Przesłanki nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Pytanie:

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.5.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przesłanki nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Problematyka nabywania przez nauczycieli świadczeń kompensacyjnych została uregulowana w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że z przedmiotowego świadczenia mogą skorzystać nauczyciele zatrudnieni w:

1) publicznych i niepublicznych przedszkolach,

2) szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

3) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (m.in. młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania). Jak wskazała Inetta Jędrasik Jankowska omówiony wyżej „Przepis wskazuje, że prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego mają nauczyciele zatrudnieni w wyżej wymienionych placówkach, jeśli są zatrudnieni w tych placówkach bezpośrednio przed nabyciem prawa.”1 Oznacza to, że jednym z warunków starania się o świadczenie kompensacyjne przez nauczyciela jest pozostawanie w stosunku pracy przynajmniej do dnia nabycia prawa do tego świadczenia.

Porady prawneZgodnie z art. 4 omawianej ustawy świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

1) osiągnęli wiek:

a) 55 lat - w latach 2009-2014;

b) 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2015-2016;

c) 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2017-2018;

d) 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2019-2020;

e 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2021-2022;

f) 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2023-2024;

g) 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2025-2026;

h) 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2027-2028;

i) 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2029-2030;

j) 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2031-2032;

2) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o emeryturach i rentach z FUS”, wynoszący 30 lat, w

tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 (wymienionych wyżej placówkach), w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;

3) rozwiązali stosunek pracy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne