Prawo do zasiłku opiekuńczego

Pytanie:

"Uprzejmie proszę o informację, czy moja żona, która zrzekła się na moją rzecz prawa do dwóch dni urlopu w roku przysługującego osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, ma prawo ubiegać się o wypłatę z zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. Moja żona była kilka dni na L-4, które otrzymała na chore dziecko. Po paru tygodniach ZUS dostarczył jej wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego. Czy moja żona nie korzystająca z dodatkowych dwóch dni urlopu przysługujących osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem (zrzekła się tego urlopu na moją rzecz), może ubiegać się o wypłatę z zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem (dotyczy okresu L-4)?"

Odpowiedź prawnika: Prawo do zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu podlegającemu obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu (np. osoba zatrudniona na umowę o pracę) zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,

  2. chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,

  3. innym chorym członkiem rodziny.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:

  • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, o których mowa w pkt 1 i 2,

  • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny, o których mowa w pkt 3.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku. Co do zasady podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Reasumując Pana żonie za okres zwolnienia L4 przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego, chyba że zachodzi wyżej wymieniony przypadek.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika