Prośba o przedłużenie terminu sądowego

Pytanie:

Dnia 13.12.2003 odebrałem pismo z sądu tj. wezwanie do stawienia się w sprawie spadkowej. Nadto dopisane jest na tym wezwaniu iż sąd zobowiązuje mnie do złożenia w terminie tygodniowym oświadczenia czy uznaje testament za ważny a jeżeli nie to jakie stawiam zarzuty przeciwko ważności testamentu pod rygorem uznania że testament uznaje za ważny. Ponadto poinformowano mnie że 24.11.2003 sąd dokonał otwarcia i ogłoszenia testamentu. Proszę o odpowiedź w jaki skuteczny sposób mogę się postarać o przedłużenie tego tygodniowego terminu? Czy wystarczy moja prośba bez uzasadnienia? Czy uzasadnienie w postaci: potrzebuję więcej czasu na ewentualne wniesienie zarzutów, będzie wystarczające, skuteczne?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.12.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prośba o przedłużenie terminu sądowego

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość przedłużenia terminów wyznaczanych przez sąd lub przewodniczącego wydziału. Konieczne jest jednak do tego złożenie wniosku do sądu przed upływem wyznaczonego terminu. Ponadto przedłużenie terminu dopuszczalne jest jednak wyłącznie z ważnej przyczyny. W związku z tym złożenie samego wniosku bez uzasadnienia nie będzie wystarczające. Wydaje się, iż złożenie wniosku z uzasadnieniem, że potrzeba Panu więcej czasu na ewentualne wniesienie zarzutów, również będzie nie wystarczające. Konieczne będzie wykazanie konkretnej okoliczności, ważna przyczyna uzasadniającej przedłużenie terminu. W związku z tym konieczne będzie wykazanie że wskazywana przez Pana okoliczność ogranicza, utrudnia lub uniemożliwia dokonanie przez Pana czynności w terminie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Kiedy występuje niepelnosprawność? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Niepełnosprawność, (...)

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. Dowiedz się, czym różnią się te zezwolenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie (online) - wypełniając i wysyłając (...)

Uprawnienia i obowiązki dostawcy (wykonawcy) w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Uprawnienia i obowiązki dostawcy (wykonawcy) w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Jakie są podstawowe uprawnienia dostawców (wykonawców)? Podstawowym uprawnieniem dostawców (wykonawców), jest możliwość wzięcia udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest interesujące dostawcę (wykonawcę) zamówienie publiczne. Do innych podstawowych uprawnień dostawców (wykonawców) w procedurze zamówień publicznych (...)

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Przedawnienie roszczeń Zasadą jest, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Instytucja przedawnienia ma kilka zasadniczych celów. Ma ona zdyscyplinować uprawnionego, by w odpowiednim czasie zaczął dochodzić swoich roszczeń. Z drugiej strony, działa na korzyść zobowiązanego, który z upływem przewidzianego (...)

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

  Na wstępie należy zaznaczyć, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie podziału majątku jest uprawnieniem, z którego można skorzystać praktycznie w każdym czasie. Oznacza to, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o podział majątku nie ulega przedawnieniu. Ponieważ od chwili ustania wspólności majątkowej, do majątku wspólnego stosuje się przepisy o (...)

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw wchodzi w życie 20 marca br. Ma ona na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania cywilnego, w szczególności w sprawach gospodarczych. Postępowanie w sprawach gospodarczych ma być sprawniejsze i mniej sformalizowane. Poniżej wskażemy ważniejsze z planowanych zmian. Który (...)

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Na ostateczne uchwalenie przez Sejm (po wprowadzeniu poprawek przez Senat) czeka rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania cywilnego, w szczególności w sprawach gospodarczych. Postępowanie w sprawach gospodarczych ma być sprawniejsze i mniej sformalizowane. (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, (...)

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Jak wydawane są nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym? E-sąd wydaje nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Pozostałe sądy wydają nakazy w zwykłym (papierowym) postępowaniu upominawczym. Sprawy w tym (...)

Wykup nieruchomości należącej do spadku przez jednego spadkobiercę - opinia prawna

Wykup nieruchomości należącej do spadku przez jednego spadkobiercę - opinia prawna

  Stan faktyczny Jestem jednym ze spadkobierców (1/6 udziałów), zajmującym mieszkanie w budynku należącym do spadku, od 4 lat pełnię funkcję administratora nieruchomości. W skład spadku wchodzi również działka o pow. 780 m2. W związku z tym, że jestem osobiście zainteresowany kupnem tej nieruchomości (poniosłem duże nakłady na remont zajmowanego mieszkania), (...)

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, termin związania i składania ofert (stan prawny obowiązujący do 24 maja 2006 r.)

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, termin związania i składania ofert (stan prawny obowiązujący do 24 maja 2006 r.)

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane są w celu wyboru, z punktu widzenia zamawiającego, najkorzystniejszej oferty. Ustawa przewiduje dwa sposoby oceny ofert. Według pierwszego, najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną, z kolei według drugiego, jest nią oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów (...)

Zmiana terminów realizacji wybranych obowiązków przedsiębiorcy

Zmiana terminów realizacji wybranych obowiązków przedsiębiorcy

Epidemia koronowirusa spowodowała konieczność przesunięcia części terminów realizacji obowiązków administracyjnych. Na jakie obowiązki jest więcej czasu? Dotyczy to między innymi rozliczeń podatkowych, sprawozdawczości finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Później wejdą również w życie przepisy, które wprowadzają nowe rozwiązania dla firm, (...)

Wadium - zabezpieczenie zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Wadium - zabezpieczenie zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Kiedy istnieje obowiązek wniesienia wadium? Ustawa nakłada na wykonawców obowiązek wniesienia wadium w przypadku postępowań o zamówienia publiczne, których wartość przekracza 60.000 Euro. Dotyczy to postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Jeżeli natomiast wartość zamówienia publicznego (...)

Wadium - zabezpieczenie dla zamawiającego w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Wadium - zabezpieczenie dla zamawiającego w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Kiedy istnieje obowiązek wniesienia wadium? Ustawa nakłada na oferentów obowiązek wniesienia wadium w przypadku postępowań o zamówienia publiczne, których wartość przekracza 30.000 Euro. Dotyczy to wyłącznie postępowań prowadzonych w trybach przetargowych, a więc w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego i dwustopniowego. Wyjątkowo, gdy koszty zorganizowania (...)

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 (...)

Przedłużone terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych

Przedłużone terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych

31 marca 2020 r. przedłużono terminy w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań lub informacji. Wprowadzone w rozporządzeniu rozwiązania obejmują wydłużenie terminów od 21 dni do 3 miesięcy. ##baner## - "Wychodzimy naprzeciw postulatom obywateli i przesuwamy terminy na przygotowywanie różnego rodzaju sprawozdań. Zarówno (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej

Rząd przyjął pakiet antykryzysowy, który pomoże pracodawcom i pracownikom. Jutro zostanie on skonsultowany z opozycją. Rozwiązania zaakceptowane przez rząd Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. ##baner## Przewiduje on m.in.: pokrycie przez (...)

Korekta deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Korekta deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Warto poznać interpretację Ministerstwa Środowiska dotyczącą składania korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stwierdzania nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Składanie korekty deklaracji oraz stwierdzanie nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi Po wejściu w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (...)

Termin na uzupełnienie braków formalnych

Termin na uzupełnienie braków formalnych

Zmiana w zakresie terminu na uzupełnienie braków formalnych Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła - z dniem 1 czerwca 2017 r. szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej.  Dawniej organ mógł wyznaczyć 7-dniowy termin na uzupełnienie braków formalnych, bez możliwości (...)

Zatory płatnicze do likwidacji

Zatory płatnicze do likwidacji

Ruszyły konsultacje projektu nowelizacji prawa ws. ograniczenia zatorów płatniczych Krótsze terminy płatności, publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty przez największe firmy, czy szybka ścieżka do nakazu zapłaty – to główne zmiany w propozycji przepisów, które mają ograniczać zatory płatnicze. Projekt zmiany niektórych (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Odpis wniosku o przywrócenie terminu trzeba doręczyć drugiej stronie

Odpis wniosku o przywrócenie terminu trzeba doręczyć drugiej stronie

W sprawie gospodarczej strona powodowa uchybiła terminowi do wniesienia apelacji, dlatego złożyła wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Ze względu jednak na to, że - wbrew art. 479[9] § 1 k.p.c. - nie dołączyła do wniosku o przywrócenie terminu jego odpisu, przewodniczący zwrócił ten wniosek, a następnie odrzucił apelację (art. 370 k.p.c.). Rozpoznając (...)

Postępowanie nie może być nadmiernie sformalizowane

Postępowanie nie może być nadmiernie sformalizowane

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił decyzją zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych na określoną kwotę. Podatnik wniósł do Dyrektora Izby Skarbowej o "przesłanie i przywrócenie terminu dla złożenia odwołania" od powyższej decyzji, wskazując na nieprawidłowości w jej doręczeniu. Nie dołączył przy tym samego odwołania. Sprawa trafiła (...)

Upośledzenie umysłowe nie uzasadnia przywrócenia terminu

Upośledzenie umysłowe nie uzasadnia przywrócenia terminu

A.K. został oskarżony o przestępstwo z art. 178a § 2 k.k. Ponieważ poinformował sąd, że cierpi na lekkie upośledzenie umysłowe, przeprowadzono dowód z opinii biegłych psychiatrów w celu ustalenia m.in., czy może brać udział w postępowaniu. Biegli orzekli, że może swobodnie w nim uczestniczyć. Sąd skazał A.K. wyrokiem i po jego ogłoszeniu pouczył go o sposobie i terminie (...)

W postępowaniu wpadkowym o przyznanie wynagrodzenia stroną jest tylko radca

W postępowaniu wpadkowym o przyznanie wynagrodzenia stroną jest tylko radca

D.D. wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia 12 kwietnia 2007 roku o przyznaniu radcy prawnemu wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy. Wojewódzki Sąd Administracyjny ten wniosek odrzucił - jako wniesiony po terminie. D.D. wniósł zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jednak to (...)

Pożyczka lombardowa - opinia prawna

Pożyczka lombardowa - opinia prawna

Stan faktyczny W 1993 roku pożyczyłem w lombardzie 70 milionów złotych (obecne 7.000). Niestety nie mogłem spłacić tej kwoty w wymaganym terminie z wielu powodów. W ubiegłym roku otrzymałem zawiadomienie od komornika sądowego, że mam spłacić ogromną kwotę z tytułu tego długu, kwota jest astronomiczna, około 600 tys. Zacząłem wyjaśniać sprawę i okazało się, że 26 maja 1994 (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwolnienie lekarskie L4 a ustawa o lekarzu sądowym

Zwolnienie lekarskie L4 a ustawa o lekarzu sądowym

Do pisma o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku dołączono zwolnienie L4, jako powód niedotrzymania siedmiodniowego terminu. Zwolnienie wystawił lekarz nie wpisany na listę (...)

Jak ustanowić prawo do zarządzania spadkiem po śmierci mamy?

Jak ustanowić prawo do zarządzania spadkiem po śmierci mamy?

W raz z moją mamą jesteśmy właścicielkami domu. Z tego co wiem, moja mama zapisała w testamencie swoją połowę mojemu bratu. Nie mam nic przeciwko temu, ale chciałabym mieć pewność że nie (...)

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Z mojego wniosku toczy się egzekucja z nieruchomości. W czerwcu 2009 nastąpiło przybicie na rzecz nabywcy. Teraz jest sprawa na etapie oczekiwania na plan podziału. Przysądzenie własności nastąpiło (...)

Zapłata ceny po uzyskaniu przybicia

Zapłata ceny po uzyskaniu przybicia

Licytant wygrał licytację nieruchomości i uzyskał przybicie. Następnie otrzymał pocztą wezwanie do uiszczenia w terminie 2 tygodni pozostałej części kwoty. Czy sąd na wniosek licytanta ma obowiązek (...)

Przedłużenie terminu ustawowego

Przedłużenie terminu ustawowego

Pozwany otrzymał z sądu wezwanie z nakazem uzupełnienia braków formalnych w postaci własnoręcznego podpisania zażalenia wysłanego przez jego pełnomocnika. W tym czasie gdy nadeszło wezwanie pozwany (...)

Skutki przekroczenia terminu sądowego

Skutki przekroczenia terminu sądowego

Podczas sprawy przed sądem cywilnym, wnioskodawca został zobowiązany do uzupełnienia wniosku w ciągu dziesięciu dni. Termin ten został przekroczony i pismo takie zostało złożone sześć dni po (...)

Obowiązek odpowiedzi na pozew

Obowiązek odpowiedzi na pozew

Po posiedzeniu pojednawczym sąd wyznaczył mi czternastodniowy termin na odpowiedź na pozew wniesiony przez męża. Czy muszę odpowiadać? Jeżeli przedstawię zaświadczenie o stanie mojego zdrowia, (...)

Odpowiedź na sprzeciw

Odpowiedź na sprzeciw

Zostały wydane dwa nakazy zapłaty w trybie upominawczym z mojego powództwa w sprawach gospodarczych (kwoty powyżej 10 tysięcy złotych). Pozwani wnieśli sprzeciwy. W pierwszej sprawie sąd wraz ze (...)

Terminu na powoływanie dowodów

Terminu na powoływanie dowodów

Wyrok SN z dnia 8 października 2008 r., V CSK 125/08, wyjaśnia, że w wypadku prekluzji przewidzianej w art. 207 § 3 k.p.c. strona może powołać po upływie zakreślonego terminu twierdzenia, zarzuty (...)

Przedłużenie terminu związania z ofertą

Przedłużenie terminu związania z ofertą

Jesteśmy uczestnikiem postępowania na podstawie ustawy PZP. Zgodnie ze SIWZ termin związania z ofertą upływa z 30-tym dniem po terminie składania ofert. Na podstawie jakiego zapisu oraz jakie dodatkowe (...)

Przedłużenie terminu uiszczenia ceny nabycia

Przedłużenie terminu uiszczenia ceny nabycia

Zakupiłem nieruchomość na licytacji komorniczej. Ponieważ transakcja ta będzie finansowana z kredytu bankowego (formalności mogą potrwać dłużej niż 14 dniowy termin wyznaczony przez Sąd), chciałbym (...)

Termin uiszczenia ceny nabycia na licytacji

Termin uiszczenia ceny nabycia na licytacji

Zamierzam wziąć udział w komorniczej licytacji nieruchomości. Na ten cel bank udzieli mi kredytu, przy czym na licytacji będę posiadał jedynie promesę udzielenia kredytu (ponieważ przez oczywiste (...)

*Praca powyżej 12 godzin

*Praca powyżej 12 godzin

Pracownik, maszynista kolejowy, (praca w warunkach szczególnych i niebezpiecznych), pracujący w równoważnym systemie czasu pracy, zmiany harmonogramowe ma ułożone w czasie nie przekraczającym 12 (...)

Przedłużenie umowy najmu na czas nieokreślony

Przedłużenie umowy najmu na czas nieokreślony

Wynajmowałem mieszkanie. Umowa była zawarta na czas określony. Po tym okresie nadal zajmowałem to mieszkanie. Po sześciu miesiącach otrzymałem pismo, w którym wynajmujący stwierdza \"Ponieważ (...)

Przedłużenie użytkowania wieczystego

Przedłużenie użytkowania wieczystego

W związku ze zbliżającą się datą, do której ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty złożył wniosek o przedłużenie użytkowania wieczystego na następny okres (...)

Naruszenie terminu ustawowego

Naruszenie terminu ustawowego

Wydanie uzasadnienia i postanowienia nie może przekroczyć okres jednego miesiąca. Jest to przepis informacyjny jednak ustawowy tak jak inne przepisy dotyczące terminów które również są informacyjne (...)

Zwrot towaru

Zwrot towaru

Czy istnieje termin ustawowy, w ramach którego możliwy jest zwrot towaru? Kontrahent odebrał towar we wrześniu 2004 r. i do tej pory nie uregulował należności. Teraz stwierdził natomiast, że dokona (...)

Termin gwarancji

Termin gwarancji

Jaki jest termin ustawowy naprawy gwarancyjnej i czy po niedotrzymaniu tego terminu przez gwaranta można żądać zwrotu pieniędzy? Chodzi o elektronikę. Bardzo prosze o zapoznanie sie z treścią artykułu (...)

Termin zgłoszenia pełnomocnika spółdzielni

Termin zgłoszenia pełnomocnika spółdzielni

Nowelizacja ustawy o KRS wprowadziła ujawnianie w rejestrze także pełnomocników między innymi spółdzielni oraz zakres ich pełnomocnictwa. Jaki jest termin dokonania zgłoszenia do sądu tych pełnomocników (...)

Wniosek o przywrócenie terminu w sprawie karnej

Wniosek o przywrócenie terminu w sprawie karnej

Sąd nie poinformował mnie jako oskarżonego o terminie kolejnej rozprawy i ogłoszenia wyroku. Nie wnikając w szczegóły załóżmy, że nastąpiło uchybienie proceduralne ze strony sądu. Ogłoszono (...)

Wniosek o przywrócenie terminu

Wniosek o przywrócenie terminu

Pełnomocnik złożył wniosek o przywrócenie terminu do odpowiedzi na pozew. Uzasadnieniem była choroba pełnomocnika potwierdzona zwolnieniem lekarskim. Odpowiedź na pozew została złożona jeden (...)

