Opodatkowanie świadectwa energetycznego

Pytanie:

Pracownik jest w trakcie szkolenia umożliwiającego mu sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej. Firma go zatrudniającą chce podpisywać umowy na sporządzanie świadectw. Czy firma go zatrudniająca może podpisywać umowy na wykonanie świadectw i jaką stawką VAT będzie ta czynność opodatkowana?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.10.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie świadectwa energetycznego

Wykonanie świadectw energetycznych objęte jest podstawową stawką VAT w wysokości 22%. Żaden bowiem przepis ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), czy też przepisów wykonawczych nie przewiduje obniżonej stawki VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 8 Prawa budowlanego świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:

1)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2)  ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

3)  nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

4)  posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Zatem formalnie tylko osoba spełniająca powyższe wymogi może sporządzić świadectwo energetyczne. Przepisy nie dookreślają, czy osoba ta może sporządzić świadectwo będąc w zatrudnieniu u innego podmiotu, wydaje się jednak, iż o ile świadectwo rzeczywiście będzie podpisane przez uprawnioną osobę nie powinno mieć znaczenia kto formalnie przyjął zlecenie na jego wykonanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

31.3.2020 przez: wunderwafe