Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

W jakiej formie właściciel może zapłacić za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.3.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi zadanie własne gminy, finansowane z własnych środków. Plan zagospodarowania przestrzennego stanowi akt prawa miejscowego, obowiązującego wszystkich mieszkańców gminy. Sposób wykonywania ustawowych kompetencji prawotwórczych przez Gminę nie może być przedmiotem umowy. Byłoby to sprzeczne z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP. Rada Gminy jest wybranym w demokratycznych wyborach organem przedstawicielskim, która, uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego, działa w imieniu wszystkich mieszkańców gminy, tworzących wspólnotę samorządową, zgodnie z zasadą demokracji przedstawicielskiej.

Stąd osoba prywatna może jedynie zlecić innej osobie opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego, który może następnie, w formie niewiążącego wniosku, przedstawić właściwemu organowi gminy. Nie można natomiast zawrzeć umowy o wydanie aktu prawnego.

Stąd również jakakolwiek „zapłata" może być potraktowana co najwyżej jako darowizna na rzecz gminy, przy czym darowizna w myśl art. 888 k.c. stanowi umowę, a więc wymaga dla swego istnienia zgody obdarowanego (Gminy), wyrażonej przez uprawniony organ.

Można się jednak zastanawiać nad możliwością zawarcia umowy w przedmiocie sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o której mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008r. O partnerstwie publiczno-prywatnym. Przedmiotem takiej umowy może być wspólna realizacja przedsięwzięcia, którym może być, w myśl art. 2: budowa lub remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub inne świadczenie - połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany.

Pod pojęciem składnika majątkowego z kolei należy rozumieć nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. ), rzecz ruchomą oraz prawo majątkowe. Trudno jednak stwierdzić, co w takiej sytuacji miałoby być wkładem własnym do przedsięwzięcia ze strony gminy - Gmina bowiem powinna taki wkład wnieść.

Podsumowując należy stwierdzić, że o ile oczywiście można dokonać darowizny na rzecz Gminy, to nie można zawrzeć umowy, na podstawie której gmina „odpłatnie" w określony sposób skorzysta ze swoich kompetencji ustawodawczych.

Gmina może jednak zamówić lub uzyskać od podmiotów prywatnych nieodpłatnie ekspertyzy czy opinie, które Rada Gminy będzie mogła wziąć pod uwagę opracowując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Każdy ma także prawo zgłaszania wniosków do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 9 u.p.z.p.), które mogą być uwzględnione przez Radę Gminy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: