Potrącanie kwoty wolnej z wynagrodzenia

Pytanie:

Pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 w 2004 r. Co miesiąc potrącam pracownikowi kwotę wolną 44,17 miesięcznie. Dowiedziałam się w tym miesiącu, że pracownik od dawna prowadzi działalność gospodarczą. Jaki dokument musi przedłożyć pracownik pracodawcy o nie potrącaniu kwoty wolnej? Jak pracownik powinien prawidłowo powiadomić pracodawcę o zaprzestaniu potrącania kwoty wolnej z wynagrodzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Potrącanie kwoty wolnej z wynagrodzenia

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczkę na podatek dochodowy pobieraną przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

  1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 (podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej),
  4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  5. określa ten zakład pracy jako właściwy do stosowania odliczenia, o którym wyżej mowa, w przypadku gdy równocześnie osiąga od innych zakładów pracy dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub wykonywania pracy nakładczej.

Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

Porady prawne

Jak stanowi art. 32 ust. 4 ustawy, zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w sposób określony w ust. 3, jeżeli podatnik powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, np. pracownik powiadomił pracodawcę, że rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Zatem dopóki pracownik nie powiadomi pracodawcy, pracodawca zmniejsza zaliczki o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Przepisy nie precyzują treści takiego powiadomienia, nie mniej jednak, ze względu na jego informacyjny cel, wydaje się, iż wystarczy prosta pisemna informacja o rozpoczęciu prowadzenia działalności.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne