Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Pytanie:

Zamierzam złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza straży granicznego do Prokuratury Rejonowej. Czy w takiej sytuacji moje zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi straży granicznej który obecnie pełni funkcję naczelnika Straży Granicznej mogę złożyć do Prokuratury Rejonowej, czy też takie zawiadomienie mogę złożyć jednocześnie do Komendanta Głównego Straży Granicznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

Zgodnie z art. 298 § 1 kodeksu postępowania karnego postępowanie przygotowawcze prowadzi prokurator, a w zakresie przewidzianym w ustawie - Policja. W wypadkach przewidzianych w ustawie uprawnienia Policji przysługują innym organom. Takim organem mogą być również organy Straży Granicznej. Zakres uprawnień tych organów w zakresie postępowania przygotowawczego określa ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Zgodnie z art. 1 ust. 2a w związku z art. 9 ust. 1 ustawy, Straż Graniczna może prowadzić postępowania w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw określonych w art. 228 (tj. łapownictwo czynne), 229 (łapownictwo bierne) i 231 (tj. przekroczenie uprawnień) kodeksu karnego popełnionych przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Jeśli zatem sprawa dotyczy to jednego z wyżej wymienionych przestępstw wówczas uprawnienia Policji będą przysługiwały Straży Granicznej. Należy jednak podkreślić, że w sprawach w których funkcjonariusz Straży Granicznej jest podejrzanym obligatoryjnie śledztwo jest prowadzone przez prokuratora (art. 311 § 2 w związku z art. 309 kpk).

Porady prawne

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariusza SG można złożyć na Policji, gdyż ta jest zobowiązana do przesłania wszystkich zebranych materiałów niezwłocznie prokuratorowi. Komendant Główny SG nie ma uprawnień do prowadzenia postępowania przygotowawczego, lecz jest to organ uprawniony do działania jedynie postępowania dyscyplinarnego. Jeśli zachodzą podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, wówczas prokurator w ramach swoich uprawnień sygnalizacyjnych może poinformować odpowiednie organy właściwe w tej sprawie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wsparcie służb mundurowych

Wsparcie służb mundurowych

9 czerwca br. rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – "Dziś polski rząd zatwierdził i przyjął projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych podległych (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, jaki trzeba włożyć w zbadanie sprawy przed wyrokowaniem. Ustalanie właściwości (...)

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Stan faktyczny   Mój brat przechodząc przez drogę publiczną, która przebiega między gospodarstwem a domem mieszkalnym został napadnięty i uderzony kijem przez sąsiada. Wybiegliśmy z domu na pomoc, była przepychanka, w końcu jakoś dało się wyrwać sąsiadowi kij, który mój brat złamał. Sąsiadowi na pomoc przybiegli jego matka, ojciec (wyrwał kół z płotu, w (...)

Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje sprawcy możliwość uniknięcia kary. Jakie warunki trzeba spełnić, aby czynny żal był skuteczny, czyli by powodował bezkarność? Zgodnie z art. 16 Kodeksu, nie podlega karze za przestępstwo (...)

Zakupione materiały pornograficzne powodem postępowania karnego – opinia prawna

Zakupione materiały pornograficzne powodem postępowania karnego – opinia prawna

Stan faktyczny Z końcem 2003 r. zostałem wezwany na policję w charakterze świadka. Chodziło o potwierdzenie, czy dokonywałem zakupów przez Internet materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich od konkretnego, nieznajomego mi mieszkańca Śląska. Faktycznie taki zakup miał miejsce (za ok. 40-60 zł), dokładnie nie pamiętam, 2 lub 3 płyty CD, tyle że były to materiały erotyczne (...)

Jak uzyskać państwową kompensatę dla ofiar niektórych czynów zabronionych?

Jak uzyskać państwową kompensatę dla ofiar niektórych czynów zabronionych?

Na mocy ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych ofiary niektórych czynów zabronionych lub ich najbliżsi mogą ubiegać się o przyznanie kompensaty, pokrywającej utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty pogrzebu, będące skutkiem czynu zabronionego. Wysokość kompensaty nie może (...)

Zmiany w prokuraturach

Zmiany w prokuraturach

Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Co będzie wolno prokuratorowi przełożonemu? Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o prokuraturze, prokurator przełożony uprawniony będzie do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego. Zmiana lub uchylenie (...)

Mniej swobody dla sądów i prokuratora

Mniej swobody dla sądów i prokuratora

Koniec uznaniowości w decydowaniu, czy dane osobowe i zdjęcia podejrzanego mogą być opublikowane w prasie. - Ujawnienie w prasie danych pozwalających zidentyfikować osobę, przeciwko której toczy się postępowanie przygotowawcze, bez jej osobistej zgody, ingeruje bezpośrednio w sferę jej prawa do życia prywatnego, często także rodzinnego oraz może prowadzić do naruszenia czci i (...)

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

  Stan faktyczny Zostałem wprowadzony w błąd, a raczej oszukano mnie, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Chcę złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. To, że zostałem oszukany nie ulega wątpliwości, obawiam się jednak konsekwencji prawnych, które mogę ponieść w razie uznania, że przestępstwo nie miało miejsca. W kwietniu 2003 r. sąd gospodarczy, (...)

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Wstęp Skarga na przewlekłość została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 r., Nr 179, poz. 1843, ze zmianami, dalej jako „ustawa”). Celem tej (...)

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Kto ma status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym? Pokrzywdzony to osoba, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Pokrzywdzona może być również np. spółka (podmiot zbiorowy). W jej imieniu występuje osoba uprawniona. Jeżeli pokrzywdzony nie ma ukończonych 18 lat albo jest ubezwłasnowolniony bądź niesamodzielny, to może być reprezentowany przez (...)

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Jak się bronić przed stalkerem? Stalking – czyli co? "Stalking" to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza „skradanie się” lub „podchody”. Pod koniec lat 80. mianem stalkingu zaczęto określać nowe zjawisko społeczne, jakim było obsesyjne podążanie (...)

Dostęp KAS do informacji bankowych tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Dostęp KAS do informacji bankowych tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Banki przekazują KAS informacje o podatnikach w przypadku uzasadnionego żądania naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. 1 lipca 2022 r. zostaną ujednolicone uprawnienia organów KAS w tym zakresie. KAS nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. ##baner## Postępowania przed naczelnikiem (...)

Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?

Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?

  W jakich sprawach prowadzi się dochodzenie? Dochodzenie jest uproszczoną formą prowadzenia postępowania przygotowawczego (przedsądowego) w sprawie karnej. Generalnie można powiedzieć, iż jest ono prowadzone w drobniejszych sprawach. Zgodnie z art. 325b § 1 K.p.k., dochodzenie prowadzi się w sprawach o przestępstwa należące do właściwości sądu rejonowego (aby sprawdzić, (...)

Kiedy można przekształcić śledztwo w dochodzenie?

Kiedy można przekształcić śledztwo w dochodzenie?

Zagadnieniem jakim zajmował się Sąd Najwyższy było udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dopuszczalne jest prowadzenie przez sąd postępowania uproszczonego w sytuacji, gdy początkowo sprawa o czyn, który uzasadnia prowadzenie odrębnego dochodzenia na podstawie art. 325b, była prowadzona łącznie z inną sprawą o czyn, co do którego było prowadzone śledztwo a następnie sprawa ta została (...)

W sprawie publikowania w prasie danych osobowych i wizerunku osób oskarżonych

W sprawie publikowania w prasie danych osobowych i wizerunku osób oskarżonych

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie publikowania w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe.Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie publikowania w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze (...)

Pokrzywdzony w procesie karnym - opinia prawna

Pokrzywdzony w procesie karnym - opinia prawna

Stan faktyczny Podpisałem umowę o sprowadzenie samochodu z zagranicy. Zgodnie z postanowieniem umowy, wpłaciłem zaliczkę. Pomimo upływu terminu odbioru samochodu, samochód nie został dostarczony. Po zgłoszeniu całego zajścia Policji okazało się, że osoba zobowiązana do sprowadzenia samochodu dokonała podobnych wyłudzeń od innych osób i jest poszukiwana listem gończym. Jakie czynności (...)

Nie można naruszyć wolności sędziego...

Nie można naruszyć wolności sędziego...

Sąd Najwyższy: Nie można naruszyć wolności sędziego, gdy nie zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa Uchwałą z dnia 22 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I DI 18/21) Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku prokuratora i odmówił zezwolenia na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie w celu ogłoszenia mu postanowienia (...)

Skazanie bez rozprawy nie dla młodych sprawców

Skazanie bez rozprawy nie dla młodych sprawców

Magdalena S. na terenie jednostki wojskowej ułatwiła swojemu bratu, Jarosławowi S., użycie środka odurzającego (marihuany) w ten sposób, że przekazała mu narkotyk otrzymany wcześniej od Krystiana W. W chwili popełnienia czynu miała 17 lat i niecałe 3 miesiące. Już podczas pierwszego przesłuchania przyznała się do popełnienia czynu i wyraziła zgodę na wydanie w jej sprawie wyroku (...)

Zwrot kosztów w postępowaniu karnym

Zwrot kosztów w postępowaniu karnym

Wobec orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją przepisu o zwrocie kosztów dojazdu do sądu świadka, Senat przygotował projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Jednocześnie  zapowiedział utratę mocy przez archaiczny dekret z 1950 roku, który nadal stosowany jest się w postępowaniu przed sądami. Przepis uchylony Po orzeczeniu TK uchylono przepis o wskaźniku (...)

Kontrola wydatków Policji

Kontrola wydatków Policji

Sąd będzie kontrolował nie tylko postanowienia prokuratora dotyczące kosztów, lecz także postanowienia innych organów prowadzących postępowanie przygotowawcze, np. policji. Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji procedury karnej. Ma on na celu dostosowanie procedury karnej związanej z rozpoznawaniem zażaleń na postanowienia dotyczące kosztów do standardów konstytucyjnych. Rzeczpospolita (...)

Szersze możliwości złożenia skargi na przewlekłość postępowania?

Szersze możliwości złożenia skargi na przewlekłość postępowania?

Jakie zmiany mają dotyczyć skargi na przewlekłość postępowania?Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. W jakich przypadkach będzie można złożyć skargę?  Projekt nowelizacji przewiduje możliwość złożenia skargi na przewlekłość w stosunku do prokuratorskiego (...)

Prokurator przeciąga w nieskończoność postępowanie przygotowawcze? Dostaniesz do 20.000 zł odszkodowania od Skarbu Państwa.

Prokurator przeciąga w nieskończoność postępowanie przygotowawcze? Dostaniesz do 20.000 zł odszkodowania od Skarbu Państwa.

Aż 20.000 złotych odszkodowania będzie można otrzymać za przewlekłość postępowania sądowego czy też komorniczego. Odszkodowanie będzie przysługiwało także za przewlekłość postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez prokuratora.Prezydent podpisał ustawę zmieniającą przepisy umożliwiające złożenie skargi na przewlekłość postępowania. Z chwilą wejścia w życie przepisów, (...)

Sądy 24-godzinne

Sądy 24-godzinne

  Już działają tzw. sądy 24-godzinne. 12 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a także rozporządzenia wykonawcze. Wskutek nowelizacji w Kodeksie postępowania karnego pojawił się nowy rozdział 54a "Postępowanie przyspieszone". Celem nowelizacji jest wprowadzenie procedury pozwalającej szybko sądzić (...)

Jakie podejrzany ma prawa?

Jakie podejrzany ma prawa?

  Kto jest podejrzanym, a kto oskarżonym?  Podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Podejrzanym jest się zawsze o popełnienie konkretnego czynu zabronionego. Oskarżonym natomiast jest osoba, (...)

Kiedy możesz być oskarżycielem posiłkowym - opinia prawna

Kiedy możesz być oskarżycielem posiłkowym - opinia prawna

  Stan faktyczny   Okoliczności, które mogą stanowić podstawę do pozbawienia rzekomej ofiary (przestępstwa z art. 207 § 1 kodeksu karnego – znęcanie się) statusu oskarżyciela posiłkowego, na podst. art. 56 § 2 k.p.k. lub na podstawie jakiegoś innego przepisu. Czy podstawą do wyłączenia może być fakt, że w stosunku do osoby, która uzyskała status (...)

NIK krytycznie o egzekwowaniu ustawy hazardowej

NIK krytycznie o egzekwowaniu ustawy hazardowej

Służba celna nie jest w stanie zapobiec nielegalnemu urządzaniu oraz reklamowaniu zakładów wzajemnych przez firmy bukmacherskie, których siedziby znajdują się poza granicami Polski. Brak skutecznych form ścigania nielegalnie działających firm bukmacherskich sprawia, że ich liczba wzrosła prawie dwukrotnie. Służba celna prowadzi skuteczny nadzór jedynie nad firmami legalnie działającymi, (...)

Kiedy nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania?

Kiedy nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 lipca 2018 r. wydał wyrok w sprawie C-268/17 - AY (dotyczący nakazu aresztowania i świadka). Uznał w nim, iż nie można odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania na podstawie decyzji prokuratora o zakończeniu postępowania karnego, jeśli w jego toku osoba, której dotyczy nakaz została przesłuchana wyłącznie w charakterze (...)

Reforma procesu karnego

Reforma procesu karnego

Nowelizacja przepisów ma usprawnić i przyspieszyć postępowanie w sprawach karnych, przeciwdziałać obstrukcji procesowej stron, dostosować regulacje procesowe do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego.  Jakie zmiany w procesie karnym przewidziano? Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa reformująca Kodeks postępowania karnego ma służyć usprawnieniu, uproszczeniu (...)

Jak pozbyć się niewygodnego sędziego - czyli wyłączenie sędziego w sądzie karnym

Jak pozbyć się niewygodnego sędziego - czyli wyłączenie sędziego w sądzie karnym

Wyłączenie sędziego w sądzie karnym następuje na żądanie sędziego, z urzędu albo na wniosek strony -  zależnie od przyczyny, jaka to wyłączenie uzasadnia. Kiedy sędzia jest wyłączony z mocy prawa? Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli: sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio (tj. gdy jest on zainteresowany jej wynikiem, np. jako pokrzywdzony (...)

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2009 rok

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2009 rok

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Stanowi ona część „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości".  Zmiany mają na celu poprawę pewności i stabilności prawa podatkowego, tak aby uprościć przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. (...)

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

  Status pokrzywdzonego musiał zostać określony przepisami, ponieważ „ofiarą przestępstwa” niestety może zostać każdy z nas. Dokładniej rzecz ujmując pokrzywdzonym może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Kto posiada status pokrzywdzonego w rozumieniu polskich przepisów? Pokrzywdzonym jest osobą fizyczną lub prawną, której dobro prawne zostało (...)

List żelazny - czyli glejt dla oskarżonego

List żelazny - czyli glejt dla oskarżonego

Co to jest list żelazny? List żelazny jest porozumieniem pomiędzy oskarżonym przebywającym za granicą a właściwym miejscowo sądem okręgowym (tzn. sądem, który według zasad postępowania karnego ma osądzać daną sprawę). Przedmiotem tej umowy jest udzielenie pozwolenia oskarżonemu na odpowiadanie przed sądem „z wolnej stopy”, co oznacza, że nie będzie wobec niego (...)

Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie

Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie

System prawa podatkowego, jakkolwiek często nazbyt skomplikowany i postrzegany jako zbyt opresyjny w stosunku do obywatela, jest konieczny w każdym państwie chcącym służyć społeczeństwu, chociażby w najskromniejszym zakresie. I chociaż  rozumie to prawie każdy podatnik,  za tą świadomością nie idzie przeważnie właściwe postępowanie, a proceder nielegalnego obniżania ciężarów (...)

Współdziałanie z krajami UE w ściganiu kryminalistów

Współdziałanie z krajami UE w ściganiu kryminalistów

Wzmocnienie europejskiej współpracy w walce z przestępczością Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw ma umożliwić polskim sądom, prokuraturze czy policji wydawanie europejskiego nakazu dochodzeniowego. Pozwoli to na sprawne i skuteczne współdziałanie z krajami Unii Europejskiej w ściganiu sprawców (...)

Kiedy można wnieść subsydiarny akt oskarżenia

Kiedy można wnieść subsydiarny akt oskarżenia

Po zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa kradzieży dwóch topoli wszczęte zostało dochodzenie. Postępowanie to umorzono, ale na skutek zażalenia pokrzywdzonego prokurator uchylił postanowienie o umorzeniu dochodzenia na podstawie art. 463 k.p.k. i nakazał Policji kontynuowanie postępowania. Dochodzenie zostało jednak ponownie umorzone. Pokrzywdzony samodzielnie wniósł akt (...)

Co może pokrzywdzony w procesie karnym? - opinia prawna

Co może pokrzywdzony w procesie karnym? - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę działalność gospodarczą, jako osoba fizyczna. Jestem płatnikiem podatku VAT. W 1999 r. zamówiłem u dilera Hondy w Toruniu samochód Honda Civic w wersji ciężarowej (w karoserii samochodu osobowego). Diler zobowiązał się do załatwienia wszelkich formalności związanych z przerobieniem samochodu osobowego na ciężarowy poprzez firmę świadczącą usługi w tym (...)

Zasady uznawania dowodu zagranicznego w Polsce

Zasady uznawania dowodu zagranicznego w Polsce

Ustawodawca wprowadzając do obowiązującego Kodeksu postępowania karnego art. 587, zdecydował się wypełnić istniejącą w poprzednio obowiązującym kodeksie z 1969 r. lukę w zakresie dopuszczalności wykorzystania w procesie karnym dowodów uzyskanych w drodze pomocy prawnej od organów państw obcych. Do roku 1998, uznawanie dowodu zagranicznego w polskim procesie karnym, odbywało (...)

Skarga na przewlekłość postępowania ma być skuteczniejsza

Skarga na przewlekłość postępowania ma być skuteczniejsza

Jaka nowelizacja ma przyspieszyć postępowania sądowe?Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki weszłą w życie z dniem 1 maja 2009 r. Czego dotyczą zmiany?Ustawa ta reguluje teraz zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez (...)

Odmowa dostępu do akt śledztwa nie narusza równości stron

Odmowa dostępu do akt śledztwa nie narusza równości stron

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego aresztowania. Zastrzegł jednocześnie poufność uzasadnienia wniosku. Obrońcy podejrzanego odmówiono dostępu do akt postępowania przygotowawczego. Obrońca zarzucił, iż taka odmowa narusza równość stron i uniemożliwia mu obronę.Sąd Apelacyjny orzekł, iż odmowa dostępu do akt śledztwa nie narusza (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wniosek o wyłączenie prowadzącego postępowanie

Wniosek o wyłączenie prowadzącego postępowanie

Mój pracownik złożył na mnie doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Zupełnie przypadkowo byłam świadkiem rozmowy telefonicznej (komórka) prowadzonej przez tego właśnie pracownika, a asesorem (...)

Wznowienie i podjęcie postępowania karnego

Wznowienie i podjęcie postępowania karnego

Zgodnie z art. 327 § 2 kpk prawomocnie umorzone postępowanie przygotowawcze wznawia się przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego, na mocy postanowienia prokuratora nadrzędnego (...)

Skarga-przewlekłość postępowania przed prokuraturą

Skarga-przewlekłość postępowania przed prokuraturą

Mam zamiar napisać skargę na przewlekłość postępowania przed prokuraturą rejonową, a praktycznie na bezczynność tejże prokuratury w sprawie ściganej z urzędu tj. fałszywych zeznań przed (...)

Dostęp do akt z postępowania przygotowawczego

Dostęp do akt z postępowania przygotowawczego

Mój tata zginął potrącony przez samochód jadąc na rowerze. Sprawę nadzoruje prokuratura (sprawa z urzędu), a postępowaniem przygotowawczym zajmuje się miejscowa jednostka Policji. Od wypadku (...)

Przekazanie sprawy do innej jednostki Policji

Przekazanie sprawy do innej jednostki Policji

Około miesiąca temu mój tata jadąc na rowerze do domu zginął potrącony przez samochód. Sprawcą wypadku okazał się 19-letni syn policjanta miejscowej policji. Sprawa jest prowadzona na tym samym (...)

Osoba znajoma zniesławiła mnie na Facebooku.

Osoba znajoma zniesławiła mnie na Facebooku.

Wcześniej informowałem policję o tym że jedna z osób zamierza pomówić mnie na forum publicznym. Wtedy odmówiono wszczęcia postępowania. Teraz sytuacja jednak powtórzyła się, tylko tym razem (...)

Składanie zeznań przez teścia

Składanie zeznań przez teścia

Mój zięć wyjechał 6 lat temu za granice, a 4 lata temu dołączyła do niego córka z dzieckiem. 2 lata temu odwiedził mnie dzielnicowy i sprawdzał czy zięć nie przebywa pod naszym adresem, ponieważ (...)

Dostęp do akt sprawy karnej po umorzeniu

Dostęp do akt sprawy karnej po umorzeniu

Czy po umorzeniu śledztwa przez prokuraturę można dalej korzystać z dostępu do akt sprawy umorzonej? Pobierać jej kopie? Jeżeli postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, (...)

Brak rozpoznania wniosku o przeprowadzenie dowodu

Brak rozpoznania wniosku o przeprowadzenie dowodu

Do sprawy o przemoc w rodzinie, jako pokrzywdzona wnioskowałam o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu obecnego zamieszkiwania mojego męża. Uzasadniałam to, koniecznością wykazania w (...)

Powaga rzeczy osądzonej a umorzenie

Powaga rzeczy osądzonej a umorzenie

W 1997 roku byłam oskarżona przez prokuraturę o wyłudzenie alimentów z funduszu alimentacyjnego. W tym samym roku prokuratura sprawę umorzyła z uwagi na nie stwierdzenie mojej świadomej złej woli. (...)

Utajnienie akt

Utajnienie akt

W jakich sytuacjach i na mocy, jakich przepisów policja może utajnić akta śledztwa w sprawie poszukiwawczej, w stosunku do poszkodowanego, będącego stroną w sprawie a w tej chwili będącego nawet (...)

Przeglądanie akt sprawy - postępowanie karne

Przeglądanie akt sprawy - postępowanie karne

W 2002 roku, będąc w związku małżeńskim, sprzedaliśmy wraz z żoną mieszkanie własnościowe. Mieszkanie kupiła nasza znajoma. Po pewnym czasie okazało się, że żona w związku z prowadzoną (...)

Powództwo cywilne w postępowaniu karnym

Powództwo cywilne w postępowaniu karnym

Doniosłem na policję możliwość popełnienie przestępstwa wyłudzenia i oszustwa. Sprawa jest jeszcze na policji. Podczas mojego przesłuchania osoba prowadząca zaznaczyła, że sprawa może być (...)

Wznowienie umorzonego postępowania

Wznowienie umorzonego postępowania

Jako pokrzywdzony skierowałem do Prokuratury zawiadomienie o popełnieniu oszustwa przez dłużnika. Prokuratura postępowanie umorzyła, nie wniosłem zażalenia. Minął ponad rok i zostały ujawnione (...)

Zwrot kosztów stawiennictwa

Zwrot kosztów stawiennictwa

W sprawie dotyczącej rzekomych gróźb karalnych straciłam dniówkę pracy (działalność gospodarcza) oraz koszt dojazdu własnym samochodem w celu stawienia się na wezwanie policji na przesłuchanie (...)

Postanowienie o wszczęciu dochodzenia

Postanowienie o wszczęciu dochodzenia

5 tygodni temu wysłałem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa sfałszowania mojego podpisu i przywłaszczenia mienia. Do tej pory nie otrzymałem postanowienia, co dalej w sprawie. Rozmawiałem (...)

Umorzenie śledztwa z powodu braku wniosku

Umorzenie śledztwa z powodu braku wniosku

Powodem umorzenia przez prokuratora śledztwa był brak wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej na podstawie art. 17 par. 1 pkt 10 kpk. Proszę o wyjaśnienie co rozumie się pod pojęciem (...)

Podjęcie na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego

Podjęcie na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego

Na czym polega instytucja podjęcia na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego? Najpełniej instytucję podjęcia postępowania określa W. Grzeszczyk: Możliwość podjęcia na nowo umorzonego (...)

Forma oświadczeń w procesie karnym

Forma oświadczeń w procesie karnym

Wniosłam do Prokuratury za pośrednictwem Policji oskarżenie przeciwko p. X o zabór mienia (odmowa zwrotu użyczonego pojazdu). Policja zbiera materiał dowodowy od roku, nie przekazała go jeszcze (...)

Wgląd do akt postępowania przygotowawczego

Wgląd do akt postępowania przygotowawczego

Czy jako podejrzany o przestępstwo mam w każdej chwili możliwość wglądu do akt? Czy muszę składać jakiś wniosek i gdzie? Zgodnie z kodeksem postępowania karnego jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, (...)

Utrzymanie przez sąd postanowienia o umorzeniu

Utrzymanie przez sąd postanowienia o umorzeniu

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa fałszerstwa dokumentu. Prokurator po przeprowadzeniu przesłuchania podejrzanych oparł się o jego zeznania, w których padło stwierdzenie, że (...)

Jaki jest termin na powiadomienie strony o prowadzonym postępowaniu zażaleniowym?

Jaki jest termin na powiadomienie strony o prowadzonym postępowaniu zażaleniowym?

W ubiegłym roku złożyłam zawiadomienie do prokuratury o przestępstwie z art. 190 Kodeksu karnego. Jako członek wspólnoty mieszkaniowej, byłam straszona przez zarządcę wspólnoty, z którym wspólnota (...)

Przeprowadzenie ekshumacji

Przeprowadzenie ekshumacji

Trzy miesiące temu w nocy mój ojciec spadł ze schodów i zabił się. Rano znalazła go jego żona. Wezwała pogotowie a pogotowie policję. Jednak nie robili sekcji, nie było biegłego, nie zbadali (...)

Akt oskarżenia

Akt oskarżenia

Czy jest możliwe aby w sprawie karnej nikt nie informował podejrzanego o tym że prokuratura planuje mu postawić jakiś zarzut, ani o tym że postępowanie przygotowawcze zostało wszczęte i zakończone (...)

Wezwanie pokrzywdzonego na przesłuchanie

Wezwanie pokrzywdzonego na przesłuchanie

Prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie o znęcanie się nad rodziną. Zarówno ja jak i syn posiadamy status pokrzywdzonego. Z ilu dniowym wyprzedzeniem winnam być powiadomiona przez policję (...)

Obowiązek stawiennictwa i zwrot kosztów

Obowiązek stawiennictwa i zwrot kosztów

Dostałem wezwanie na komisariat w charakterze świadka. Miejsce zamieszkania oddalone jest od komendy ponad 40km, a dojazd jest czasochłonny. Wiem, że na podstawie wezwania pracodawca ma obowiązek (...)

Właściwość sądu - przywłaszczenie pieniędzy

Właściwość sądu - przywłaszczenie pieniędzy

Firma polska prowadzi roboty budowlane na terenie Niemiec. Firma zatrudniła na podstawie umowy o pracę pracownika – pełnomocnika, który ma obywatelstwo polskie i niemieckie. Pełnomocnik ma upoważnienie (...)

Wątpliwość co do stanu psychicznego świadka

Wątpliwość co do stanu psychicznego świadka

Od jesieni 2006 r. prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie o znęcanie nad rodziną. Jako osoba pokrzywdzona, jakiś miesiąc temu, zostałam "dosłuchana" na komisariacie w związku ze (...)

Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym

Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym

Jakie uprawnienia ma pokrzywdzony w procesie karnym? Status  pokrzywdzonego wynika wprost z art. 49 par. 1 Kodeksu postępowania karnego ( dalej k.p.k. ), który stanowi, że: „Pokrzywdzonym (...)

Zmiana postępowania ze zwykłego na uproszczony

Zmiana postępowania ze zwykłego na uproszczony

Ponieważ chcę mieć pełny obraz mojej sytuacji mam jeszcze kilka pytań w tej sprawie. W mojej sprawie prowadzone było dochodzenie o ile można to tak nazwać. Do prokuratury zostało złożone zawiadomienie (...)

FORUM PRAWNE

Oskarżony kompletnie za nic?

Oskarżony kompletnie za nic? Witam, Moja sprawa wygląda następująco. Dostałem dzisiaj z prokuratury informację, że zostałem oskarżony z artykułu 190. Problem w tym że ja nikomu nigdy nie groziłem, (...)

Allegro - towar niezgodny z opisem - Art. 286. § 1

Allegro - towar niezgodny z opisem - Art. 286. § 1 Szanowni Państwo, prosiłabym o pomoc w poniższej kwestii, ponieważ różne instytucje przekazują mi sprzeczne informacje i nie wiem, którymi się (...)

Wezwanie do dobrowolnego oddania zrabowanej rzeczy?

Wezwanie do dobrowolnego oddania zrabowanej rzeczy? Witam, Napadł na mnie osobnik, którego tożsamość oraz adres zamieszkania ustaliłem. Oczywiście zgłosiłem zdarzenie na Policję i obecnie toczy (...)

Molestowanie dziecka

Molestowanie dziecka W maju 2010 r. przypadkowo dostałam sygnały od mojej wówczas 5-cio letniej córki, z których wynikało, że jej ojciec a mój mąż wykorzystuje ją seksualnie. Zgłosiłam to (...)

ŁAPÓWKA- kazus

ŁAPÓWKA- kazus Stan Faktyczny:Do Prokuratury Rejonowej w dniu 12.04.2004 r wpłynęło zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez funkcjonariuszy policji polegającym na przyjęciu korzyści majątkowej (...)

Groźba bezprawna

Groźba bezprawna W trakcie prowadzenia spory spotkalem sie z grozba: "ja mam pieniadze i swietnego prawnika, spotkamy sie w sadzie i wtedy zobaczymy kto ma racje". Moj oponent straszy mnie, (...)

Zakaz opuszczania kraju a wyjazd

Zakaz opuszczania kraju a wyjazd Witam jak w temacie mam zakaz opuszczania kraju a mam zamiar wyjechać za granice w celach zarobkowych. Na zwolnieniu lekarskim byłem 5miesięcy (do teraz). Czy jest możliwość (...)

Sfałszowane potwierdzenie przelewu

Sfałszowane potwierdzenie przelewu Witam Na początku maja przyszedł do mojej firmy klient odebrać towar , nie miał przy sobie gotówki żeby za niego zapłacić więc pokazał mi potwierdzenie przelewu (...)

Podejrzany z art. 270 kk

Podejrzany z art. 270 kk Witam Proszę o poradę dla osoby podejrzanej o przestępstwo z art.270 KK (zarzut:posługiwanie się i przerobienie-zmiana daty biletu autobusowego na okaziciela)Osoba ta znalazła (...)

Wynagrodzenie bez podatku

Wynagrodzenie bez podatku Witam, potrzebuję numery paragrafów dotyczące nie odprowadzenia podatku za wynagrodznie pracownika przez pracodawcę. Chciałbym złożyć na niego skargę US jak ją sformułować? Z (...)

Dzień dobry, potrzebuję informacji o poszukiwaniu celem ustalenia miejsca zamieszkania w postępowaniu

Dzień dobry, potrzebuję informacji o poszukiwaniu celem ustalenia miejsca zamieszkania w postępowaniu Dzień dobry, potrzebuję informacji o poszukiwaniu celem ustalenia miejsca zamieszkania w postępowaniu (...)

adwokat dla fałszywie oskarżonego nieletniego KRAKÓW

adwokat dla fałszywie oskarżonego nieletniego KRAKÓW Bardzo proszę o polecenie dobrego adwokata specjalizującego się w sprawach nieletnich w Krakowie.Niestety policja prowadząca postępowanie przygotowawcze (...)

Świadek - złożenie wniosku do sądu

Świadek - złożenie wniosku do sądu Witam Moja dziewczyna ma być świadkiem na sprawie. Jednak w obawie o swoje zdrowie i życie nie chce zeznawać przed oskarżonym, który mieszka niedaleko niej (...)

Jak wygląda mediacja stron?

Jak wygląda mediacja stron? Jak w temacie, może ktoś mi opisze jak to wygląda? Rozumiem, że chodzi o mediacje karną (mogą być też inne).Trafniejsze byłyby pytania w rodzju:czym jest mediacja, (...)

POMOCY!!! Co zrobić, żeby wyeksmitować konkubinę męża

POMOCY!!! Co zrobić, żeby wyeksmitować konkubinę męża Mój mąż po 3-letniej nieobecności w domu wprowadził się ponownie i wbrew mojej woli przyprowadził konkubiną i ich syna. Nowi lokatorzy (...)

Depresja a rozwód

Depresja a rozwód Mam depresję i nerwicę na skutek długoletniego maltretowania psychicznego przez męża, czy mam ujawinić ten fakt na sprawie rozwodowej czy raczej zataić, zastanawiam się nad rozwodem (...)

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Otrzymuje z Funduszu Alimentacyjnego (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne Witam, Szukam bardzo dobrego adwokata specjalizującego się w prawie karnym, na terenie Warszawy - aczkolwiek może być z innego miasta o (...)

Prawo karne...

Prawo karne... Witam . Poszukuję dobrego i doświadczonego adwokata karnisty. Dodam że sprawa jest bardzo , ale to bardzo poważna. Dotyczy m.in. udział w zorganizowanej grupie przestepczej jak i również (...)

Porady prawne