Odwołanie od prawomocnego mandatu

Pytanie:

Uczennica liceum (już pełnoletnia) wchodzi szybkim krokiem na przejście dla pieszych na dwupasmowej jezdniowej (po dwa pasy dla każdego kierunku) na migającym zielonym świetle; w połowie jezdni światło zmienia się na czerwone; schodzi z jezdni zatrzymuje się na chodniku na wysepce (pasie rozdzielającym jezdnie); czeka na kolejne zielone światło i przechodzi przez pozostałą jednię na zielonym; zatrzymuje ją para policjantów i nie przyjmuje wyjaśnień, że na przejście weszła jeszcze na zielonym świetle i wymierza wysoki mandat 250,- zł. Wg mnie dyskusyjną sprawą jest samo nałożenie mandatu za takie zachowanie, ale nawet uznając je za przewinienie, za które należałoby kogoś ukarać to trudno zgodzić się z wysokością kary, która powinna być adekwatna do jego ciężaru, dostosowana do okoliczności jak i samej osoby, której dotyczy; nie wiem czy jest gdzieś taki zapis, ale dobrą praktyką policji jest by mandaty za wykroczenie drogowe np. za przekroczenie prędkości przez kierowców, itp. dostosowane były w jakimś stopniu do możliwości finansowych osoby. Trudno by taką samą wysokością karać biznesmena i bezrobotnego żyjącego zasiłku. W jednym z krajów Skandynawskich na przykład wysokość mandatu dostosowana jest ściśle do wysokości zarobków. Tak wyskoki mandat jaki otrzymała powinien być nakładany gdy np. złamanie przepisów stwarzało szczególnie duże zagrożenie w tym wypadku na drodze. Ale w tej konkretnej sytuacji nie miało to miejsca, gdyż wejście na przejście na jeszcze na zielonym świetle oraz samochody stały przed przejściem w oczekiwaniu zmiany świateł. Nie ma mowy o sytuacji zagrożenia; czy nawet utrudnianiu ruchu drogowego. Wymierzenie tak surowej kary w moim odczuciu jest w tym wypadku rażąco nieuzasadnione. Przez analogię samochody często np. też wjeżdżają na skrzyżowanie na żółtym świetle i opuszczają na czerwonym, co jest w określonych sytuacjach dopuszczalne przez kodeksem drogowy. Dla porównania też mandat za spowodowanie niegroźnego wypadku drogowego stłuczki bardzo często wynosi 300,- zł. Podobnie za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości, itp. Trudno, nie uznać więc w tej sytuacji ze kara była zupełnie nie współmierną do przewinienia. Poza tym, komu wymierzono tutaj tak wysoki mandat 250 złotowy osobie pracującej, osobie dobrze zarabiającej? Nie uczennicy liceum! Coś tu chyba jest nie tak. Ponadto sposób wystawienia mandatu budzi też pewne wątpliwości. Nie dano jej możliwości wybory typu mandatu - została przez policjantkę narzucona forma mandatu kredytowego (co prawdopodobnie nie daje możliwości do odwoływania się od niego - staje się prawomocny z chwilą jego przyjęcia zgodnie z pouczeniem na mandacie). Młoda dziewczyna, uczennica liceum zostaje zastraszona sprawą sądową za odmowę jego przyjęcia, wysokością kary do 5000 zł w sądzie. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że policjantka wykazała się chyba szczególną nadgorliwością czy może wręcz złośliwością. Może akurat miała zły dzień. Ale tak być przecież nie może. W przepadku ucznia kara powinna mieć jeszcze wymiar wychowawczy. Czego więc uczy takie postępowanie policjantów, że można dokonać rozboju, pobić i obrabować kogoś i ujść bez karnie (takie zdarzenie spotkało tą dziewczyną jakieś rok temu kiedy na terenie szkolnym została napadnięta pobita i okradziona), a za krzywe przejście po pasach będąc uczniem dostać mandat, który byłby bardzo dotkliwy dla dorosłego. Jak można próbować wybrnąć z zaistniałej sytuacji jakie są jeszcze możliwości odwoływania się lub występowania o anulowanie lub złagodzenie kary tak by była adekwatna do stopnia przewinienia? Policja przecież też popełnia błędy jak się bronić?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odwołanie od prawomocnego mandatu

W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę co do zasady w wysokości do 500 złotych. W wypadku jednak popełnienia kilku wykroczeń w postępowaniu mandatowym może być nałożona grzywna w wysokości do 1 000 złotych. W postępowaniu mandatowym funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego (np. policjant) może ją nałożyć jedynie, gdy:


  1. schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,

    Porady prawne
  2. stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu

- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 30 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2.

Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy. Jeśli tak nie było to można kwestionować mandat tylko i wyłącznie w drodze wznowienia postępowania a nie zaskarżenia do sądu (o czym niżej). Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.

Prawomocny mandat karny należy uchylić, jeżeli dany czyn, za który nałożono nim grzywnę, w ogóle nie stanowi czynu zabronionego jako wykroczenie. Nie może być prawomocny mandat uchylony w żadnym innym przypadku.

Reasumując zgoda sprawcy wykroczenia na poddanie się karze w postępowaniu mandatowym - przyjęcie w związku z tym mandatu karnego - jest jednoznaczna z rezygnacją nie tylko z prawa do rozpoznania sprawy przez sąd, lecz także z rezygnacją z prawa do zaskarżenia mandatu karnego. Postępowanie natomiast funkcjonariusza policji może być kwalifikowane jako przestępstwo zniesławienia bądź zniewagi jeśli wypełnia znamiona przestępstwa - zachowanie spełnia przesłanki w przepisie określone.

Kwestionowanie mandatu jest tylko możliwe w drodze wznowienia postępowania.

Pamiętać jednak należy, że wymierzenie mandatu kredytowego jest jak najbardziej prawidłowe i jedynie dopuszczalne. Mandatem karnym gotówkowym może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Mandat taki staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył. Poza tym należy wskazać, że przejście pieszej nie było zgodne z prawem. Bowiem zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym wydanym do ustawy o prawie ruchu drogowego sygnał zielony oznacza zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście a nie może już na takim sygnale wchodzić na jezdnię.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Skazanie burmistrza prawomocnym wyrokiem a sprawowanie mandatu - opinia prawna

Skazanie burmistrza prawomocnym wyrokiem a sprawowanie mandatu - opinia prawna

Stan faktyczny Burmistrz w styczniu 2005 r. prawomocnym wyrokiem sądu został skazany za przestępstwo umyślne - proszę o określenie konsekwencji tego wyroku jeżeli chodzi o wygaśnięcie jego mandatu: 1) Dz. U. 113 poz. 984 z 2002 art.26 ust 1 pkt 5, 2) Dz. U. 102 poz. 1055 z 2004, 3) Obecne (...)

Jak odwołać się od mandatu drogowego?

Jak odwołać się od mandatu drogowego?

Wystawiono ci mandat drogowy? Masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie? Jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Sprawdź, kiedy i jak odwołać się od mandatu. ##baner##  Kto może odwołać? Odwołać może się: każdy, kto dostał mandat i ma pewność, że dostał (...)

Projektowane zmiany w postępowaniu mandatowym

Projektowane zmiany w postępowaniu mandatowym

W Sejmie pojawił się małorozbudowany projekt ustawy zmieniającej kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Zmiany miałyby dotyczyć właściwie tylko postępowania mandatowego. Co proponuje projekt? Projekt proponuje zmiany artykułu 101 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, co właściwie (...)

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

  Czy stosunek pracy musi być uregulowany w umowie o pracę by podlegał ochronie prawa pracy? Prawo pracy przewiduje, że stosunek pracy pomiędzy stronami może być uregulowany w inny sposób niż w umowie o pracę, a nadal podlegać jego ochronie. Już w art. 2 Kodeksu pracy, który (...)

Postępowanie odwoławcze w sprawie emerytury lub renty

Postępowanie odwoławcze w sprawie emerytury lub renty

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ZUS w sprawie emerytury lub renty, możesz się od niej odwołać. Dowiedz się jak złożyć odwołanie i jak wygląda postępowanie odwoławcze. Jak złożyć odwołanie? Możesz odwołać się od decyzji ZUS do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń (...)

Milion mandatów do skasowania. Były bezprawne

Milion mandatów do skasowania. Były bezprawne

Straż miejska karała kierowców za czyny, które nie były wykroczeniem - ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. Właściciele samochodów nie powinni płacić ani grosza. Najwyższa Izba Kontroli zbadała, w jaki sposób straż miejska nakłada mandaty na kierowców, których (...)

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

    Jaki nauczyciel i za co podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej? Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom związanym z rzetelnym realizowaniem zadań związanych z powierzonym im stanowiskiem (...)

Warto domagać się od ZUS odsetek za opóźnienie w przyznaniu lub wypłacie emerytury czy renty!

Warto domagać się od ZUS odsetek za opóźnienie w przyznaniu lub wypłacie emerytury czy renty!

  Nie wszystkie osoby, procesujące się nieraz miesiącami przed sądami pracy z ZUS o przyznanie im emerytury lub renty wiedzą, że w razie gdy wyrok sądu wykaże winę ZUS przy odmowie przyznania lub wypłaty świadczenia, mogą już otrzymać od ZUS odsetki za opóźnienie. Wyrok Trybunału (...)

Zapłaciłeś mandat? Odzyskaj pieniądze!

Zapłaciłeś mandat? Odzyskaj pieniądze!

Policja może oddać całą wpłaconą kwotę. O zwrot trzeba walczyć przed sądem. Nad przyjęciem mandatu za wykroczenie drogowe trzeba się poważnie zastanowić. Jeśli go podpiszemy, to staje się on prawomocny i trzeba go zapłacić. Musimy pamiętać, że przyjęty i mandat bardzo trudno uchylić. (...)

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

  Jaki nauczyciel akademicki i za co podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej? Mianowany nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego. Jaką karą dyscyplinarną może zostać (...)

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik? Zasadą jest, że pracownika do zwolnienia wybiera pracodawca. Jednak dokonany wybór nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Istotne jest tylko, aby pracodawca podał rzeczywistą, uzasadnioną przyczynę i dokonał wypowiedzenia (...)

Ogólne opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Ogólne opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Jakie przepisy należy stosować?  Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Nowa ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W sprawach (...)

Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

Kiedy wygasa mandat członka zarządu? Mandat członka zarządu spółki z o.o. wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Sprawozdanie to jest zatwierdzane przez (...)

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

  Zakres reprezentacji spółki przez wspólnika komandytowego  Komandytariusz może reprezentować spółkę na podstawie udzielonego mu zwykłego pełnomocnictwa cywilnego lub prokury (art. 118 § 1 Kodeksu spółek handlowych - dalej: KSH). Zakres umocowania pełnomocnictwa (...)

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są funkcje zarządu? Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w której pierwszorzędną rolę odgrywa wniesiony do spółki kapitał. Jest to zasadnicza cecha, która odróżnia spółki kapitałowe od osobowych. W tych ostatnich pozycje wspólnika (...)

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie w postępowaniu cywilnym jest zwykłym środkiem odwoławczym, który prowadzi do zmiany lub uchylenia postanowienia sądu albo zarządzenia przewodniczącego wydanego w pierwszej instancji. Zażalenie jest tzw. środkiem względnie dewolutywnym - oznacza to, że w zasadzie rozpatrywać (...)

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jeżeli chcesz zostać taksówkarzem, to musisz uzyskać licencję. Dowiedz się, jak to zrobić, a potem złóż wniosek o licencję na taksówkę. Jak można załatwić tę sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie listownie elektronicznie (online - wyyłając (...)

Odprawa dla członka zarządu - opinia prawna

Odprawa dla członka zarządu - opinia prawna

Stan faktyczny Z członkiem zarządu spółki z o.o. zawarto umowę o pracę. Umowa o pracę zawierała między innymi następujące postanowienia: „§ 5. Członkowi zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę w razie wygaśnięcia mandatu lub (...)

Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kto może zgłosić kandydatów do pełnienie funkcji arbitra? Na listę arbitrów mogą być wpisane wyłącznie te osoby, które zostały zgłoszone przez uprawnione do tego podmioty. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, kandydatów na arbitrów mogą zgłosić: Prezes Urzędu, ministrowie, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odwołanie się od mandatu

Odwołanie się od mandatu

Czy, jeśli w trakcie postępowania przed sądem grodzkim o wykroczenie ( odwołanie się od mandatu za przekroczenie prędkości) oskarżony(?) powie, że był leczony psychiatrycznie ( depresja), to (...)

Uchylenie prawomocnego mandatu

Uchylenie prawomocnego mandatu

Radiowóz znajdował się w niewidocznym miejscu na poboczu z drugiej strony jezdni. Gdy już mijałam się z nim wyskoczył policjant z radarem i machnął ręką - zauważyłam to dopiero po jego minięciu (...)

Odwołanie się od mandatu

Odwołanie się od mandatu

Otrzymałem mandat. Czy mogę się odwołać? Zgodnie z regulacją kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego: 1) wydawanego (...)

Prawomocność mandatu karnego a jego uchylenie

Prawomocność mandatu karnego a jego uchylenie

Kiedy mandat karny staje się prawomocny i czy można go uchylić?  Uchyleniu podlega prawomocny mandat karny. O tym, kiedy mandat staje się prawomocny, stanowi art. 98 par. 2, 3 i 5 Kodeksu postępowania (...)

Uchylenie prawomocnego mandatu karnego

Uchylenie prawomocnego mandatu karnego

Czy prawomocny mandat karny może zostać uchylony? Prawomocny mandat może zostać uchylony, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Prawomocny mandat karny (...)

Wygaśnięcie mandatu radnego

Wygaśnięcie mandatu radnego

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wojewoda uznał, że radny złamał ustawę o samorządzie gminnym. Chodzi o prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia (...)

Właściwy sąd w sprawie uchylenia prawomocnego mandatu karnego

Właściwy sąd w sprawie uchylenia prawomocnego mandatu karnego

Jaki sąd jest właściwy w sprawie uchylenia prawomocnego mandatu karnego? Uchylenie mandatu karnego następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu (...)

Odwołanie od mandatu karnego

Odwołanie od mandatu karnego

Inspektor Pracy nałożył mandat karny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika bez poinformowania pracodawcy o możliwości odmowy jego przyjęcia. Czy istnieje możliwości do odwołania się od mandatu? (...)

Okres przedawnienia mandatów i grzywien

Okres przedawnienia mandatów i grzywien

Jaki jest okres przedawnienia: - mandatów karnych nałożonych przez Urząd Wojewódzki, - grzywien nałożonych przez Urząd Skarbowy, - należności za telefon komórkowy lub telewizję cyfrową (kablową)? Czy (...)

Odwołanie ławnika sądu rejonowego

Odwołanie ławnika sądu rejonowego

Czy Rada Gminy uchwałą radnych może odwołać ławników sądu rejonowego? Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano (...)

Wniosek o uchylenie mandatu karnego

Wniosek o uchylenie mandatu karnego

Czy grzywna nałożona przez strażnika miejskiego, od której strona się odwołuje i przegrywa w sądzie jest nadal grzywną nałożoną przez strażnika miejskiego - czy już w tym przypadku - przez (...)

Wygaśnięcie mandatu radnego

Wygaśnięcie mandatu radnego

Czy w drodze uchwały radni Gminy mogą uchylić mandat radnemu, jeżeli nie to kto ma uprawnienia do odwołania radnego w gminie i w jakim trybie. Przyczyny wygaśnięcia mandatu radnego zostały uregulowane (...)

Odwołanie członka zarządu

Odwołanie członka zarządu

Członek Zarządu został odwołany. Jaka jest konstytutywna data odwołania członka zarządu: data podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników, data wpisu do KRS, czy może jakaś inna data? Podstawowe (...)

Uchylenie mandatu

Uchylenie mandatu

W jaki sposób doprowadzić do uchylenia mandatu wystawionego niezgodnie z prawem? Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie, (...)

Wznowienie postępowania - prawomocny mandat

Wznowienie postępowania - prawomocny mandat

Osoba biorąca udział w kolizji drogowej będąc przerażona sytuacją- można powiedzieć w szoku podpisała mandat. Niestety opis zdarzenia dokonany przez funkcjonariusza nie był zgodny ze stanem faktycznym. (...)

FORUM PRAWNE

sąd grodzki odwołanie od mandatu.

sąd grodzki odwołanie od mandatu. Witam, odwołuje się obecnie od mandatu straży miejskiej za picie w miejscu publicznym. Chodzi o to że siedziałem w parku z osobami które piły, ale nie piłem. (...)

Odwołanie od mandaty i sprawa w sądzie.

Odwołanie od mandaty i sprawa w sądzie. Hej, po złożonym odwołaniu od mandatu, dostałam list z sądu, okazało się że termin został wyznaczony , ale Sąd nie wysłał mi wezwania na rozprawę. (...)

Mandat z Mpk i przedawnienie.Pilne!!

Mandat z Mpk i przedawnienie.Pilne!! w czerwcu 2006 roku otrzymałam mandat za przjazd autobusem miejskim bez waznego biletu. W listopadzie 2004 roku otrzymałam wezwanie do zapłaty długu z firmy windykacyjnej. (...)

Skarga i odwołanie od mandatu Straży Miejskiej.

Skarga i odwołanie od mandatu Straży Miejskiej. Wczoraj dostałem mandat za psa bez smyczy w parku. Pies to szczenię kilku miesięczne. Strażnicy miejscy też niewiele starsi stażem od niego. Nie (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

MANDAT KARNY

MANDAT KARNY CZY MANDAT KREDYTOWY ULEGA PRZEDAWNIENIU, JEŻELI TAK TO PO JAKIM OKRESIE? (ROMAN02) Pewnie że ulega przedawnieniu, chyba po trzech latach (nie mam pewności) ale z doświadczenia wiem, że (...)

odwołanie od mandatu

odwołanie od mandatu Witam, 3 dni temu dostałem mandat za zdjęcie z fotoradaru z dnia 14.04.2010. Dowiedziałem się, ze po 30 dniach od zrobienia zdjęcia jest ono nieważne. Niestety dowiedziałem (...)

Odwołanie

Odwołanie Witam Czy odwołanie do sądu należy przygotować z prawnikiem, czy może to zrobić osoba prywatna? Gdzie należy skłądać odwołania? Czy to kosztuje? Witam Chciałabym się dowiedzieć (...)

odwołanie

odwołanie Witam Mam takie pytanie ile mam dnia na odwołanie się od otrzymanego mandatu?Z góry dziękuję za odpowiedzi

Odwołanie od mandatu

Odwołanie od mandatu Witam, dwa dni temu pojechałem samochodem do krakowa i dostałem mandat od straży miejskiej. zabłądziłem i skręciłem na drogę o ograniczony ruch do taxówek, i autobusów. (...)

mandat drogowy -jakgo zakwestionować

mandat drogowy -jakgo zakwestionować otrzymałem mandat drogowy za wykroczenie związane z rozpoczęciem wyprzedzania na linii ostrzegawczej(jak sie okazało nie ma takiego przepisu), to jest P-6.Później (...)

Porady prawne