Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej

Pytanie:

Kierownik zakładu budżetowego prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy. Czy może prowadzić taką działalność? Jeśli n ie to proszę podać podstawę prawną. Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w art. 2 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 6 ustanawia zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzania taką działalnością lub bycia przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej

21.1.2011

Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w art. 2 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 6  ustanawia zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzania taką działalnością lub bycia przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 9 ust. 1 stanowi, że w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej to te, które są tworzone na podstawie art. 8-17 ustawy o finansach publicznych, u.f.p. Zalicza się do nich także jednostkę budżetową gminy (art. 9 pkt 3 u.f.p). Z tego należy wnioskować, że kierownika zakładu budżetowego gminy należy uznać za kierownika gminnej jednostki organizacyjnej i w związku z tym, za osobę objętą zakresem podmiotowym ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne.
Podsumowując, należy stwierdzić, że kierownik zakładu budżetowego gminy, na podstawie art. 2 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Potrzebujesz porady prawnej?