Opłata skarbowa od rejestracji dla celów VAT

Pytanie:

Gdzie należy dokonać opłaty 152 zł (rejestracyjna VAT), jeżeli miejsce zamieszkania a siedziba firmy to dwa różne urzędy skarbowe? Przy czym, jeżeli zakres działalności - to siedziba firmy i teren całego kraju, to wg urzędu dokumenty składamy w urzędzie skarbowym wynikającym z meldunku. Z informacji, jakie posiadam, to opłatę skarbową do VAT płacimy w urzędzie miasta tego samego, gdzie składamy dokument rejestrowy VAT-R. Urzędnicy jednak każą dokonać opłaty w UM siedziby firmy, na co US nie chce przyjąć dokumentu, bo opłata jest w innym UM. Gdzie miałam to zapłacić i gdzie znajdę przepis, z którego by to jasno wynikało?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.5.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłata skarbowa od rejestracji dla celów VAT

Na podstawie art. 96 i 97 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ma Pani obowiązek złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług - VAT-R. Na wskazanym formularzu jest informacja, który naczelnik urzędu skarbowego jest właściwy, tj. do którego należy skierować zgłoszenie rejestracyjne. W nagłówku druku VAT-R czytamy: „Podmioty wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy składają zgłoszenie rejestracyjne do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działalności dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej zgłoszenie to składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby, a osoby fizyczne ze względu na miejsce zamieszkania”. Oznacza to, że zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, powinna Pani złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce Pani zamieszkania, nie zaś ze względu na miejsce zameldowania. Taki obowiązek wynika z faktu, że będzie Pani prowadziła działalność gospodarczą na terenie kraju, czyli objętym zakresem działalności różnych urzędów skarbowych. Podstawą prawną do takiego ustalenia właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego jest art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. nr 269, poz. 113, ze zm.), a także art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Porady prawne

Zaś opłatę skarbową w wysokości 152 zł powinna Pani uiścić w urzędzie miasta właściwym ze względu na siedzibę organu, który dokonał czynności urzędowej, czyli rejestracji jako podatnika VAT. W praktyce oznacza to, że właściwym miejscowo organem podatkowym w sprawie opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), czyli organ, który, tak jak Pani to określiła, tego miasta, w którym składane było zgłoszenie rejestracyjne. Urzędnicy nie mają podstaw prawnych do tego, by kazać Pani uiścić opłatę skarbową w urzędzie miasta właściwym dla siedziby firmy. Podstawą prawną do przytoczonych powyżej stwierdzeń stanowi art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. nr 253, poz. 2532, ze zm.) Wskazany przepis prawa brzmi: „Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

  1. od podań i załączników do podań, od czynności urzędowych, zaświadczeń lub zezwoleń - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu, który przyjął podanie, dokonał czynności urzędowych albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (…)”.

Zgłoszenia aktualizacyjne nie podlegają już opłacie skarbowej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: