Przeniesienie publicznej szkoły podstawowej

Pytanie:

Czy przeniesienie publicznej szkoły podstawowej do innego budynku znajdującego się całkiem pod innym adresem, w którym znajduje się obecnie gimnazjum (nie chodzi o tworzenie zespołu) należy rozumieć jako likwidację szkoły, którą Rada Miasta musi zgłaszać do Kuratorium Oświaty? Czy przeniesienie szkoły nie podlega pod art. 59 ustawy o systemie oświaty? Jeżeli nie, to jakie przepisy regulują przeniesienie szkoły podstawowej do innego budynku? Rada Miasta poinformowała, iż nie musi nikogo powiadamiać i podjęła uchwałę przeniesienia szkoły usprawiedliwiając, iż nie jest to likwidacja tylko przeniesienie i dlatego nie podlega ono ustawie o systemie oświaty, czy ma rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.3.2005

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przeniesienie publicznej szkoły podstawowej

Ustawa o systemie oświaty stanowi, że szkoła publiczna, może być co do zasady zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Szkoła w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich może być zlikwidowana w każdym czasie, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole. Szkoła, profil kształcenia ogólnozawodowego lub zawód, w jakim szkoła kształci, a także placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, mogą zostać zlikwidowane po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły rolniczej także ministra właściwego do spraw rolnictwa, a szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną - za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie.

Powstaje zatem pytanie czy przeniesienie szkoły do innego budynku w innej miejscowości jest jej likwidacją czy tylko zmianą adresu? W orzecznictwie trudno znaleźć odpowiedź na tak postawione pytanie. Nie daje ono również wskazówek co należy rozumieć pod pojęciem likwidacja szkoły. Pomocne w tym zakresie jest ogólne stwierdzenie wyrażone przez NSA, że przez likwidację należy rozumieć całkowite zaprzestanie działalności danej jednostki. Brak jednoczesnej zmiany zakresu działania szkoły, nie jest jej likwidacją w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Zatem likwidacją jest zaprzestanie działania albo zmiana zakresu działania. Sama zmiana zatem adresu nie jest likwidacją szkoły w rozumieniu art. 59 ustawy o systemie oświaty. Wątpliwości mogą jednak powstać w przypadku zmiany adresu na inny, który jest miejscem odległym od poprzedniego w takim przypadku nie jest wykluczone traktowanie tego typu zmiany adresu jako likwidacji szkoły. Bowiem dla społeczności lokalnej zlokalizowanie szkoły w nowym miejscu oddalonym np. o 50 kilometrów jest faktycznym zlikwidowaniem szkoły, lecz nie prawnym - szkoła będzie działać nadal. Ustawa ani orzecznictwo nie wskazuje o jakie rozumienie likwidacji chodzi czy faktyczne czy prawne. Na pewno nie będzie likwidacją szkoły zmiana adresu o niewielką odległość.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Decyzja administracyjna

30.8.2017 przez: Andrzej Lakowski

Decyzja o Warunkach Zabudowy

18.3.2014 przez: klent