Orzeczenie o kosztach procesu pzy solidarności

Pytanie:

"Sąd wydał nakaz zapłaty przeciwko dwóm pozwanym (solidarnie). Czy orzeczenie o kosztach procesu na nakazie powinno obejmować całą kwotę, którą zapłacił powód czy sąd rozdziela kwotę po połowie?"

Odpowiedź prawnika: Orzeczenie o kosztach procesu pzy solidarności

W judykaturze podkreśla się, że prawo wyboru dłużnika przy solidarności biernej należy wyłącznie do wierzyciela (wyrok SA w Katowicach z dnia 28 lutego 1992 r., I ACr 42/92, OSA 1993). To wierzyciel decyduje od kogo, w jakim rozmiarze i w jaki sposób chce dochodzić zaspokojenia. Uprawnienie wierzyciela do wyboru dłużnika, który ma spełnić świadczenie w całości lub części nie podlega ograniczeniom i nie może być kwestionowane przez żadnego z dłużników solidarnych. Możliwość żądania świadczenia od wybranego przez siebie dłużnika przysługuje wierzycielowi zarówno w postępowaniu przesądowym, jak i sądowym. Wierzyciel, dokonując wyboru, nie jest niczym krępowany, może więc kierować się wyłącznie własnym interesem. Wierzyciel może dochodzić swych roszczeń jednym pozwem przeciwko wszystkim lub tylko niektórym dłużnikom albo odrębnymi pozwami przeciwko każdemu (niektórym) z nich, a egzekucję może skierować jednocześnie przeciwko wszystkim dłużnikom, kilku z nich lub jednemu. W świetle art. 366 k.c. jeśli zobowiązanie jest solidarne po stronie długu, wówczas każdy z dłużników odpowiada za całość długu, a wierzyciel może dochodzić całości lub części długu według swego wyboru od wszystkich dłużników łącznie, od kilku lub od każdego z osobna. Jednak z chwilą zaspokojenia wierzyciela przez jednego bądź kilku dłużników jego wierzytelność gaśnie wobec wszystkich dłużników. W związku z powyższym, zasadne wydaje się twierdzenie, iż rozstrzygnięcie sądu co do kosztów postępowania powinno obejmować całą kwotę, zaś od wierzyciela będzie zależała decyzja czy skieruje egzekucję przeciwko jednemu z dłużników czy przeciwko wszystkim.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika