Projekt budowlany jako informacja publiczna

Pytanie:

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy udostępniając projekt organ narusza tajemnicę przedsiębiorcy/inwestora? Budynek jest w 100% prywatny, jest już wybudowany, projekt należy do inwestora. Nie ma tutaj żadnego udziału sektora państwowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

29.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Projekt budowlany jako informacja publiczna

W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy akta postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, w których powinien znajdować się również projekt budowy, stanowią informację publiczną.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej:

Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. 

Definicja ustawowa jest bardzo nieprecyzyjna. Pewne wyjaśnienie może dawać art. 6, wyliczający przykładowo, czym jest informacja publiczna. Są to między innymi informacje dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej, informacje o organach władzy publicznej i podmiotach wykonujących zadania publiczne, w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, strukturze i majątku, zasadach funkcjonowania. Informacją publiczną mogą być też dane publiczne, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:  

- treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,  
- dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.
Jak wskazują I. Kamińska i M. Rozbicka-Ostrowska \"W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że akta sprawy administracyjnej jako odnoszące się do działania podmiotów publicznych, tj. organów administracji publicznej, stanowią informację publiczną. Są bowiem „wiadomością” wytworzoną przez szeroko rozumiane władze publiczne i nie ma znaczenia, czy są to informacje mające postać dokumentów urzędowych, czy też nie (zob. wyrok WSA w Rzeszowie z 4 sierpnia 2004 r., II SAB/Rz 26/2004, niepubl., wyrok WSA w Poznaniu z 5 kwietnia 2005 r., IV SA/Po 1541/2004, niepubl.). Sądy administracyjne wielokrotnie wypowiadały w tej sytuacji pogląd, że akta jako pewien zbiór są informacją publiczną i nie można odmówić do nich dostępu w całości. Można natomiast odmówić dostępu do niektórych informacji znajdujących się w aktach, ze względu na konkretne dobra chronione przepisami innych ustaw.\" [I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I)]
Pogląd powyższy uznaje się jednak w doktrynie za zbyt daleko idący i wskazuje się, że zawarte w aktach postępowania informacje dotyczące osób prywatnych i ich dane osobowe korzystają z konstytucyjnej ochrony i nie powinny być traktowane jako informacja publiczna (tak np. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2004, s. 209; G. Sibiga, Dostęp do informacji publicznej a prawa do prywatności jednostki i ochrony jej danych osobowych, Sam.Teryt. 2003, nr 11, s. 5-6).
\"Akta spraw sądowych bądź administracyjnych często odsłaniają jakąś sferę prywatności i dotyczą spraw bardzo osobistych, np. życia rodzinnego, stanu zamożności czy stanu zdrowia. Przykładem mogą być sprawy rozpoznawane przez sądy administracyjne, dotyczące pomocy społecznej, chorób zawodowych czy zobowiązań podatkowych. Ochrona tych informacji, przy założeniu, że akta jako całość zawsze powinny być dostępne w trybie określonym w komentowanej ustawie, nasuwa w praktyce wiele trudności. Zmusza to bowiem podmiot, który nimi dysponuje, do takiego ich przygotowania, aby niektóre ze znajdujących się w nich kart nie były dostępne.\" [I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, op. cit.]

Konkludując, należy uznać że akta postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę mogą stanowić informację publiczną nawet wtedy, kiedy inwestorem jest podmiot prywatny.

Dostęp do informacji publicznej może jednak zostać ograniczony.
Art. 5. 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.  
2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.  
3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.  
4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw. 
Ust. 2 wskazuje na ograniczenie dostępu do informacji publicznej z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa. Definicję tego pojęcia zawiera ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Art. 11 ust. 4 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Jeżeli właściciel projektu podjął czynności niezbędne do zachowania poufności projektu, to niewykluczone że można uznać go za tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z tym może domagać się, by nie ujawniono go w ramach dostępu do informacji publicznej.

Odrębnie od tego należy jednak rozważyć problem dostępu do akt uczestników postępowania administracyjnego.

W przedmiotowym zakresie projekt budowlany stanowi obligatoryjny dokument, na podstawie którego wydawana jest decyzja o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany jest częścią akt sprawy administracyjnej. Z kolei dostęp do akt sprawy mają tylko strony postępowania. Zgodnie z art. 28 ust. 2 prawa budowlanego: Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Jeżeli chodzi o pojęcie obszaru oddziaływania obiektu to zostało ono zdefiniowane w art. 3 pkt 20 prawa budowlanego jako: teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

W postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), jeżeli przepisy prawa budowlanego nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Zatem każda strona postępowania o pozwolenie na budowę ma prawo wglądu do akt. Co więcej każda strona postępowania jest obligatoryjnie powiadamiana o wszczęciu postępowania i każdej stronie jest doręczana decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę. Każda ze stron wymienionych w art. 28 ust. 2 prawa budowlanego może także złożyć odwołanie.

Zatem organ administracji ma obowiązek udzielenia dostępu do akt sprawy stronie postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony. Chodzi o uproszczenie zbyt rygorystycznych (...)

Projekt ustawy o działalności lobbingowej

Projekt ustawy o działalności lobbingowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o działalności lobbingowej.Projekt ustawy o działalności lobbingowej stanowi novum nie tylko w polskim systemie prawnym. Regulacja ta służyć będzie zwiększeniu przejrzystości działania organów władzy publicznej i życia publicznego.W ustawie określono zasady wykonywania działalności lobbingowej, dopuszczalne formy oddziaływania na rozstrzygnięcia (...)

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

21 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Co reguluje nowe rozporządzenie? Zastąpi ono dotychczas obowiązujące trzy inne rozporządzenia: Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, (...)

Życie publiczne ma być jawne

Życie publiczne ma być jawne

Wzmocnić przejrzystość państwa Minister Mariusz Kamiński i minister Maciej Wąsik zaprezentowali w projekt ustawy o jawności życia publicznego. Głównym celem proponowanej ustawy jest wzmocnienie transparentności polskiego państwa. Zmiany zakładają uporządkowanie obecnie istniejących przepisów, ale też wprowadzenie nowych, nieznanych dotąd w polskim prawie, rozwiązań. (...)

Nowe propozycje rządu w sprawie dostępu do informacji publicznej

Nowe propozycje rządu w sprawie dostępu do informacji publicznej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest projektem poselskim przygotowanym we współpracy z Rządem. Przewiduje on ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dokument obejmuje zmiany dotyczące dwóch zagadnień: Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) oraz Scentralizowanego (...)

Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej obejmuje też pobieranie kopii

Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej obejmuje też pobieranie kopii

W świetle przepisu art. 73 § 1 k.p.a. prawo udostępnienia akt sprawy, będące wyrazem zasady jawności, obejmuje nie tylko wgląd do akt sprawy, ale także możliwość sporządzania z nich notatek odpisów i kopii. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego Dnia 8 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął następującą uchwałę (sygn. (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Dostęp do akt IPN

Dostęp do akt IPN

Jeszcze dziś rzecznik praw obywatelskich ma skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie dostępu do dokumentów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej Rzecznik uważa, że obecne ograniczenia dostępu dziennikarzy i naukowców do akt IPN są sprzeczne z konstytucją. Wprowadzono je do ustawy o IPN po wyroku TK. Poprzedziły go burzliwe dyskusje na temat dzikiej lustracji, przecieków (...)

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Co reguluje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji?  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji wprowadza od 27 czerwca szereg ułatwień dla poszkodowanych, którzy dochodzą roszczeń wobec sprawcy naruszenia prawa konkurencji, w tym nowy instrument w postaci (...)

Dostęp do akt dla każdego

Dostęp do akt dla każdego

Dostęp każdego do "interesujących go dokumentów" tajnych służb PRL z IPN - ale bez tzw. danych wrażliwych oraz objętych tajemnicą państwową - przewiduje projekt złożony przez klub PiS. Niektórzy obrońcy praw człowieka uważają, że może być on niezgodny z konstytucją. (...) Prezes IPN Janusz Kurtyka wiele razy mówił, że jest przeciwny zapisowi, który pozwalałby na dostęp każdego (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt własności nieruchomości, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt (...)

Nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego czeka na podpis prezydenta Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym, nad którym prace zakończył Parlament. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikną też absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w (...)

Łatwiejsze inwestycje budowlane

Łatwiejsze inwestycje budowlane

Projekt budowlany składany byłby w starostwie, gdzie specjalna komisja zajęłaby się zbieraniem opinii od poszczególnych instytucji. Przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury projekt odpowiednich przepisów nie spotkał się jednak z uznaniem innych resortów.Kilka miesięcy temu Rada Ministrów przyjęła raport dotyczący barier inwestycyjnych, powołano też zespoły eksperckie, które miały (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie zgłoszenia albo w ogóle bez informowania organów administracji architektoniczno-budowlanej. Katalog (...)

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

  Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. Przed zakupem działki najważniejszą rzeczą jaką musi zrobić każdy inwestor jest sprawdzenie stanu formalno-prawnego działki oraz perspektyw związanych z planowanym zagospodarowaniem (...)

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Od czego zacząć? Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać szereg niezbędnych dokumentów, które muszą być dołączone do tego wniosku. Przygotowania niezbędnej dokumentacji wymaga dość dużo czasu, warto więc rozpocząć (...)

Wymogi prawne dla usytuowania tymczasowego obiektu budowlanego - opinia prawna

Wymogi prawne dla usytuowania tymczasowego obiektu budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny    Posiadam nieruchomość w gminie X. Działka jest częściowo zabudowana – znajduje się na niej mój dom wraz z innymi zabudowaniami – głównie garażami. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze przeznaczonej dla ruchu pieszego i samochodowego. Ze względu na atrakcyjność jej położenia chciałam otworzyć sobie kiosk w którym sprzedawałabym (...)

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

  Podstawowy zakres zwrotu wydatków za materiały budowlane został omówiony w poradzie: Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane? Aby mieć prawo do omawianego zwrotu, osoby fizyczne muszą spełniać także następujące warunki: poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, nie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Informacja publiczna

Informacja publiczna

Wystąpiłem do wójta o wydanie informacji publicznej w postaci odpisu decyzji pozwolenia na budowę na sąsiadującej ze mną działce. Wójt twierdzi, że nie jest to informacja publiczna i odmawia (...)

Zmiana sposobu użytkowania a pierwotne użytkowanie

Zmiana sposobu użytkowania a pierwotne użytkowanie

Zamierzam kupić działkę. Jest to działka opisana jako rodzaj użytku B/R klasa VI i B/Ls V około 2000 m2. Na działce jest budynek murowany parterowy o powierzchni około 300 m2. Na budynek zostało (...)

Dostęp dziennikarza do akt sprawy

Dostęp dziennikarza do akt sprawy

Strona wyjechała za granicę i poprosiła dziennikarza o interwencje w jej sprawie. Dla weryfikacji faktów niezbędne jest zapoznanie się z aktami sądowymi. Czy sąd może, na podstawie jakich przepisów (...)

Dostęp do akt komorniczych

Dostęp do akt komorniczych

Jako dłużnik mam prawo do przeglądania akt postępowania egzekucyjnego, które zgodnie z art.9 w zw. 13 § 2 k.p.c. jest rozpoznawane jawnie. Niestety komornik prowadzący postępowanie odmówił mi (...)

Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

Na Państwa portalu przeczytałem, że od 1 października wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości, zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych. Nowe przepisy regulują dostęp (...)

Uzyskanie odpisu uzasadnienia wyroku Sądu

Uzyskanie odpisu uzasadnienia wyroku Sądu

Chciałbym się dowiedzieć czy teksty uzasadnień wyroków sądów cywilnych są dostępne dla osób postronnych i jaka jest procedura uzyskania kopii takiego dokumentu? Jedną z podstawowych zasad procesu (...)

Dostęp do akt KRS

Dostęp do akt KRS

Osoba spoza Spółki po złożeniu wniosku do KRS ponoć uzyskała dostęp i kopie wszystkich sprawozdań i danych finansowych złożonych przez Spółkę z o.o. Czy każda osoba może złożyć wniosek (...)

Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej

Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej

Jakie są warunki uzyskania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej? Sieć wodociągowa, zgodnie z art. 3 pkt 3a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej (...)

Kontrola projektu budowlanego

Kontrola projektu budowlanego

Rozbudowa prowadzona na sąsiedniej działce odbywa się niezgodnie z obowiązującymi normami i planem miejscowym. W trakcie prowadzonej kontroli Inspektorat potwierdził występowanie niezgodności w (...)

Pozwolenie na budowę niezgodne z wzzt

Pozwolenie na budowę niezgodne z wzzt

Wydana decyzja uzgadniała warunki zabudowy dla zagrody rolniczej, jako jedynego dozwolonego typu zabudowy. Wydana na jej podstawie decyzja zezwala na budowę budynków, jednak bez określenia ich jako (...)

Stwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem

Stwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem

Organ administracji publicznej, przy przyjmowaniu wniosków o wydanie pozwolenia na budowę zobowiązuje projektantów obiektów budowlanych do potwierdzania przez nich zgodności z oryginałem kserokopii (...)

Pozwolenie na budowę a zwrot VAT

Pozwolenie na budowę a zwrot VAT

W 2003 r. przystąpiłam do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu wybudowania domu mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestorem była Spółdzielnia i na nią było wystawione pozwolenie na budowę domku. Jako (...)

Rozbiórka domu

Rozbiórka domu

Czy do rozbiórki domu wystarczające jest dokonanie zgłoszenia czy potrzebne jest pozwolenie na budowę? Wcześniej było to pozwolenie. Mam takie wydane w 2003 roku. Dom jednak do tej pory nie został (...)

Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę

Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę

WSA podtrzymał decyzję SKO unieważniającą decyzję uzgadniającą warunki zabudowy. Jednym z powodów podtrzymania unieważnienia było to, że w postępowaniu nie wyznaczono obszaru oddziaływania (...)

Pozwolenie na budowę a wnioskodawca

Pozwolenie na budowę a wnioskodawca

Jesteśmy z żoną właścicielami działki. W grudniu 2006 wystąpiłem do Urzędu Dzielnicy o wydanie Ogólnych Warunków Zabudowy. Dokument ten został wydany tylko na moje nazwisko. Z tym dokumentem (...)

Pozwolenie na budowę w strefie uzdrowiskowej

Pozwolenie na budowę w strefie uzdrowiskowej "A"

Działka budowlana w strefie uzdrowiskowej "A" została zakupiona w 2003 r. W roku 2005 w październiku wystąpiono o pozwolenie na budowę. Decyzja została wydana negatywna na podstawie nowej ustawy (...)

FORUM PRAWNE

Dostęp do akt

Dostęp do akt Czy na odmowę udostępnienia akt można złożyć jakieś zażalenie albo odwołanie? tak ma pani możliwość złożenia zażalenia, a jest pani osoba która moze zalgadac w akta wogóle? (...)

e-Sądy a terminy odpowiedzi n pisma sądowe

e-Sądy a terminy odpowiedzi n pisma sądowe Witam, Pytanie dotyczy kwestii formalnych: dzięki zdobyczom techniki uzyskałem dostęp do akt swojej sprawy przez internet. Przeglądając te akta dostrzegłem (...)

Wgląd do akt

Wgląd do akt Mam takie pytanie, czy mogę mieć dostęp do akt sprawy która się już zakończyła i wyrok się uprawomocnił? Byłam jedną ze stron w postępowaniu, czy muszę pisać jakieś pismo (...)

Akta sprawy rozwodowej po 20 latach

Akta sprawy rozwodowej po 20 latach Witam, czy ja jako córka mogę mieć dostęp do akt sprawy rozwodowej moich rodziców? Rozwiedli się oni ok 20 lat temu, w jaki sposób uzyskac wgląd do akt? Zgodnie (...)

Czy w świetle prawa małoletnia jest stroną rozprawy o ojcostwo?

Czy w świetle prawa małoletnia jest stroną rozprawy o ojcostwo? Witam, Obecnie mam 21 lat i interesuje mnie sprawa sprzed 17/18 lat -w związku z tym że nie mogę uzyskać informacji od najbliższych- (...)

Umowa o projekt budowlany

Umowa o projekt budowlany Witam serdecznie. 5 grudnia 2020 r)zawarliśmy umowę z architektem o projekt budowlany. Architekt dostał 3 tys. zaliczki. Mieliśmy uzyskać projekt wraz z pozwoleniem na budowę (...)

Apelacje Sąsiada w sprawie zabudowy

Apelacje Sąsiada w sprawie zabudowy Witam, mam pytanie. Znajdę się w sytuacji, gdzie sąsiedzi z czystej nienawiści składają cały czas apelacje... Mam pozytywną decyzję na warunki zabudowy (od (...)

Garaż odebrany przez Nadzór Budowlany a niezgodny z przepisami

Garaż odebrany przez Nadzór Budowlany a niezgodny z przepisami Witam, odbierałam dzisiaj garaż, który został już odebrany przez Nadzór Budowlany, przez Strażaka itp., dostał pozwolenie na użytkowanie,a (...)

Ważność projektu budowlanego.

Ważność projektu budowlanego. Witam Mam takie pytanie, ile jest ważny projekt budowlany? Mam do nabycia działkę pod budowę garażu jest już wykonany projekt ale z 1996r i nie wiem czy ten projekt (...)

Pytanie do osób, które wybudowały lub brały udział w budowie PARKINGU STRZEŻONEGO

Pytanie do osób, które wybudowały lub brały udział w budowie PARKINGU STRZEŻONEGO Witam Mam dosyć ważne dla mnie pytanie do osób prowadzących już parking strzeżony. Prawo Budowlane w Art (...)

Garaż Blaszany

Garaż Blaszany Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba pozwolenia, wynika to z artykułu (...)

Czy Starostwo Powiatowe może wydać pozwolenie na budowę na podstawie warunków zabudowy, które są

Czy Starostwo Powiatowe może wydać pozwolenie na budowę na podstawie warunków zabudowy, które są Czy Starostwo Powiatowe może wydać pozwolenie na budowę na podstawie warunków zabudowy, które (...)

zgłoszenie rozbiórki oraz pozwolenie na budowę

zgłoszenie rozbiórki oraz pozwolenie na budowę zgłoszenie rozbiórki oraz pozwolenie na budowę Dzień dobry Chciałabym rozebrać wiatę magazynową i w tym miejscu postawić budynek o przeznaczeniu (...)

zgłoszenie rozbiórki oraz pozwolenie na budowę

zgłoszenie rozbiórki oraz pozwolenie na budowę zgłoszenie rozbiórki oraz pozwolenie na budowę Dzień dobry Chciałabym rozebrać wiatę magazynową i w tym miejscu postawić budynek o przeznaczeniu (...)

pozwolenie na budowę

pozwolenie na budowę proszę o pomoc. na działce stoi budynek oddany na potrzeby gospodarki rolnej, rodzina oskarża obecnego właściciela że budynek został pobudowany nielegalnie.Obecny właściciel (...)

Porady prawne