Apelacja a skarga na prawomocny wyrok

Apelacja a skarga na prawomocny wyrok

Złożyłem w sądzie cywilnym wniosek o przywrócenie terminu rozprawy gdyż byłem chory. Sąd wydał wyrok. Otrzymałem pismo sądu że przywrócenie terminu rozprawy jest niemożliwe, natomiast mogę (...)

Przywrócenie terminu a wniosek o uzasadnienie

Przywrócenie terminu a wniosek o uzasadnienie

2 miesiące po ogłoszeniu wyroku strona przeciwna dowiedziała się o tym fakcie. Wniosła o doręczenie odpisu wyroku, a następnie złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji wraz (...)

Przywrócenie terminu, a rozpatrzenie sprawy

Przywrócenie terminu, a rozpatrzenie sprawy

W przypadku złożenia zażalenia na klauzulę wykonalności po terminie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, sąd rozpatruje w pierwszej kolejności wniosek o przywrócenie terminu, czy obie sprawy (...)

FORUM PRAWNE

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

KOMORNIK

KOMORNIK Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy związek z żoną.Pieniążki na alimenty (...)

Eniro - Sądowy nakaz zapłaty po 3 latach bez zawierania umowy

Eniro - Sądowy nakaz zapłaty po 3 latach bez zawierania umowy Witam wszystkich. Chciałbym prosić o poradę w mojej sprawie. Otóż od października 2014 prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

CZY JEST TO MOŻLIWE....

CZY JEST TO MOŻLIWE.... Zona tak umilała mi życie że dla świetego spokoju wyprowadziłem się. Teraz jestem w trakcie sprawy rozwodowej.Czy jest możliwe aby żona mogła wyeksmitowac mnie z naszego (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

EPU (e-Sąd): przedłużenie terminu do wskazania adresu pozwanego

EPU (e-Sąd): przedłużenie terminu do wskazania adresu pozwanego 22.11.2013 złożyłem w e-Sądzie pozew. Przy składaniu pozwu podałem aktualny w listopadzie 2013 adres pozwanego i jego PESEL. 2.01 (...)

jak napisać wniosek do banku o przedłużenie terminu odbioru budowy?

jak napisać wniosek do banku o przedłużenie terminu odbioru budowy? jak napisać wniosek do banku o przedłużenie terminu odbioru budowy?

jak napisać prośbę do sądu o przedłużenie terminu złożenia?

jak napisać prośbę do sądu o przedłużenie terminu złożenia? jak napisać prośbę do sądu o przedłużenie terminu złożenia?

Przedłużenie terminu zwrotu VAT

Przedłużenie terminu zwrotu VAT Czy Urząd Skarbowy ma możliwość wydłużenia terminu zwrotu podatku VAT (ddziałalność gosp.) w celu zbadania zasadności zwrotu - ale uwaga: termin zwrotu właśnie (...)

rażąco wygórowane kary umowne za zwłokę w opóźnieniu wykonania umowy

rażąco wygórowane kary umowne za zwłokę w opóźnieniu wykonania umowy Firma wygrała przetarg nieograniczony na wykonanie pewnych robót budowlanych. W umowie istniał zapis o karach dla wykonawcy (...)

czy mam szanse na przedłużenie renty rodzinnej.

czy mam szanse na przedłużenie renty rodzinnej. w lipcu kończę 25 lat jestem na drugim roku zaocznych studiów licencjackich. jakie mam szanse na przedłużenie renty jeszcze na kolejny rok studiów. (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

przedłużenie gwarancji

przedłużenie gwarancji Witam Mam takie pytanie czy jest to zgodne z prawem aby sprzedawca proponował za odpłatą przedłużenie gwarancji na zakup sprzętu?z góry dziękuję za odpowiedzi Nie ma co (...)

przedłużenie renty rodzinnej

przedłużenie renty rodzinnej Witam Jestem studentką 4 roku, od dwóch lat pobieram rentę rodzinną po zmarłej mamie. Termin wypłaty zawsze był ustalany na 24. dzień miesiąca, także ostatnia (...)

Niezwłocznie

Niezwłocznie Jeśli ktoś mnie słyszy proszę o pomoc!!! i odpowiedź na pytanie - gdzie mogę znaleźć wyjaśnienie określenia "niezwłocznie" oprócz oczywiście słownika języka polskiego, (...)

zwrot towaru przez inernet

zwrot towaru przez inernet Towar zakupiłam 8 kwietnia 2022. Informacje o zwrocie przesłałam mailowo na adres sklepu 21.04.2022 Towar odesłałam 2 mają (sklep otrzymał 4 maja)a więc zmieściłam (...)

Porady prawne