Pozbawienie możliwości prostowania protokołu

Pytanie:

W sprawie z mojego powództwa o zachowek sędzia nie dyktuje do protokołu, a protokolantka wypisuje "co chce" - wszystko wskazuje na to, że jest skorumpowana i pisze tak (lub nie pisze wcale), by było to korzystne dla pozwanej, która oficjalnie powiedziała mi, że ma w rodzinie prokuratora i w związku z powyższym nic jej nie zrobię! Wszystko wskazuje na to, że tak jest faktycznie! Sędzia wydał Zarządzenie o sprostowaniu treści protokołu mówiące, że nie mogę składać Wniosków o sprostowanie treści protokołów (są mi nieodzowne do sądu wyższej instancji, by tam mi nie powiedziano, że widać, treść protokołu była prawdziwa, skoro nie protestowałam), mimo pism świadków, którzy nie zgadzają się z treścią protokołu w częściach dotyczących ich zeznań. Czy sędzia ma prawo wydać zarządzenie, zabraniające mi po każdej rozprawie składania wniosków o sprostowanie treści protokołu? Czy ma prawo nie brać tych wniosków pod uwagę w całym przebiegu sprawy i w wydanym w nieokreślonej przyszłości przez siebie wyroku?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.5.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pozbawienie możliwości prostowania protokołu

Zgodnie z art. 160 kpc, strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak jak na następnym posiedzeniu, a jeśli idzie o protokół rozprawy, po której zamknięciu nastąpiło wydanie wyroku - dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie. Od zarządzenia przewodniczącego strony mogą odwołać się do sądu w terminie tygodniowym od doręczenia im zarządzenia.
Uprawnienie powyższe przysługuje stronie, a więc również powodowi, na mocy przepisów prawa, które nie przewidują możliwości wyłączenia tego uprawnienia przez sędziego. Jednym słowem, po każdej rozprawie może Pani wnosić o sprostowanie protokołu,. Ważne jest jednak, by dochowywała Pani terminów na złożenie wniosku o sprostowanie, o których mówi cytowany wyżej przepis. Sędzia nie jest uprawniony do wydania zarządzenia, w którym w ogóle zakaże Pani składania wniosków o sprostowanie. Sędzia powinien ustosunkować się do Pani wniosków o sprostowanie (a więc sprostować protokół lub odmówić sprostowania) w formie zarządzenia. Sprostowanie lub odmowa sprostowania protokołu zapada w formie zarządzenia przewodniczącego. Od zarządzenia służy Pani prawo odwołania się do sądu. W sytuacji gdy skład sądu jest jednoosobowy personalnie odwołanie będzie rozpatrywała ta sama osoba. W sytuacji, gdy Pani odwołania nie zostaną uwzględnione jak również w sytuacji gdy sędzia w ogólne nie ustosunkuje się do składanych wniosków, można kwestie te poruszyć w ewentualnej apelacji. W sytuacji, gdy sędzia w ogóle nie ustosunkowuje się do wniosków o sprostowanie (proszę jednak pamiętać, że przepisy nie wskaują w jakim terminie sąd powinien ustosunkowac się do wniosku), z ostrożności procesowej, należy złożyć zastrzeżenie do protokołu na podstawie art. 162 kpc. Zgodnie z art. 162 kpc strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Naszym zdaniem, z ostrożności procesowej, takie zastrzeżenie należy również zgłosić w sytuacji, gdy w wyniku odwołania od zarządzenia sędziego, sąd wydaje np. postanowienie zakazujące składania wniosków o sprostowanie. Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na takie uchybienia w dalszym toku postępowania, chyba że chodzi o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu, albo że strona uprawdopodobni, iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy.

Porady prawne


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, "rodzica", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego - uznał NSA. Nie można uzależniać uzyskania przez obywatela polskiego (...)

Nowe zasady członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych

Nowe zasady członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych

Po co zmiany? Zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze jest dostosowanie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych do (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

  Uwagi ogólne Zgodnie z art. 75 Konstytucji RP, władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli (...)

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

  Co to są środki zapobiegawcze i które z nich są nieizolacyjnymi środkami? Od momentu zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa albo też od momentu pozyskania informacji o popełnieniu przestępstwa przez taką osobę, ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowego (...)

Europejski nakaz aresztowania i ekstradycja

Europejski nakaz aresztowania i ekstradycja

26 grudnia 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Jakie zmiany dotyczą przesłanek ekstradycji? Wskazano, iż wydanie (ekstradycja) jest niedopuszczalne, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że w państwie żądającym (...)

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Pisemność dotyczy zarówno oświadczeń woli jak i oświadczeń wiedzy składanych w toku postępowania. Chodzi tu na przykład o oświadczenie wykonawcy o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym, o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych w zamówieniu prac lub czynności, (...)

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

W jakim celu przeprowadzane są egzaminy eksternistyczne? Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły, z wyjątkiem szkoły kształcącej w zawodach medycznych, na podstawie egzaminów eksternistycznych (...)

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Jakie dokumenty podlegają kontroli? Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, przede wszystkim wypis z licencji, kartę opłaty drogowej, zapisy urządzenia rejestrującego (...)

Dofinansowanie kinematografii pod kontrolą

Dofinansowanie kinematografii pod kontrolą

Kto może uzyskać z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie kinematografii? Z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości (...)

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Stan faktyczny Moja firma, gdy byłem prezesem jej zarządu, zakupywała alkohol etylowy skażony do produkcji preparatów chemicznych. W toku jednej z kontroli prowadzonej przez Urząd Celny zarzucono nam "odkażanie" alkoholu etylowego, co w konsekwencji doprowadziło do zamknięcia składu (...)

Będzie możliwość zakończenia sporu w wyniku mediacji

Będzie możliwość zakończenia sporu w wyniku mediacji

Ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza w rozdziale 1 działu II tytułu VI księgi pierwszej K.p.c. instytucję mediacji jako alternatywę dla postępowania cywilnego przed sądem. Nowelizacja ma wejść w życie 3 miesiące (...)

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

Kogo dotyczy kontrola zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych? Kontrola wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych dotyczy zadań i obowiązków wykonywanych przez płatników składek. Kontrolę tą przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. Na czym polega (...)

Czy ktoś kontroluje działania twojej spółdzielni?

Czy ktoś kontroluje działania twojej spółdzielni?

Czy ktoś kontroluje działania twojej spółdzielni? Spółdzielnia jako dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, może pełnić różne, doniosłe społecznie funkcje. Aby zapewnić skuteczność osiągania tych różnych celów, koniecznym jest prowadzenie działalności gospodarczej w (...)

Jak kontrolowane będzie zatrudnienie?

Jak kontrolowane będzie zatrudnienie?

Kto sprawuje kontrolę nad legalnością zatrudnienia?  Zgodnie z ustawą o promocji setOstatni( '5' ); zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wojewoda sprawuje kontrolę przestrzegania:  legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz wykonywania pracy (...)

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Zasady dotyczące odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości zostały w końcu określone aktem prawnym. Ich obowiązywanie rozpoczęło się z dniem wejścia w życie przepisów je regulujących, czyli z dniem (...)

Rejestrowanie rozprawy za pomocą protokołu cyfrowego

Rejestrowanie rozprawy za pomocą protokołu cyfrowego

Wprowadzenie znacznie szerszej możliwości rejestrowania rozprawy za pomocą protokołu cyfrowego to tylko pierwszy krok w dobrym kierunku - uważa Antoni Bojańczyk doktor prawa, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (...)Autor uważa, że z chwilą wprowadzenia (...)

Akta z MP3 czyli pozytywnie o e-protokołach

Akta z MP3 czyli pozytywnie o e-protokołach

Czy jednemu z e-prawników, osobie, która na co dzień zajmuje się analizą dokumentów w pdf-ach, która radzi przez Internet, a konsultacje prawne przeprowadza poprzez przycisk „wyślij wiadomośc” wypada narzekać na informatyzację postępowania sądowego? Raczej (...)

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Stan faktyczny Jak należy dokonać przeniesienia własności spółdzielczego własnościowego mieszkania z matki na syna? Jakie dokumenty są potrzebne i w jaki sposób można to załatwić (testament, akt notarialny, sprawa sądowa)? Opinia prawna Niniejsza opinia została sporządzona na postawie (...)

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Pisemność dotyczy zarówno oświadczeń woli jak i oświadczeń wiedzy składanych w toku postępowania. Chodzi tu na przykład o oświadczenie wykonawcy o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym, o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych w zamówieniu prac lub czynności, (...)

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

W jakim celu przeprowadzane są egzaminy eksternistyczne? Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły, z wyjątkiem szkoły kształcącej w zawodach medycznych, na podstawie egzaminów eksternistycznych (...)

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Jakie dokumenty podlegają kontroli? Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, przede wszystkim wypis z licencji, kartę opłaty drogowej, zapisy urządzenia rejestrującego (...)

Dofinansowanie kinematografii pod kontrolą

Dofinansowanie kinematografii pod kontrolą

Kto może uzyskać z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie kinematografii? Z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości (...)

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Stan faktyczny Moja firma, gdy byłem prezesem jej zarządu, zakupywała alkohol etylowy skażony do produkcji preparatów chemicznych. W toku jednej z kontroli prowadzonej przez Urząd Celny zarzucono nam "odkażanie" alkoholu etylowego, co w konsekwencji doprowadziło do zamknięcia składu (...)

Będzie możliwość zakończenia sporu w wyniku mediacji

Będzie możliwość zakończenia sporu w wyniku mediacji

Ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza w rozdziale 1 działu II tytułu VI księgi pierwszej K.p.c. instytucję mediacji jako alternatywę dla postępowania cywilnego przed sądem. Nowelizacja ma wejść w życie 3 miesiące (...)

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

Kogo dotyczy kontrola zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych? Kontrola wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych dotyczy zadań i obowiązków wykonywanych przez płatników składek. Kontrolę tą przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. Na czym polega (...)

Czy ktoś kontroluje działania twojej spółdzielni?

Czy ktoś kontroluje działania twojej spółdzielni?

Czy ktoś kontroluje działania twojej spółdzielni? Spółdzielnia jako dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, może pełnić różne, doniosłe społecznie funkcje. Aby zapewnić skuteczność osiągania tych różnych celów, koniecznym jest prowadzenie działalności gospodarczej w (...)

Jak kontrolowane będzie zatrudnienie?

Jak kontrolowane będzie zatrudnienie?

Kto sprawuje kontrolę nad legalnością zatrudnienia?  Zgodnie z ustawą o promocji setOstatni( '5' ); zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wojewoda sprawuje kontrolę przestrzegania:  legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz wykonywania pracy (...)

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Zasady dotyczące odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości zostały w końcu określone aktem prawnym. Ich obowiązywanie rozpoczęło się z dniem wejścia w życie przepisów je regulujących, czyli z dniem (...)

Rejestrowanie rozprawy za pomocą protokołu cyfrowego

Rejestrowanie rozprawy za pomocą protokołu cyfrowego

Wprowadzenie znacznie szerszej możliwości rejestrowania rozprawy za pomocą protokołu cyfrowego to tylko pierwszy krok w dobrym kierunku - uważa Antoni Bojańczyk doktor prawa, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (...)Autor uważa, że z chwilą wprowadzenia (...)

Akta z MP3 czyli pozytywnie o e-protokołach

Akta z MP3 czyli pozytywnie o e-protokołach

Czy jednemu z e-prawników, osobie, która na co dzień zajmuje się analizą dokumentów w pdf-ach, która radzi przez Internet, a konsultacje prawne przeprowadza poprzez przycisk „wyślij wiadomośc” wypada narzekać na informatyzację postępowania sądowego? Raczej (...)

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Stan faktyczny Jak należy dokonać przeniesienia własności spółdzielczego własnościowego mieszkania z matki na syna? Jakie dokumenty są potrzebne i w jaki sposób można to załatwić (testament, akt notarialny, sprawa sądowa)? Opinia prawna Niniejsza opinia została sporządzona na postawie (...)

Podwójne opodatkowanie. Zmiana umowy polsko-indyjskiej

Podwójne opodatkowanie. Zmiana umowy polsko-indyjskiej

Ministerstwo Finansów podpisało z rządem Indii protokół zmieniający umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Najważniejsze zmiany wprowadzone do umowy z 1989 r. dotyczą metody unikania podwójnego opodatkowania (...)

Paliwa z baków do kontroli!

Paliwa z baków do kontroli!

Kto i komu skontroluje paliwo? Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m.in. kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego.  Chodzi głównie o wykrycie w kontrolowanym paliwie znacznika przeznaczonego do znakowania oleju opałowego (...)

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Określono w nim warunki i tryb uzyskiwania i uzupełniania (...)

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Osoby uprawnione według Prawa budowlanegoŚwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; nie była karana (...)

Wyjawienie majątku - pomoc w postępowaniu egzekucyjnym (stan prawny aktualny do dnia 4 lutego 2005 r.)

Wyjawienie majątku - pomoc w postępowaniu egzekucyjnym (stan prawny aktualny do dnia 4 lutego 2005 r.)

Wyjawienie majątku ma charakter pomocniczego środka egzekucji. Z cała pewnością nie prowadzi ono bezpośrednio do zaspokojenia wierzyciela. Posiada jednak inną cechę będącą w egzekucji sporą zaletą – dzięki przeprowadzeniu postępowania o wyjawienie majątku możliwe jest stworzenie (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Co określają warunki konkursu? „Warunki konkursu” to specjalny dokument będący odpowiednikiem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach przetargowych. Warunki konkursu określają przedmiot konkursu oraz szczegółowe wymogi procedury konkursowej. Postanowienia warunków (...)

E-protokół przetestowany przez Gowina

E-protokół przetestowany przez Gowina

W siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie przeprowadzono pokazową rozprawę z użyciem e-protokołu (nagrywanie na salach rozpraw). W prezentacji wziął udział minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. - Wprowadzane przez nas rozwiązanie zapewni większą transparentność procesów, będzie też (...)

Nagrywanie rozpraw usprawni pracę sądów

Nagrywanie rozpraw usprawni pracę sądów

Protokolanci zostaną zastąpieni przez sprzęt audio-wideo. Wprowadzenie nowoczesnych technologii na sale sądów ma poprawić jakość postępowania i znacznie skrócić czas trwania rozprawy. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego został już przyjęty przez Radę Ministrów. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zaoczne złożenie zeznań

Zaoczne złożenie zeznań

Z tytułu wykonywanej pracy (służba zdrowia) często jestem wzywany jako świadek przez komendę policji lub sąd celem złożenia zeznań. Koliduje to z moją pracą zawodową lub wymaga dojazdu nawet (...)

Protokół a akta osobowe pracownika

Protokół a akta osobowe pracownika

Koleżanka z pracy dokonała poprawek w dokumentach służbowych. W trakcie rozmowy z przełożonym tłumaczyła się, że o dokonaniu takich poprawek doradził jej kolega z innego działu. Z rozmowy tej (...)

Ustalenie istnienia wypadku przy pracy w sądzie

Ustalenie istnienia wypadku przy pracy w sądzie

Miałem wypadek w służbie. Przeprowadzono postępowanie powypadkowe, w wyniku którego stwierdzono, iż nie był to wypadek w służbie, ponieważ jest zbyt dużo wątpliwości, aby to jednoznacznie (...)

Podpis przewodniczącego na protokole

Podpis przewodniczącego na protokole

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy odbyło się 14.07.2005 do dnia 21.07.2005 przewodniczący nie stawił się u Notariusza w celu podpisania protokołu. Był tylko pobrać projekt protokołu. Ostatnio umawia (...)

Ustosunkowanie się do zeznań przeciwnika

Ustosunkowanie się do zeznań przeciwnika

Podczas rozprawy w sądzie rodzinnym jedna ze stron stwierdza różne fakty i okoliczności zdarzeń, całość jest protokołowana, następnie druga strona zamierza się ustosunkować, natomiast sąd (...)

Wymóg odczytania i podpisania protokołu

Wymóg odczytania i podpisania protokołu

Czy protokół może być uznany za dowód w sprawie jeżeli nie zawiera wzmianki o jego odczytaniu przed podpisaniem przez uczestników czynności z której był sporządzony? Zgodnie z art. 150 Kodeksu (...)

Sposób prowadzenia sprawy i protokołu

Sposób prowadzenia sprawy i protokołu

W sądzie rejonowym toczyła sie sprawa o naruszenie posiadania, o które to wystąpił mój były mąż. Sąd jest jednoosobowy. Nie ma tez ławników. Jest tylko protokolantka, która protokołuje na (...)

Moc dowodowa protokołu zdawczo-odbiorczego

Moc dowodowa protokołu zdawczo-odbiorczego

Wynająłem małżeństwu dom na podstawie ustnej umowy. Po jakimś czasie jedno z małżonków zostało zatrzymane w areszcie na rok czasu a drugie wyjechało za granicę. Po wyjściu z aresztu stawili (...)

Protokół z posiedzenia sądu

Protokół z posiedzenia sądu

Sąd na rozprawie zarządził przeprowadzenie wizji lokalnej na mojej posesji. Jestem właścicielem posesji, przez którą przebiega służebność drogowa dla właścicieli dwóch działek. Powodowie (...)

Protokół ze zgromadzenia wspólników

Protokół ze zgromadzenia wspólników

Spółka z o.o. posiadająca 70 tyś. kapitału zakładowego i dwóch udziałowców. Czy każde Zgromadzenie Wspólników musi być protokołowane, czy wystarczy, że w dokumentacji spółki będą tylko (...)

Uzupełnienie protokołu rozprawy

Uzupełnienie protokołu rozprawy

Czy możliwym jest powstanie sytuacji na rozprawie w której - jak poinformował mnie mój pełnomocnik - złożył on dwa wnioski i nie zostało to zawarte w protokole z rozprawy, a na następnej rozprawie (...)

Odmowa podpisania protokołu

Odmowa podpisania protokołu

Dostałem wezwanie zgłoszenia do prokuratury celem przesłuchania jako świadek. Na podstawie dotychczasowego przebiegu śledztwa mam uzasadnione podejrzenia co do bezstronności prokuratury. W związku (...)

Odpowiedzialność zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

Odpowiedzialność zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

W wyniku odwołania dotychczasowego Zarządcy został powołany Zarząd właścicielski 3-osobowy. Podział funkcji w Zarządzie został dokonany przez jego członków. Do podstawowych obowiązków Zarządu (...)

Podstawa wystawienia faktury

Podstawa wystawienia faktury

Po zakończonej inwestycji została wystawiona faktura kontrahentowi, który ją przyjął (podpisał i odesłał podpisaną kopię wystawcy). Po upływie ponad 30 dni zwrócił się do wystawcy faktury (...)

Spis wyposażenia w umowie najmu

Spis wyposażenia w umowie najmu

W jaki sposób musi być sporządzony protokół przekazania rzeczy pozostawionych w lokalu, jako załącznik do umowy najmu? Nie ma jakiejś specjalnej formy sporządzania protokołu przekazania rzeczy. (...)

Protokół a akta osobowe pracownika

Protokół a akta osobowe pracownika

Koleżanka z pracy dokonała poprawek w dokumentach służbowych. W trakcie rozmowy z przełożonym tłumaczyła się, że o dokonaniu takich poprawek doradził jej kolega z innego działu. Z rozmowy tej (...)

Ustalenie istnienia wypadku przy pracy w sądzie

Ustalenie istnienia wypadku przy pracy w sądzie

Miałem wypadek w służbie. Przeprowadzono postępowanie powypadkowe, w wyniku którego stwierdzono, iż nie był to wypadek w służbie, ponieważ jest zbyt dużo wątpliwości, aby to jednoznacznie (...)

Podpis przewodniczącego na protokole

Podpis przewodniczącego na protokole

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy odbyło się 14.07.2005 do dnia 21.07.2005 przewodniczący nie stawił się u Notariusza w celu podpisania protokołu. Był tylko pobrać projekt protokołu. Ostatnio umawia (...)

Ustosunkowanie się do zeznań przeciwnika

Ustosunkowanie się do zeznań przeciwnika

Podczas rozprawy w sądzie rodzinnym jedna ze stron stwierdza różne fakty i okoliczności zdarzeń, całość jest protokołowana, następnie druga strona zamierza się ustosunkować, natomiast sąd (...)

Wymóg odczytania i podpisania protokołu

Wymóg odczytania i podpisania protokołu

Czy protokół może być uznany za dowód w sprawie jeżeli nie zawiera wzmianki o jego odczytaniu przed podpisaniem przez uczestników czynności z której był sporządzony? Zgodnie z art. 150 Kodeksu (...)

Sposób prowadzenia sprawy i protokołu

Sposób prowadzenia sprawy i protokołu

W sądzie rejonowym toczyła sie sprawa o naruszenie posiadania, o które to wystąpił mój były mąż. Sąd jest jednoosobowy. Nie ma tez ławników. Jest tylko protokolantka, która protokołuje na (...)

Moc dowodowa protokołu zdawczo-odbiorczego

Moc dowodowa protokołu zdawczo-odbiorczego

Wynająłem małżeństwu dom na podstawie ustnej umowy. Po jakimś czasie jedno z małżonków zostało zatrzymane w areszcie na rok czasu a drugie wyjechało za granicę. Po wyjściu z aresztu stawili (...)

Protokół z posiedzenia sądu

Protokół z posiedzenia sądu

Sąd na rozprawie zarządził przeprowadzenie wizji lokalnej na mojej posesji. Jestem właścicielem posesji, przez którą przebiega służebność drogowa dla właścicieli dwóch działek. Powodowie (...)

Protokół ze zgromadzenia wspólników

Protokół ze zgromadzenia wspólników

Spółka z o.o. posiadająca 70 tyś. kapitału zakładowego i dwóch udziałowców. Czy każde Zgromadzenie Wspólników musi być protokołowane, czy wystarczy, że w dokumentacji spółki będą tylko (...)

Uzupełnienie protokołu rozprawy

Uzupełnienie protokołu rozprawy

Czy możliwym jest powstanie sytuacji na rozprawie w której - jak poinformował mnie mój pełnomocnik - złożył on dwa wnioski i nie zostało to zawarte w protokole z rozprawy, a na następnej rozprawie (...)

Odmowa podpisania protokołu

Odmowa podpisania protokołu

Dostałem wezwanie zgłoszenia do prokuratury celem przesłuchania jako świadek. Na podstawie dotychczasowego przebiegu śledztwa mam uzasadnione podejrzenia co do bezstronności prokuratury. W związku (...)

Odpowiedzialność zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

Odpowiedzialność zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

W wyniku odwołania dotychczasowego Zarządcy został powołany Zarząd właścicielski 3-osobowy. Podział funkcji w Zarządzie został dokonany przez jego członków. Do podstawowych obowiązków Zarządu (...)

Podstawa wystawienia faktury

Podstawa wystawienia faktury

Po zakończonej inwestycji została wystawiona faktura kontrahentowi, który ją przyjął (podpisał i odesłał podpisaną kopię wystawcy). Po upływie ponad 30 dni zwrócił się do wystawcy faktury (...)

Spis wyposażenia w umowie najmu

Spis wyposażenia w umowie najmu

W jaki sposób musi być sporządzony protokół przekazania rzeczy pozostawionych w lokalu, jako załącznik do umowy najmu? Nie ma jakiejś specjalnej formy sporządzania protokołu przekazania rzeczy. (...)

Kontrola ZUS

Kontrola ZUS

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna od 2003 roku. W roku 2004 przez okres 3 miesięcy zatrudniałem 1 pracownika. W najbliższych tygodniach spodziewam się kontroli z ZUS - w rozmowie (...)

Sprostowanie protokołu w sprawie cywilnej

Sprostowanie protokołu w sprawie cywilnej

Po przeczytaniu protokołu z przesłuchania świadka (sprawa cywilna, jestem pozwaną) stwierdziłam wiele niezgodności. Protokół jest bardzo chaotyczny, brakuje w nim zdecydowanych odpowiedzi. Ponieważ (...)

FORUM PRAWNE

alimenty i ustalenie ojcostwa

alimenty i ustalenie ojcostwa Pewna dziewczyna w 8 miesiacu ciazy pozwala mnie do sadu o alimenty. Widzialem ja raz jedyny w zyciu i wtedy wspolzylismy na dyskotece, (oboje nietrzezwi). z tego co wiem (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Protokół

Protokół Witam Czy mógłby ktoś wstawić na forum przykładowy protokół z rozprawy sądowej?

wypadek przy pracy-czy należy mi się odszkodowanie

wypadek przy pracy-czy należy mi się odszkodowanie Jakiś czas temu wykonując obowiązki zawodowe spadłam ze schodów i skręciłam nogę w stawie kolanowy. Na razie nie stwierdzono poważnego uszkodzenia (...)

czy mam obowiązek wypełnić i odesłać w ciągu 7dni komornikowi Protokół o Stanie Majątkowym??

czy mam obowiązek wypełnić i odesłać w ciągu 7dni komornikowi Protokół o Stanie Majątkowym?? czy mam obowiązek wypełnić i odesłać w ciągu 7dni komornikowi Protokół o Stanie Majątkowym?? (...)

protokół / prawo konsumenta / kupiłem 3 rzeczy otrzymalem 2 . Prosze o pomoc

protokół / prawo konsumenta / kupiłem 3 rzeczy otrzymalem 2 . Prosze o pomoc Witam . W dniu 17.12.2010 mialem dziwną sytuację mianowicie . Kupiłem ze sklepu internetowego 4 rzeczy elektroniczne jakies (...)

Czy powinienem spełnić oczekiwania wymienione w punktach od 1 do 3 Listu adwokackiego? 1.Wykreślenie

Czy powinienem spełnić oczekiwania wymienione w punktach od 1 do 3 Listu adwokackiego? 1.Wykreślenie Czy powinienem spełnić oczekiwania wymienione w punktach od 1 do 3 Listu adwokackiego? 1.Wykreślenie (...)

Czy powinienem spełnić oczekiwania wymienione w punktach od 1 do 3 Listu adwokackiego? 1.Wykreślenie

Czy powinienem spełnić oczekiwania wymienione w punktach od 1 do 3 Listu adwokackiego? 1.Wykreślenie Czy powinienem spełnić oczekiwania wymienione w punktach od 1 do 3 Listu adwokackiego? 1.Wykreślenie (...)

AKT OSKARŻENIA-art.278KK & 1KK i art 12KK

AKT OSKARŻENIA-art.278KK & 1KK i art 12KK Witam, Zostałem oskarżony o kradzież z art. 278kk oraz 12kk, dostałem wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, oczywiście doszła do tego (...)

Uległem wypadkowi w pracy

Uległem wypadkowi w pracy Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe płatne na czas (...)

Protokół

Protokół Witam Czy mógłby ktoś wstawić na forum przykładowy protokół z rozprawy sądowej?

wypadek przy pracy-czy należy mi się odszkodowanie

wypadek przy pracy-czy należy mi się odszkodowanie Jakiś czas temu wykonując obowiązki zawodowe spadłam ze schodów i skręciłam nogę w stawie kolanowy. Na razie nie stwierdzono poważnego uszkodzenia (...)

czy mam obowiązek wypełnić i odesłać w ciągu 7dni komornikowi Protokół o Stanie Majątkowym??

czy mam obowiązek wypełnić i odesłać w ciągu 7dni komornikowi Protokół o Stanie Majątkowym?? czy mam obowiązek wypełnić i odesłać w ciągu 7dni komornikowi Protokół o Stanie Majątkowym?? (...)

protokół / prawo konsumenta / kupiłem 3 rzeczy otrzymalem 2 . Prosze o pomoc

protokół / prawo konsumenta / kupiłem 3 rzeczy otrzymalem 2 . Prosze o pomoc Witam . W dniu 17.12.2010 mialem dziwną sytuację mianowicie . Kupiłem ze sklepu internetowego 4 rzeczy elektroniczne jakies (...)

Czy powinienem spełnić oczekiwania wymienione w punktach od 1 do 3 Listu adwokackiego? 1.Wykreślenie

Czy powinienem spełnić oczekiwania wymienione w punktach od 1 do 3 Listu adwokackiego? 1.Wykreślenie Czy powinienem spełnić oczekiwania wymienione w punktach od 1 do 3 Listu adwokackiego? 1.Wykreślenie (...)

Czy powinienem spełnić oczekiwania wymienione w punktach od 1 do 3 Listu adwokackiego? 1.Wykreślenie

Czy powinienem spełnić oczekiwania wymienione w punktach od 1 do 3 Listu adwokackiego? 1.Wykreślenie Czy powinienem spełnić oczekiwania wymienione w punktach od 1 do 3 Listu adwokackiego? 1.Wykreślenie (...)

AKT OSKARŻENIA-art.278KK & 1KK i art 12KK

AKT OSKARŻENIA-art.278KK & 1KK i art 12KK Witam, Zostałem oskarżony o kradzież z art. 278kk oraz 12kk, dostałem wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, oczywiście doszła do tego (...)

Uległem wypadkowi w pracy

Uległem wypadkowi w pracy Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe płatne na czas (...)

Mam mały problem i nie wiem co mam zrobić???

Mam mały problem i nie wiem co mam zrobić??? Mam mały problem i nie wiem co zrobić? Chodzi mianowicie o to, że popełniłem przestępstwo z art. 278a § 1kk, 275 § 1kk, 276kk z zw. z art. 12kk tzn. (...)

Swiadek - utajnienie danych osobowych - czy jest to możliwe ?

Swiadek - utajnienie danych osobowych - czy jest to możliwe ? Witam W lipcu tego roku pomogłem policji ustalić adres zamieszkania pokrzywdzonej dziewczynki ( gwałt). Sprawca został zatrzymany i osadzony (...)

Protokół odbioru

Protokół odbioru Witam, Wykonywałem pewną usługę dla Gościa, podpisał protokół odbioru, podpisał fakturę, zapłacił, doszło miedzy nami do sprzeczki o inna inwestycje a ten na złość wezwał (...)

Porady prawne