Proporcjonalny wymiar urlopu pracowniczego

Pytanie:

Pracownik złożył wniosek o rozwiązanie z nim umowy o pracę z dniem 30 czerwca 2010 r. Pracodawca wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z tym dniem. Jaki wymiar urlopu będzie przysługiwał pracownikowi w 2010 r.? - proporcjonalny (za okres 6 miesięcy) czy też pełny wymiar, przysługujący w danym roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.2.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Proporcjonalny wymiar urlopu pracowniczego

Zgodnie z art. 152 par. 1 Kodeksu pracy (k.p.) pracownik nabywa prawo do urlopu w przysługującym mu wymiarze z początkiem każdego roku kalendarzowego. Wobec powyższego mógłby wykorzystać cały przysługujący mu urlop już w pierwszym miesiącu roku kalendarzowego.

Natomiast w przypadku, gdy do dnia rozwiązania stosunku pracy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego zastosowanie będą mieć następujące reguły. Stosownie do art. 155 z ind. 1 par. 1 k.p. w przypadku ustania stosunku pracy pracownikowi przysługuje u dotychczasowego pracodawcy urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego w danym roku u tego pracodawcy. Dotyczy to zarówno rozwiązania umowy o pracę (w tym za porozumieniem stron), jak i jej wygaśnięcia. Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującemu pracownikowi (a więc jest to 1/12 z 20 lub 26 dni przy pełnym wymiarze czasu pracy). Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca (art. 155 z ind 2a k.p.). Również niepełny dzień urlopu - powstały w wyniku dokonanych obliczeń - zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, przy czym niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Porady prawne

Wobec powyższego za pracę od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku przysługuje Panu u dotychczasowego pracodawcy 6/12 z 20 albo 26 dni urlopu czyli odpowiednio (po zaokrągleniu) 10 albo 13 dni u dotychczasowego pracodawcy. 

Jeżeli w tym samym roku zatrudni się Pan u nowego pracodawcy, wymiar urlopu również liczony będzie proporcjonalnie, jednak w odniesieniu do tego czy pracować będzie Pan dłużej czy krócej niż do końca roku. Jeżeli zatrudni się Pan, dla przykładu od listopada na rok, w 2010 roku przysługiwać Panu będzie reszta urlopu czyli odpowiednio 10 albo 13 dni. Natomiast jeżeli zatrudni się Pan na krótszy okres, dla przykładu od października do grudnia, przysługiwać będzie Panu urlop obliczony analogicznie jak u dotychczasowego pracodawcy czyli 3/12 z 20 albo 26 dni.

Warto jeszcze dodać, że jeżeli rozwiązanie umowy o pracę następuje za porozumieniem stron pracownik nie ma obowiązku wykorzystania przysługującego mu urlopu (taki obowiązek ciąży na pracowniku w przypadku wypowiedzenia umowy, o ile pracodawca udzieli mu w tym okresie urlopu). W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części (a więc ustalonych na powyższych zasadach odpowiednio 10 albo 13 dni w 2010 roku) pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu za urlop (Dz. U. Nr 2 poz. 14).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne