Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Pytanie:

Zamierzam złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza straży granicznego do Prokuratury Rejonowej. Czy w takiej sytuacji moje zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi straży granicznej który obecnie pełni funkcję naczelnika Straży Granicznej mogę złożyć do Prokuratury Rejonowej, czy też takie zawiadomienie mogę złożyć jednocześnie do Komendanta Głównego Straży Granicznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Zgodnie z art. 298 § 1 kodeksu postępowania karnego postępowanie przygotowawcze prowadzi prokurator, a w zakresie przewidzianym w ustawie - Policja. W wypadkach przewidzianych w ustawie uprawnienia Policji przysługują innym organom. Takim organem mogą być również organy Straży Granicznej. Zakres uprawnień tych organów w zakresie postępowania przygotowawczego określa ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Zgodnie z art. 1 ust. 2a w związku z art. 9 ust. 1 ustawy, Straż Graniczna może prowadzić postępowania w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw określonych w art. 228 (tj. łapownictwo czynne), 229 (łapownictwo bierne) i 231 (tj. przekroczenie uprawnień) kodeksu karnego popełnionych przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Jeśli zatem sprawa dotyczy to jednego z wyżej wymienionych przestępstw wówczas uprawnienia Policji będą przysługiwały Straży Granicznej. Należy jednak podkreślić, że w sprawach w których funkcjonariusz Straży Granicznej jest podejrzanym obligatoryjnie śledztwo jest prowadzone przez prokuratora (art. 311 § 2 w związku z art. 309 kpk).

Porady prawne

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariusza SG można złożyć na Policji, gdyż ta jest zobowiązana do przesłania wszystkich zebranych materiałów niezwłocznie prokuratorowi. Komendant Główny SG nie ma uprawnień do prowadzenia postępowania przygotowawczego, lecz jest to organ uprawniony do działania jedynie postępowania dyscyplinarnego. Jeśli zachodzą podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, wówczas prokurator w ramach swoich uprawnień sygnalizacyjnych może poinformować odpowiednie organy właściwe w tej sprawie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne