany (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

Kiedy należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop? W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.  Zatem ekwiwalent może przysługiwać jedynie z (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając (...)

Jak wyliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym?

Jak wyliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym?

Sukcesywne nowelizacje Kodeksu pracy w sposób całościowy uregulowały kwestię udzielania proporcjonalnych urlopów wypoczynkowych na wypadek ustania stosunku pracy. Trudno jednak stwierdzić, że przepisy dotyczące tego istotnego zagadnienia życia zawodowego Polaków są sformułowane (...)

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Komu przysługuje prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i w jakiej wysokości? Pracodawca ma obowiązek uregulowania wszelkich należności, jakie przysługują pracownikowi ze stosunku pracy. W szczególności pracownik ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracodawca (...)

Wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - opinia prawna

Wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - opinia prawna

Stan faktycznyRozwiązałam umowę o pracę za porozumieniem stron z końcem grudnia a 1 stycznia zawarłam z tym samym pracodawcą umowę na czas określony. Jak to jest z moim urlopem, czy mogę domagać się ekwiwalentu? Czy pracodawca (akurat mnie to nie dotyczyło ale interesuje) może wysłać (...)

Wymiar urlopu nauczycielskiego

Wymiar urlopu nauczycielskiego

  Nauczycielowi - jak każdemu innemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jednak specyfika tego zawodu jest powodem, dla którego nauczyciel może skorzystać jeszcze z kilku innych rodzajów urlopu.   Urlop wypoczynkowy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano (...)

Ważne dla strażaków z OSP

Ważne dla strażaków z OSP

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw jest teraz w Sejmie.Kogo ucieszą proponowane zmiany?Opracowanie  poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw wychodzi naprzeciw (...)

Urlop wypoczynkowy - najważniejsze zasady

Urlop wypoczynkowy - najważniejsze zasady

Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy. Zasadą jest, iż urlop ma być wykorzystany w naturze. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu wypoczynkowego. Sprawdź, na jakich zasadach i w jakim wymiarze pracownikowi powinien być udzielany urop wypoczynkowy? Nabycie (...)

Urlop wypoczynkowy - prawo czy obowiązek pracownika?

Urlop wypoczynkowy - prawo czy obowiązek pracownika?

Prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego zawsze było postrzegane jako jedno z podstawowych praw pracowniczych. W obecnych czasach, podążając za orzecznictwem Sądu Najwyższego, można się jednak zastanawiać na ile coroczny urlop jeszcze jest prawem, a na ile stał się on obowiązkiem pracownika. Z (...)

Wsparcie służb mundurowych

Wsparcie służb mundurowych

9 czerwca br. rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – "Dziś (...)

Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

  Poznań Łącznie kwota wyegzekwowanych świadczeń w roku 2008 do dnia 30.06.2008r przez OIP Poznań wynosi 7 714 994,48 zł , w tym w wyniku wydanych decyzji nakazowych 2 218 676,57 zł. Poznań Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu wyegzekwowali do końca maja br. w wyniku (...)

Wyrok SA w Warszawie  z dnia 3.11.1995 r., I ACr 801/95

Wyrok SA w Warszawie z dnia 3.11.1995 r., I ACr 801/95

sygn. I ACr 801/95Czynnością darmą, a więc nieodpłatną, jest taka czynność, w której jedna ze stron dokonuje na rzecz drugiej strony przysporzenia, nie otrzymując w zamian korzyści majątkowej, stanowiącej ekwiwalent tego przysporzenia. Nie chodzi tu przy tym o ekwiwalent w znaczeniu stricte (...)

Zmiany w Kodeksie pracy

Zmiany w Kodeksie pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w zakresie prawa pracowniczego. Zasadniczo zmiany wydają się przemawiać na korzyść pracownika. Oto najważniejsze założenia projektu. Świadectwo pracy Propozycje zmian przewidują uściślenie i doprecyzowanie treści tego (...)

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróż służbowa pracownika i przedsiębiorcy wiąże się z określonymi wydatkami. Dzowiedz się, jakie wydatki związane z podróżą musi pokryć pracodawca, a co przysługuje przedsiębiorcy oraz jak rozliczyć koszty podróży służbowych - właściciela firmy lub pracowników. Co (...)

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 Minister Finansów wyjaśnił kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawdź, co z niej wynika. ##baner## Czego dotyczy problem prawny? Interpretacja ta (...)

Urlopy i zwolnienia

Urlopy i zwolnienia

Prawo pracy gwarantuje pracownikom szereg urlopów oraz zwolnień od pracy. W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce niektóre z nich. Urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy Urlop ma być wykorzystany (...)

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

Biorąc do ręki gazetę z ogłoszeniami pracy, w ofercie niekiedy rzuca nam się w oczy hasło “chałupnictwo”. Dla jednych praca taka może wydawać się mało atrakcyjna, szczególnie dla osób przyzwyczajonych do ciągłego kontaktu z ludźmi, czy też bycia w ciągłym ruchu. (...)

Klauzula zakazu konkurencji w umowie zlecenia

Klauzula zakazu konkurencji w umowie zlecenia

Jaką klauzulę antykonkurencyjną można zawrzeć w umowie zlecenia? Analiza umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności umowy zlecenia, pokazuje, że strony bardzo często zamieszczają wśród postanowień umownych klauzulę dotyczącą zakazu konkurencji. Obowiązek powstrzymania (...)

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

Co to jest urlop wypoczynkowy? Urlop wypoczynkowy to wolny od pracy okres czasu do wykorzystania w ciągu roku, przeznaczony na wypoczynek pracownika - regenerację sił, relaks fizyczny i psychiczny. Urlop wypoczynkowy jest płatny i przysługuje niezależnie od rodzaju zawartej umowy zawartej z pracownikiem (...)

Tymczasowe zatrudnianie pracowników

Tymczasowe zatrudnianie pracowników

Możliwe jest na terenie RP zatrudnianie pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej. Tego właśnie dotyczy ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nadto dotyczy ona także zasad kierowania tych pracowników i osób niebędących (...)

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Ile wynosi wysokość składki na ubezpieczenia? Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. Z kolei stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odprawa pośmiertna a koszt podatkowy

Odprawa pośmiertna a koszt podatkowy

Czy odprawa pośmiertna jest kosztem uzyskania, podatkowym? Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w (...)

Świadczenia finansowe po śmierci pracownika

Świadczenia finansowe po śmierci pracownika

Pracownik zmarł w połowie miesiąca. Pracownik miał żonę i dwoje pełnoletnich dzieci. Komu i czy można wypłacić wszystkie należne świadczenia czyli: pensję, ekwiwalent za urlop, zasiłek pośmiertny, (...)

Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika

Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika

Wczoraj na terenie naszej firmy powiesił się jeden z pracowników podczas pracy /dozorca/. Bardzo proszę mi powiedzieć co mam uczynić z ramienia zakładu pracy, jakie wynagrodzenia, ekwiwalenty i (...)

Wypłata odprawy pośmiertnej po pracownicy

Wypłata odprawy pośmiertnej po pracownicy

Zmarła pracownica miała dziecko i wstąpiła w drugi związek małżeński. Prawa rodzicielskie zachował ojciec biologiczny. Czy odprawa pośmiertna ma zostać wypłacona do rąk dziecka, ojca czy ojczyma? (...)

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna

Wdowa po zmarłym pracowniku wystąpiła o wypłatę zasiłku pośmiertnego po zmarłym w 4 m-ce po rozwiązaniu z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem mężu. Twierdzi, że mąż jej w chwili śmierci (...)

Odprawa pośmiertna a polisa na życie

Odprawa pośmiertna a polisa na życie

Zmarł na zawał pracownik w delegacji zagranicznej (Ukraina) podczas powrotu do domu na lotnisku. Pracował w firmie ponad 30 lat. Objęty był ubezpieczeniem zbiorowym w tym na wypadek śmierci. Kwota (...)

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna

W związku ze śmiercią naszego pracownika wynagrodzenie po zmarłym oraz odprawę pośmiertną otrzyma syn. Jakie dokumenty musi złożyć, aby zakład mógł dokonać takiej wypłaty? Ponieważ prawa (...)

Świadczenia niewchodzące w skłąd wynagrodzenia

Świadczenia niewchodzące w skłąd wynagrodzenia

Jakie świadczenia nie wchodzą w skład wynagrodzenia? Zgodnie z przyjętymi poglądami doktryny, w skład wynagrodzenia nie wchodzą w szczególności: świadczenia wyrównawcze (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Wypowiedziałem umowę o pracę za porozumieniem stron z dniem 3 marca 2003 r. W Świadectwie Pracy widnieje zapis, że nie wykorzystałem urlopu za rok 2002 i pierwsze półrocze 2003 r. Z tego co wiadomo, (...)

Ekwiwalent pieniężny w świadectwie pracy

Ekwiwalent pieniężny w świadectwie pracy

Wypisując świadectwo pracy należy wpisać liczbę dni urlopu wypoczynkowego za dany rok. My wypłaciliśmy ekwiwalent. Czy w świadectwie pracy wpisać liczbę dni czy słowo ekwiwalent za liczbę dni? (...)

Ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego

Ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego

Pracodawca od blisko 10 lat wypłacał ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, wykazując to w poz. "ryczałt samoch." listy płac. Pozycja ta stanowiła do tej pory istotny (...)

Ekwiwalent za urlop a przywrócenie do pracy

Ekwiwalent za urlop a przywrócenie do pracy

Witam. Rozwiązano ze mną umowę o pracę i wypłacono mi ekwiwalent za urlop. Sąd Pracy przywrócił mnie do pracy po okresie trzech miesięcy i nakazał pracodawcy wpłacić zaległe wynagrodzenie. (...)

Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za urlop

Czy przy rozwiązaniu umowy o pracę przez wypowiedzenie (przez pracownika) lub na mocy porozumienia stron przysługuje pracownikowi ekwiwalent za urlop i kiedy zostaje wypłacony (czy np. z następną (...)

Odzież ochronna i robocza

Odzież ochronna i robocza

Pracownik nie otrzymuje należnej mu odzieży ochronnej i roboczej. Swoje czynności zawodowe wykonuje w odzieży prywatnej i za pomocą środków ochrony osobistej, zakupionych z własnych srodków finansowych. (...)

Ekwiwalent za dodatkowy urlop

Ekwiwalent za dodatkowy urlop

Zatrudniamy pracownika z pierwszą grupą inwalidzką, któremu przysługuje w roku 26 dni urlopu wypoczynkowego oraz 10 dni urlopu dodatkowego. Pracownik złożył prośbę o rozwiązanie umowy o pracę (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Wypowiedziałem umowę o pracę za porozumieniem stron z dniem 3 marca 2003 r. W Świadectwie Pracy widnieje zapis, że nie wykorzystałem urlopu za rok 2002 i pierwsze półrocze 2003 r. Z tego co wiadomo, (...)

Ekwiwalent pieniężny w świadectwie pracy

Ekwiwalent pieniężny w świadectwie pracy

Wypisując świadectwo pracy należy wpisać liczbę dni urlopu wypoczynkowego za dany rok. My wypłaciliśmy ekwiwalent. Czy w świadectwie pracy wpisać liczbę dni czy słowo ekwiwalent za liczbę dni? (...)

Ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego

Ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego

Pracodawca od blisko 10 lat wypłacał ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, wykazując to w poz. "ryczałt samoch." listy płac. Pozycja ta stanowiła do tej pory istotny (...)

Ekwiwalent za urlop a przywrócenie do pracy

Ekwiwalent za urlop a przywrócenie do pracy

Witam. Rozwiązano ze mną umowę o pracę i wypłacono mi ekwiwalent za urlop. Sąd Pracy przywrócił mnie do pracy po okresie trzech miesięcy i nakazał pracodawcy wpłacić zaległe wynagrodzenie. (...)

Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za urlop

Czy przy rozwiązaniu umowy o pracę przez wypowiedzenie (przez pracownika) lub na mocy porozumienia stron przysługuje pracownikowi ekwiwalent za urlop i kiedy zostaje wypłacony (czy np. z następną (...)

Odzież ochronna i robocza

Odzież ochronna i robocza

Pracownik nie otrzymuje należnej mu odzieży ochronnej i roboczej. Swoje czynności zawodowe wykonuje w odzieży prywatnej i za pomocą środków ochrony osobistej, zakupionych z własnych srodków finansowych. (...)

Ekwiwalent za dodatkowy urlop

Ekwiwalent za dodatkowy urlop

Zatrudniamy pracownika z pierwszą grupą inwalidzką, któremu przysługuje w roku 26 dni urlopu wypoczynkowego oraz 10 dni urlopu dodatkowego. Pracownik złożył prośbę o rozwiązanie umowy o pracę (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pracuję u jednego pracodawcy ponad pięć lat. Mam umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Istnieje prawdopodobieństwo, że umowa zostanie mi wypowiedziana (okres wypowiedzenia 3 miesiące). (...)

Wypowiedzenie a proporcjonalny ekwiwalent za urlop

Wypowiedzenie a proporcjonalny ekwiwalent za urlop

Pracownik, pracujący w firmie ponad trzy lata, złożył wypowiedzenie dn. 14 kwietnia br. prosząc o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z dn. 30 czerwca br. Jednocześnie wniósł o wykorzystanie (...)

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży w pracy

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży w pracy

Czy pracownikowi zatrudnionemu na etacie sprzątaczki w latach 1997 do 30.09.2004 r. należy wypłacić ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży roboczej? Pracownikowi nie był wypłacany żaden dodatek. (...)

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

W zakładzie pracy pracodawca wypłaca pracownikom ekwiwalent za odzież roboczą. Teraz pracownicy złożyli wniosek o wypłacenie im ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Czy pracodawca powinien im (...)

Ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży i obuwia

Ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży i obuwia

Zatrudniam pracownika, któremu powinienem przydzielić odzież i obuwie ochronne, a jeżeli pracownik używa własnej odzieży i obuwia to powinienem wypłacić jemu ekwiwalent pieniężny. Jak ustalić (...)

Współczynnik urlopowy

Współczynnik urlopowy

Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Wolnym dniem od pracy dla pracownika jest wtorek. Pozostałe dni ( poniedziałek, środa, czwartek, piątek i sobota ) są dniami pracy dla tego (...)

Ekwiwalent za pranie a egzekucja

Ekwiwalent za pranie a egzekucja

Czy ekwiwalent za pranie podlega egzekucji komorniczej ? Ekwiwalent pieniężny uzyskiwany w zamian za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w momencie wypłacenia staje się częścią majątku (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pracownikowi zatrudnionemu na cały etat pozostały z 2004 roku 34 godziny urlopu zaległego. Umowa została zakończona w dniu 17.09.2005, pracownikowi więc w roku 2005 przysługiwało 15 dni urlopu. (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Zatrudniony w mojej firmie pracownik ma umowę na czas określony do końca czerwca tego roku (była to trzecia umowa w moim zakładzie). Nie przedłużam mu umowy, a od 1.07.07 r. (poniedziałek) idzie (...)

FORUM PRAWNE

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna Po śmierci brata jego dorosły uczący się syn z pierwszego małżeństwa dostał 1/2 odprawy pośmiertnej z zakładu pracy brata i zrzekł się spadku. Pozostał po bracie nieduży (...)

czy odprawa pośmiertna wchodzi do masy spadkowej?

czy odprawa pośmiertna wchodzi do masy spadkowej? czy odprawa pośmiertna wchodzi do masy spadkowej?

czy po zmarłym bracie renciście należy mi sie odprawa pośmiertna?

czy po zmarłym bracie renciście należy mi sie odprawa pośmiertna? czy po zmarłym bracie renciście należy mi sie odprawa pośmiertna?

czy odprawa pośmiertna wchodzi w skład masy spadkowej?

czy odprawa pośmiertna wchodzi w skład masy spadkowej? czy odprawa pośmiertna wchodzi w skład masy spadkowej?

zasiłek po śmierci ojca

zasiłek po śmierci ojca Czy po smierci ojca przysługuje mi jednorazowy zasiłek na podstawie pracowniczego ubezpieczenia? Mam stałą umowę o pracę. Tak ,jeśli ojciec był ubezpieczony NA WYPADEK (...)

Śmierć cioci

Śmierć cioci Załóżmy, że umiera ciocia, jestem jej bratankiem po mężu. Ciocia była bezdzietna, ą majątek został zapisany mi, mieszkałem z nią i opiekowałem się(po śmierci męża) Czy (...)

ekwiwalent za urlop

ekwiwalent za urlop Witam Mam pytanie pracuję na umowę na czas określony czy w moim przypadku należy mi się ekwiwalent za niewykorzystany urlop?Jeśli tak to jak taka sprawa wygląda czy mam złożyć (...)

Ekwiwalent

Ekwiwalent Witam. W piątek szefowa przywiozła nam świadectwa pracy za porozumieniem stron napisane tam jest że wykorzystałam 4 dni+8 godzin urlopu. Świadectwo wystawione z datą 30.04. Przywiozła (...)

Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za urlop Witam serdecznie, w dniu wczorajszym po miesięcznym wypowiedzeniu zakończyłam współpracę ze swoją firmą. Pracowałam za najniższą krajową. Wczoraj również otrzymałam (...)

ekwiwalent za niewykorzystany urlop

ekwiwalent za niewykorzystany urlop witam Mam problem, mój pracodawca nie chce wypłacić mi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, podobno jest to spowodowane tym, że nie przygotowałam na czas odpowiednich (...)

ekwiwalent za urlop

ekwiwalent za urlop Witam Mam pytanie pracuję na umowę na czas określony czy w moim przypadku należy mi się ekwiwalent za niewykorzystany urlop?Jeśli tak to jak taka sprawa wygląda czy mam złożyć (...)

Ekwiwalent

Ekwiwalent Witam. W piątek szefowa przywiozła nam świadectwa pracy za porozumieniem stron napisane tam jest że wykorzystałam 4 dni+8 godzin urlopu. Świadectwo wystawione z datą 30.04. Przywiozła (...)

Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za urlop Witam serdecznie, w dniu wczorajszym po miesięcznym wypowiedzeniu zakończyłam współpracę ze swoją firmą. Pracowałam za najniższą krajową. Wczoraj również otrzymałam (...)

ekwiwalent za niewykorzystany urlop

ekwiwalent za niewykorzystany urlop witam Mam problem, mój pracodawca nie chce wypłacić mi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, podobno jest to spowodowane tym, że nie przygotowałam na czas odpowiednich (...)

Urlop wypoczynkowy a ekwiwalent w świadectwie pracy

Urlop wypoczynkowy a ekwiwalent w świadectwie pracy Witam, dostałam Świadectwo pracy w którym informacja o urlopie brzmi tak: 4. W okresie zatrudnienia w/w: 1) wykorzystała urlop wypoczynkowy w wymiarze: (...)

Za porozumiemiem stron a ekwiwalent za urlop-pilne

Za porozumiemiem stron a ekwiwalent za urlop-pilne Witam serdecznie! Mam takie zapytanie: mój narzeczony jest zatrudniony na umowę o pracę na czas określony- w poniedziałek chciałby złożyć wypowiedzenie (...)

ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą a urlop wychowawczy lub macieżyński

ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą a urlop wychowawczy lub macieżyński ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą a urlop wychowawczy lub macieżyński Witam, Czy pracownicy będącej na urlopie (...)

Czy otrzymam ekwiwalent za urlop będą na chorobowy w ostatnim miesiącu pracy???

Czy otrzymam ekwiwalent za urlop będą na chorobowy w ostatnim miesiącu pracy??? Jestem zatrudniona na 1/4 etatu. Obecnie jest to mój ostatni miesiąc pracy i nie miałam wykorzystanego urlopu wypoczynkowego. (...)

CIEKAWOSTKA !!!! Ciekawe co Wy o tym myślicie, 3 kadrowe i 3 wyliczenia

CIEKAWOSTKA !!!! Ciekawe co Wy o tym myślicie, 3 kadrowe i 3 wyliczenia Czy prawidłowo dokonano obliczeń wymiaru urlopu i obliczenia ekwiwalentu dla niepełnoetatowca? Data: 01.08.2005 r. 18:21 Czy (...)

Pierwsza praca - pierwszy urlop

Pierwsza praca - pierwszy urlop Mam wyksztalcenie wyzsze. W dniu 15 lutego 2001 podjalem moja pierwsza prace w firmie, w ktorej pracuje do teraz tzn 22.05.2002. Pytanie brzmi: ile dni urlopu przysluguje (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Witam. Od kwietnia 2014 roku byłem zawieszony w czynnościach służbowych i z tego powodu otrzymywałem 50% wynagrodzenia. Od 01.07.2016 roku Pracodawca postanowił (...)

Porady prawne