Potrącenie premii a kara upomnienia

Pytanie:

W kierowanej przeze mnie instytucji otrzymują premię regulaminową pracownicy \"wyróżniający się wysokim stopniem zdyscyplinowania i dyspozycyjnością podczas pracy\". Zgodnie z regulaminem premiowania potrącane są określone kwoty za spóźnienia do pracy. Ostatnio jeden z pracowników spóźnił się dwukrotnie w ciągu jednego tygodnia. Z tego powodu, oprócz potrącenia premii chciałbym udzielić mu kary upomnienia. Czy możliwe jest takie posunięcie? Czy nie będzie to dublowanie kar, które podobno nie jest dozwolone?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Potrącenie premii a kara upomnienia

27.10.2010

Odpowiedzialność porządkową pracowników reguluje art. 108 i nast. kodeksu pracy. Przepisy przewidują 3 rodzaje kar dyscyplinarnych:

a) kara upomnienia

b) kara nagany

c) kara pieniężna

Wymieniony katalog ma charakter zamknięty, co oznacza, że pracodawca nie może stosować kar innego rodzaju. W szczególności potrącenie czy nawet całkowite pozbawienie premii regulaminowej nie może być uznane za karę pieniężną, która zresztą może być wymierzana w ściśle określonych przypadkach. Należą do nich nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia oraz stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy (art. 108 § 2 kp). Wysokość kary pieniężnej jest ponadto limitowana przepisami kodeksu pracy. Premia regulaminowa stanowi dodatek o charakterze motywacyjnym do wynagrodzenia. Jej wypłata zależy od nienagannego wykonywania swoich obowiązków. Zasady i wysokość premii ustala się w układzie zbiorowym lub w regulaminie wynagradzania.

Należy się zatem opowiedzieć za dopuszczeniem możliwości jednoczesnego ukarania pracownika zmniejszeniem wysokości premii regulaminowej i nałożeniem kary upomnienia. Przemawiałoby za tym także skreślenie z dniem 29 listopada 2002 r. przepisu art. 113 [1] kp. Zgodnie z jego brzmieniem „Pracownik, wobec którego zastosowano karę przewidzianą w art. 108, nie może być pozbawiony dodatkowo tych uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy, które są uzależnione od nienaruszenia obowiązków pracowniczych w zakresie uzasadniającym odpowiedzialność porządkową”. Przepisami prawa pracy, o których mowa są układy zbiorowe, porozumienia zbiorowe, regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania, regulaminy pracy, statuty, nawet indywidualne umowy o pracę (Romer Maria Teresa Najnowsze wydanie: Prawo pracy. Komentarz Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie IV) ss. 1328). Do momentu uchylenia tego przepisu jednoczesne ukaranie np. karą upomnienia i odebranie premii regulaminowej było niedopuszczalne. W chwili obecnej stan prawny dopuszcza jednoczesne wymierzenie tego rodzaju sankcji.

Potrzebujesz porady prawnej?