Opodatkowanie VAT usług informatycznych

Pytanie:

Nasza firma chce świadczyć usługi tworzenia stron internetowych dla firm ze Stanów Zjednoczonych. Jak ze strony VAT będzie to opodatkowane? Czy ma znaczenie, czy nabywca usługi podał swój numer VAT w USA?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie VAT usług informatycznych

Zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) ilekroć w ustawie mowa jest o usługach elektronicznych - rozumie się przez to usługi świadczone za pomocą Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, których świadczenie z natury zależne jest od technologii informatycznej i z reguły usługi te są zautomatyzowane, wymagają niewielkiej interwencji człowieka oraz niemożliwe jest ich wykonanie bez wykorzystania technologii informatycznej; zgodnie z powołanym przepisem w szczególności usługami elektronicznymi są między innymi tworzenie i utrzymywanie stron internetowych.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o VAT w siedzibie odbiorcy opodatkowane są m.in. usługi elektroniczne (art. 27 ust. 4 pkt 9 ustawy o VAT) - jeśli są świadczone na rzecz podmiotów posiadających siedzibę na terytorium państwa trzeciego (np. USA). W tym przypadku więc są to czynności kwalifikowane jako wykonywane poza granicami kraju.

Porady prawne

Podsumowując, świadczenie usług elektronicznych w postaci tworzenia i utrzymywania stron internetowych na rzecz podmiotów z USA nie będzie podlegało VAT w Polsce - nie będzie też opodatkowane w USA, gdyż tam taki podatek nie istnieje. Polska firma w owym przypadku wystawi fakturę bez kwoty podatku VAT (bez wykazywania żadnej stawki VAT). Na fakturze powinna jednak znaleźć się informacja, iż miejscem opodatkowania jest miejsce siedziby odbiorcy.

Oczywiście należy zauważyć, że definicja usług elektronicznych stawia pewne - co należy podkreślić niezgodne z regulacjami unijnymi - wymogi aby dane usługi uznać za usługi elektroniczne. Jak zauważa się w literaturze, nie ulega wątpliwości, że niektóre usługi internetowe, mimo że świadczone są za pośrednictwem sieci, wymagają ingerencji ludzi. Ponadto nie wszystkie są wystarczająco zautomatyzowane. W konsekwencji już w ramach usług świadczonych on-line pojawia się zróżnicowanie w ich opodatkowaniu, w zależności od tego, czy dana usługa zmieści się w polskiej definicji usług elektronicznych, czy nie. Stąd jeśli np. dana usługa świadczona na rzecz podmiotu z USA nie mogłaby być zaliczona do usług elektonicznych w rozumieniu ustawy o VAT, organy podatkowe mogą podnosić, że usługa taka byłaby opodatkowana stawką 22% VAT. Problem ten był szeroko opisywany w literaturze podatkowej, gdyż kłopoty interpretacyjne dotknęły największe polskie firmy informatyczne (por. A. Dębiec, Na bakier z Dyrektywą, „Rzeczpospolita” z 7 lipca 2004 r.; M. Czekański, Z VAT-em u nogi, „Rzeczpospolita” z 18 czerwca 2004 r.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne