Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Pytanie:

"Przedsiębiorca mający własny punkt gastronomiczny posiadał ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu (wszystkie 3 rodzaje) do końca 2010 r. W urzędzie pojawił się w lutym z nowym wnioskiem o wydanie zezwolenia, chcąc być potraktowany jako przedsiębiorca już prowadzący działalność w tej dziedzinie, a więc miałby możliwość zapłacenia stosownej opłaty w wysokości podstawowej (jeżeli nie przekroczył progów wysokości sprzedaży określonych w ustawie) i płacąc opłatę w 3 ratach. Czy urząd właśnie tak powinien owego przedsiębiorcę-gastronomika potraktować, czy też jako osobę rozpoczynającą działalność i wówczas całą opłatę należałoby zapłacić przed wydaniem zezwolenia? Czy przedsiębiorca, któremu z końcem ubiegłego roku wygasło zezwolenie na prowadzenie sprzedaży detalicznej alkoholu powinien, chcąc dalej prowadzić tą działalność, powinien być potraktowany jako rozpoczynający czy też prowadzący działalność?"

Odpowiedź prawnika: Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Z art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r., Nr 70 poz. 473) wynika, że gminy pobierają opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustawodawca przewiduje dwa rodzaje opłat:

  • dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholi – stała opłata określona w ustawie wnoszona przed wydaniem zezwolenia

  • dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży – opłata uzależniona od ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, a wnoszona tylko gdy doszło przekroczenia rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (jeśli nie doszło do przekroczenia tej wartości do wnoszona jest opłata stała)

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 listopada 2008 r., sygn. VI SA/Wa 1705/08 orzekł, że opłata z art. 11 [1] ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (opłata stała – przyp. red.) dotyczy przedsiębiorców, którzy w roku poprzedzającym wydanie zezwolenia nie prowadzili takiej działalności gospodarczej, tj. działalności w zakresie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano ponadto, że pogląd, iż podmiot, który w roku poprzednim prowadził sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia, które wygasło, i który występuje z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia w roku następnym, powinien być traktowany jako prowadzący już działalność gospodarczą w przedmiocie sprzedaży alkoholu podzielany jest w piśmiennictwie (zob. S. Bach, A. Matkowski w: Ustalanie i pobór opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, publik. Finanse Komunalne 4/2005, str. 33).

 

Powyższa argumentacja została przyjęta także przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 listopada 2009 r., sygn. II GSK 174/2009 - „Przedsiębiorca, który w roku poprzednim prowadził sprzedaż alkoholu na podstawie zezwolenia, które wygasło, a który występuje z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia w roku następnym, powinien być traktowany jako prowadzący już działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Uzyskanie przez przedsiębiorcę nowego zezwolenia powoduje oczywiście nawiązanie nowego stosunku administracyjnego, jednakże fakt ten nie jest istotny dla wymiaru opłaty, skoro w art. 11[1] ust. 1, 4 i 5 ww. ustawy uzależniono jej określenie od prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, a nie od wydania kolejnego zezwolenia.”W uzasadnieniu sąd podniósł, że przepis art. 11[1] ust. 4 i 5 ww. ustawy wyraźnie bowiem nawiązuje do sprzedaży w roku poprzednim. Jeżeli zatem taka sprzedaż miała miejsce w roku poprzednim, to wówczas obowiązują zasady obliczenia opłat według wielkości tej sprzedaży, gdyż istnieje podstawa do wymiaru tej opłaty, którą jest wartość sprzedaży uzyskana w roku poprzednim. Wartość sprzedaży uzyskana w roku poprzednim jest ustalana na podstawie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, które każdy przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć do dnia 31 stycznia danego roku. Uzyskanie przez przedsiębiorcę nowego zezwolenia powoduje oczywiście nawiązanie nowego stosunku administracyjnego, jednakże fakt ten nie jest istotny dla wymiaru opłaty, skoro w art. 11[1] ust. 1, 4 i 5 ww. ustawy uzależniono jej określenie od prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, a nie od wydania kolejnego zezwolenia. Opłatę podstawową określoną w ust. 2 art. 11[1] tej ustawy przewidziano jedynie gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność, a więc gdy w roku poprzednim brak było tego rodzaju sprzedaży i nie można w sposób proporcjonalny ustalić tej opłaty.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika