Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Sierpień 2011

Kto jest pracodawcą dyrektora?

31.8.2011

Przeczytałem właśnie artykuł w którym autor wyraźnie sugeruje, iż pracodawcą dyrektora samorządowej instytucji kultury jest on sam. Oznacza to, iż on sam (lub wyznaczony przez niego pracownik) decyduje o terminie swojego urlopu, o wystawianiu sobie służbowych delegacji itp. Jak jest Państwa (...)

Główna księgowa jako prezes zarządu

30.8.2011

Czy główna księgowa może być jednocześnie Prezesem Zarządu w spółce z o. o.? Co mówi na to KSH oraz ustawa o rachunkowości? Jakie są konsekwencje jeśli ten stan jest zabroniony a utrzymuje się od 5 lat?

Redakcja naukowa publikacji

30.8.2011

Czy wydawca książki ma prawo zamieszczać na karcie tytułowej, że praca powstała pod jego redakcją, podczas gdy została napisana przez jednego autora bez pomocy osób trzecich? Rozumiem, że umieszczenie na karcie tytułowej:\"pod redakcją...\" mówi o redakcji naukowej. Proszę o wyjaśnienie, (...)

Omyłka wpisu nazwiska w akcie własności ziemi

30.8.2011

W akcie własności ziemi z dnia 7.11.1977 wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice nastąpiła oczywista omyłka wpisu nazwiska. Jaki organ jest następcą prawnym upoważnionym do wydania decyzji sprostowania omyłki? Proszę o podanie przepisu.

Apelacja a przymus adwokacki

30.8.2011

Sąd I instancji uznał mnie za winnego popełnienia przestępstwa przywłaszczenia. Chcę złożyć apelację. Czy mogę zrobić to we własnym zakresie, czy też apelację musi wnosić adwokat?

Dziedziczenie roszczeń majątkowych

30.8.2011

Mój dziadek był właścicielem ziemskim. Na mocy dekretu o reformie rolnej jego majątek skonfiskowano (dwór, park, zabudowania gospodarcze i ok.500 ha ziemi wraz z lasami). Dziadek zmarł pod koniec lat 60-tych nie pozostawiając testamentu. Cały majątek po dziadku na początku lat 90-tych został (...)

Zatrudnienie prezesa w spółce z o. o.

30.8.2011

W jaki sposób można zatrudnić Prezesa Zarządu w Spółce z o.o. gdzie trzech wspólników tworzy jednocześnie Zarząd Spółki. Reprezentacja Spółki jednoosobowa - każdy członek Zarządu, bez pełnomocników. Zarząd Spółki powoływany jest na okres 1 roku. Udzielanie absolutorium oraz powoływanie (...)

Wysokość alimentów dla żony i dziecka

30.8.2011

Mam żonę i dziecko. Ostatnio zasądzono mi alimenty na dziecko pozamałżeńskie. Jeżeli moja żona wystąpiłaby o alimenty dla siebie i naszego dziecka to kto ma pierwszeństwo w otrzymaniu świadczenia - moja żona i dziecko czy też dziecko pozamałżeńskie? W jakich proporcjach otrzymywałyby (...)

Naruszenie dóbr osobistych oraz immisje

30.8.2011

Co mamy robić, gdy u naszego sąsiada są uciążliwe psy? To są duże psy rasowe, oni bardzo się w nich lubują. My w nocy nie możemy spać, bo ciągle słychać u nas intensywne szczekania począwszy od wieczora do późna w nocy (widzę, że od rana do południa psy śpią). Nie można iść wcześniej (...)

Wspólnicy spółki cywilnej a nakaz zapłaty

30.8.2011

Uzyskałem nakaz zapłaty tylko przeciwko jednemu ze wspólników spółki cywilnej, gdyż drugi przysłał mi oświadczenie tego pierwszego, że przejmuje na siebie wszystkie zobowiązania spółki. Niedawno jednak dowiedziałem się, że oczywiście mimo takiego oświadczenia dalej mogę żądać zapłaty (...)

Przedawnienie wykonania kary

30.8.2011

Jeżeli dostałem wyrok 3 lata a nie chce iść do więzienia za coś czego nie zrobiłem to na ile muszę wyjechać by przedawniło się pewnie szukanie mnie listem gończym i czy wyjazd do kraju z którym Polska nie ma umowy o ekstradycje coś da?

Wybór członków Rady Nadzorczej

30.8.2011

Walne zgromadzenie akcjonariuszy podczas głosowania 13.07 grupami wybrało 6 członków Rady Nadzorczej. Trzech akcjonariuszy utworzyło oddzielne grupy i wybrało 14.07 po 2 członków Rady Nadzorczej. Odbyło się kolejne walne zgromadzenie, podczas którego jeden z akcjonariuszy wybrał w miejsce (...)

Odmowa przyjęcia korespondencji przez adresata

30.8.2011

Adresat oficjalnie odmówił przyjęcia wezwania do zapłaty od innej osoby prywatnej za dzierżawę gruntu. Grunt dzierżawiony jest przez 3 osoby, dwie odebrały wezwania do zapłaty. Jak traktować skuteczność wezwania do zapłaty jeśli jedna z trzech osób dzierżawiących wspólnie odmówiła (...)

Radny a prezez OSP - kompetencje

29.8.2011

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie jest jednocześnie radnym tej Gminy. OSP jest zarejestrowane jako stowarzyszenie w KRS, w ich statucie widnieje zapis:\"OSP może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.Dochód z działalności gospodarczej (...)

Sprawozdania finansowe Spółki Akcyjnej

29.8.2011

Spółka Akcyjna ma rok finansowy kończący się 31 grudnia każdego roku. W roku 2011 Spółka Akcyjna została postawiona w stan likwidacji. Spółka Akcyjna przed otwarciem likwidacji, które to otwarcie nastąpiło w ciągu 2011 roku, nie sporządziła sprawozdania finansowego za rok zakończony (...)

Osobowość prawna związku zawodowego

29.8.2011

Jeżeli osobowość prawna zakładowej organizacji związkowej wynika ze Statutu Związku, jakie z tego tytułu ma obowiązki i prawa zakładowa organizacja związkowa?

Prawidłowy zapis w liście obecności

29.8.2011

Pracownik samorządowy z tytułu uczestnictwa w zebraniach wiejskich odbywających się w czasie wolnym pracownika wypracował ileś godzin , za które należy udzielić mu czasu wolnego.Jeżeli ta ilość godzin daje w sumie 6 dni roboczych, czas wolny powinien mu zostać udzielony w ciągłości korzystania (...)

Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy a zapisy starego

29.8.2011

Pracodawca wypowiedział dotychczasowy ZUZP. W tym wypowiedzianym układzie istniały zapisy o wypłacie dodatków do wynagrodzenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych. Obecnie pracodawca negocjuje nową treść ZUZP, w którym wypłaty tego dodatku w ogóle nie przewiduje, (...)

*Praca powyżej 12 godzin

29.8.2011

Pracownik, maszynista kolejowy, (praca w warunkach szczególnych i niebezpiecznych), pracujący w równoważnym systemie czasu pracy, zmiany harmonogramowe ma ułożone w czasie nie przekraczającym 12 godzin. Kiedy i w jakich przypadkach jest dopuszczalne przedłużenie tego czasu pracy? Czy są to (...)

Ujawnienie budynku w księdze wieczystej.

29.8.2011

Gmina jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym. W księdze wieczystej nie został ujawniony budynek. Gmina wystąpiła do sądu o jego ujawnienie. Do wniosku dołączyła wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz wypis z kartoteki budynków. Niestety sąd odmówił (...)

Kary za brak rekultywacji

29.8.2011

Przedsiębiorca zakupił teren pod eksploatację kruszywa. Działka, na której planował inwestycję była położona w granicach administracyjnych miasta, a w ewidencji gruntów figurowała jako użytek rolny klasy piątej mineralnej (RV). Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie (...)

strona postępowania wznowieniowego w kpa

29.8.2011

Na gruntach ojca w 1993r.gmina wybudowała samowolnie gazociąg, nie oznaczając go trwale na gruncie (ojciec z niego nigdy nie korzystał). W 1999r. rodzice przekazali mi gospodarstwo i przeszli na emeryturę, mieszkają dalej ze mną mając dożywotnią służebność osobistą mieszkania i dożywotne (...)

Ochrona przedemerytalna prezesa zarządu

29.8.2011

Prezes zarządu zatrudniony na umowę o pracę, umowa podpisana przez pełnomocnika. Prezesowi brakuje 3 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego i po osiągnięciu tego wieku nabędzie prawa do emerytury. Jak wygląda ewentualna ochrona przedemerytalna takiego pracownika w dwóch przypadkach: 1. Pełnomocnik (...)

*zażalenie na wezwanie do uiszczenia kosztów

29.8.2011

Sąd cywilny wezwał mnie do uiszczenia opłaty sądowej od zażalenia w toku postępowania cywilnego. Uważam, że Kwota jest źle obliczona i chcę złożyć zażalenie na zarządzenie przewodniczącego. Czy mimo wniesionego zażalenia na zarządzenie muszę wpłacić kwotę z wezwania, bo przepadnie (...)

*upadłość domu maklerskiego

29.8.2011

Inwestuję na GPW .Co dzieje się z wolnymi środkami pieniężnymi oraz już zakupionymi akcjami w razie upadłości domu maklerskiego? Czy wchodzą one do masy upadłości?

*Wpłata kapitału w walucie obcej

29.8.2011

Spółka z o.o. zamierza dokonać podwyższenia kapitału podstawowego. Podwyższenie zostało określone w złotówkach, a następnie przeliczone na EUR. Wpłata kapitału nastąpi w walucie EUR na rachunek w złotówkach, zatem przeliczenia kwoty z EUR na złotówki dokonane zostanie przez bank, po (...)

Prośba o zmianę spłaty zadłużenia

29.8.2011

Jestem zadłużona w banku rozpoczęło się postępowanie komornicze, zadłużenie polega na zadłużeniu konta debetowego, sprawa jest z 2009 r. chciałabym rozpocząć systematyczne spłacanie, nie wiem jak napisać pismo do banku i na co się powołać, czy jest możliwe aby bank udzielił mi skredytowania (...)

Immisja nieprzyjemnych zapachów do mieszkania

29.8.2011

Prosiłbym bardzo o poradę przeciw komu skierować sprawę o odszkodowanie? Kilka miesięcy temu pod moim mieszkaniem założono pizzerię, emitującą nieprzyjemne zapachy do mojego mieszkania zlokalizowanego powyżej. Zapach dostaje się zwłaszcza w dni upalne do mieszkania poprzez okna, drzwi balkonowe, (...)

Praca w pełnym wymiarze - definicja

29.8.2011

Pracownik chce przejść na wcześniejszą emeryturę na podstawie wykonywania pracy w warunkach szczególnych. U tego samego pracodawcy pracuje jako mechanik samochodowy od 1968 r. Przez te wszystkie lata otrzymał szereg angaży, w których wpisywano mu jako stanowisko pracy np. ślusarz czy spawacz, (...)

Przydział mieszkania a jego powierzchnia

29.8.2011

W przypadku przydziału lokalu przez gminę decydująca jest powierzchnia mieszkalna lokalu, na który zawarta zostanie umowa najmu lokalu. Ostatnio spotkałam się z przypadkami, że definicja powierzchni mieszkalnej jest bardzo różna. Wiem, że dawniej definicja powierzchni mieszkalnej zawarta była (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

29.8.2011

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy udostępniając projekt organ narusza tajemnicę przedsiębiorcy/inwestora? Budynek jest w 100% prywatny, (...)

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

29.8.2011

Mam taki zapis dokładnie w umowie najmu lokalu handlowego: Najemcę obciążają wszystkie opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu, w tym koszty utrzymania i eksploatacji objętego umową lokalu w szczególności koszty: energii elektrycznej, wody, gazu, co., wywozu śmieci telefonu. Koszty (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika