Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Pytanie:

Pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne i korzysta z dofinansowania kosztów wynagrodzeń.Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest oświadczenie pracodawcy,że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.W dobie kryzysu nastąpiło osłabienie kondycji finansowej firmy. Pracodawca chce skorzystać z możliwości pomocy jaką daje ustawa antykryzysowa i części pracowników pełnosprawnych obniżyć wymiar czasu pracy i zrekompensować utracone wynagrodzenie środkami z FGŚP. Warunkiem skorzystania z zapisów ustawy jest uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego przejściowe trudności finansowe. Czy korzystając z pomocy publicznej z ustawy antykryzysowej pracodawca może również ubiegać się o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Masz inne pytanie do prawnika?

16.9.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Zakładamy, iż Pracodawca spełnia pozostałe wymogi określone w art. 26a i następnych ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dla przyznania dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych.

W takim wypadku ta forma pomocy dla pracodawcy powinna zostać przyznana, chyba że zachodzą przesłanki negatywne określone w art. 48a ust. 3 cytowanej wyżej ustawy. Przepis ten stanowi, iż:

Pomoc ze środków Funduszu nie może zostać udzielona lub wypłacona pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą:

1) znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej;

Porady prawne

2) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; 

3) jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy. 

Oczywiście najistotniejszy w tej sytuacji dla pracodawcy jest punkt 3 tego przepisu. Pojęcie trudnej sytuacji finansowej zdefiniowane jest w prawie wspólnotowym, a mianowicie w Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. Wytyczne te zawierają definicję przedsiębiorstwa zagrożonego:

Dla celów niniejszych wytycznych, z zasady i niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jest ono w szczególności uznane za zagrożone w następujących okolicznościach:

a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1), jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona (2), w tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub

b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki (3), jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub

c) niezależnie od rodzaju spółki, jeżeli spełnia ona kryteria w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej.

11. Nawet gdy nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 10, przedsiębiorstwo może nadal być uznane za zagrożone, w szczególności gdy występują typowe oznaki, takie jak rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszający

się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. W niektórych poważnych przypadkach, przedsiębiorstwo może już znajdować się w sytuacji niewypłacalności lub być przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego prowadzonego zgodnie z prawem krajowym. W tej ostatniej sytuacji,

Trudno nam określić, czy sytuacja finansowa pracodawcy w tym przypadku spełnia istotnie przesłanki określone (bardzo ogólnie) w tych wytycznych (brak zaś wskazówek z literatury prawnicze bądź orzecznictwa, jak te przesłanki powinny być rozumiane). Pozostawia to zatem duży zakres uznania po stronie Państwowego Funduszu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (w zakresie tego czy przyznać czy też nie przyznać tej pomocy). Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie uzależnia przyznania pomocy od nieotrzymywania pomocy z innych ustaw (w tym ustawy antykryzysowej). Przyznanie bądź nieprzyznanie pomocy z ustawy o rehabilitacji zawodowej... zależy wyłącznie od spełnienia przesłanek określonych w tej ustawie. Jeśli jednak w istocie jego sytuacja finansowa odpowiada tej przedstawionej w wytycznych wydanych przez komisję europejską ( cytowanych wyżej), to pomocy nie powinna otrzymać.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne