Podmioty przyznające dotacje unijne

Pytanie:

"Gdzie może zwrócić się drobny przedsiębiorca o przyznanie mu dotacji z Unii Europejskiej? Czy jest w ogóle taka możliwość? Jakie warunki winien on spełniać, by być uprawnionym do starania się o taką dotację?"

Odpowiedź prawnika: Podmioty przyznające dotacje unijne

Podstawowymi funduszami Unii Europejskiej, z których pochodzić może dotacja są Fundusz Strukturalny i Fundusz Spójności. Mają one na celu rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską.

Szczegóły dotyczące takiej pomocy publicznej znaleźć można w dokumencie „Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski w latach 2004 – 2006". Precyzuje on, że dotacje będą wdrażane za pomocą pięciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Jeżeli chodzi o SPO, to największe znaczenie dla małych i średnich firm będzie miał SPO „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”. Środki na ten cel przekazane zostały na programy realizowane przez rząd oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika