Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

Pytanie:

Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole niepubliczne. Na prowadzenie tej placówki wynajmują część budynku od prywatnej osoby. Pytanie moje dotyczy płatności podatku od nieruchomości, która jest wykorzystywana na tę działalność. Stan faktyczny jest taki: podatek jest płacony z konta SC na konto Urzędu Gminy ale jako płatnik jest wskazana właścicielka tej nieruchomości czyli Pani X. Czy SC prowadząca Przedszkole niepubliczne i wynajmująca tę nieruchomość na działalność nie powinna być zwolniona z płacenia tego podatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienie podmiotowe od podatku od nieruchomości występuje w przypadku:

  • szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych oraz wyższych szkół wojskowych,  zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż odpłatna działalność badawcza, artystyczna, sportowa i doświadczalna oraz z opłat licencyjnych, 
  •  szkół, placówek, zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli - publicznych i niepublicznych, oraz organów prowadzących te szkoły, placówek i zakładów, z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa, 
  • placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą, 
  • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, 
  • jednostek badawczo-rozwojowych, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą, 
  •  Polskiego  Związku Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarcze

Jak wynika z powyższego, wśród podmiotów zwolnionych ustawowo z podatku od nieruchomości nie ma przedszkoli. Również wśród zwolnień przedmiotowych wylistowanych w ustawie nie wymienia się nieruchomości zajętych pod przedszkola.

Porady prawne

Należy jednakże nadmienić, iż ustawa dopuszcza wprowadzenie przez radę gminy, w drodze uchwały zwolnień przedmiotowych, w takim przypadku uchwała rady gminy określa kategorie nieruchomości, w odniesieniu do których przysługuje zwolnienie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne