Rachunek wspólny - śmierć współposiadacza

Pytanie:

Jakie skutki wywołuje śmierć współposiadacza wspólnego rachunku bankowego? Jak zabezpieczone są interesy spadkobierców współposiadacza? Czy rachunek może zostać zablokowany? Jakie konsekwencje wiążą się z niezawiadomieniem banku o śmierci współposiadacza rachunku?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.8.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rachunek wspólny - śmierć współposiadacza

Zgodnie z art. 51 prawa bankowego rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych albo kilku jednostek samorządu terytorialnego (rachunek wspólny).Z kolei zgodnie z art. 51a prawa bankowego, w przypadku rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku. Tak samo każdy ze współposiadaczy rachunku może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy. Na podstawie art. 57 prawa bankowego przepisy art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 nie dotyczą rachunku, o którym mowa w art. 51.

Porady prawne

Oznacza to więc, iż z mocy art. 57 prawa bankowego wypłaty z rachunków oszczędnościowych na pokrycie kosztów pogrzebu, wypłat kwot z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego, o których mowa w art. 55 ust. 1 prawa bankowego oraz wypłaty dyspozycji wkładem na wypadek śmierci dotyczą wyłącznie rachunków indywidualnych i nie jest możliwe zastosowanie wymienionej regulacji do wspólnych rachunków bankowych.

Przytaczając pogląd zawarty w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 października 2010 r. należy wskazać, że:

,,Z chwilą śmierci jednego z dwóch współposiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego staje się on rachunkiem indywidualnym prowadzonym tylko dla jednej osoby fizycznej. Oznacza to, że bank - zgodnie z art. 138a ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - jest zobowiązany do zwrotu organowi rentowemu kwoty świadczeń przekazanych na ten rachunek za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy (drugiego współposiadacza konta)."(1)

 ,,Umowa wspólnego rachunku bankowego powinna określać losy tego stosunku prawnego na wypadek śmierci współposiadacza. Dopuszczalne jest zarówno postanowienie o rozwiązaniu umowy, jak i jej przekształceniu w umowę indywidualnego rachunku bankowego. W przypadku wygaśnięcia umowy dopuszczalne jest postanowienie o podziale środków w częściach równych między pozostałych przy życiu współposiadaczy i spadkobierców zmarłego. Dopuszczalność takich klauzul wynika z faktu, że regulują one wyłącznie treść wierzytelności do banku na wypadek śmierci współposiadacza. Skutkują zatem tylko w stosunku: współposiadacze - bank. Jeżeli w rzeczywistości zmarłemu współposiadaczowi przysługiwało w stosunkach wewnętrznych prawo do większej części środków, niż ustalona w umowie rachunku bankowego, spadkobiercy mogą dochodzić zwrotu od pozostałego przy życiu współposiadacza, będzie to jednak kwestia ich rozliczeń wewnętrznych. W tym zakresie postanowienie umowy rachunku wspólnego o podziale środków nic nie zmienia, a bank, postępując zgodnie z tym postanowieniem skutecznie zwolni się z zobowiązania zarówno w stosunku do pozostałych przy życiu współposiadaczy, jak i spadkobierców zmarłego współposiadacza."(2)

W doktrynie prawa wyrażony jest pogląd, że ,,za niedopuszczalne i zarazem niecelowe z punktu widzenia banku należałoby uznać postanowienie, z mocy którego z chwilą śmierci współposiadacza bank miałby blokować konto wspólne do czasu przedstawienia postanowień sądowych o stwierdzeniu nabycia i dziale spadku. Bank nie jest bowiem w takiej sytuacji gwarantem wypłaty środków na rzecz spadkobierców zmarłego współposiadacza. Nie jest też uprawniony do przeprowadzania we własnym zakresie "działu spadku", ponadto nie ma ani interesu, ani możliwości ustalania, jaka ilość zgromadzonych środków powinna rzeczywiście w wewnętrznym rozrachunku przypaść poszczególnym współposiadaczom, a następnie ich spadkobiercom. Nie można ponadto dopuścić do sytuacji, w której z powodu śmierci jednego współposiadacza współposiadacz pozostały przy życiu zostaje odcięty od środków na rachunku i nie może realizować przysługującej mu do banku wierzytelności."(3)

Wydaje się zatem, iż istniej możliwość, aby spadkobiercy po pobraniu przez żyjącego współposiadacza połowy zgromadzonych środków na koncie, dochodzili od niego zwrotu takiej części kwoty, która według ich wiedzy przypadała ich spadkodawcy w części przekraczającej połowę środków zgromadzonych na wspólnym koncie, będzie to jednak kwestia ich rozliczeń wewnętrznych, na które bank nie ma wpływu.

Najczęściej w praktyce w sytuacji śmierci jednego ze współposiadaczy konta banki przyjmują zasadę, która z jednej strony chroni interesy spadkobierców zmarłego współposiadacza rachunku wspólnego, a z drugiej strony dzięki tej zasadzie nie dochodzi do zupełnej blokady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku wspólnym przez żyjącego współposiadacza rachunku. Polega to na tym, że zablokowana części środków pieniężnych (przy 2 współposiadaczach rachunku jest to połowa) jest możliwa do pobrania przez spadkobierców zmarłego współposiadacza rachunku wspólnego po okazaniu w banku postanowienia o nabyciu spadku, a do pozostałej część środków pieniężnych zgromadzonych na tym rachunku bankowym uprawnionym do dyspozycji jest żyjący współposiadacz.

Reasumując należy wskazać, iż pomimo tego, że zasady prowadzenia wspólnych kont bankowych określone są w prawie bankowym, to duże znaczenia ma tutaj także umowa rachunku bankowego zawarta między stronami oraz regulamin związany z tą umową. Najczęściej w regulaminie (lub w umowie) znajduje się zapis, iż w razie śmierci jednego ze współposiadaczy rachunku bankowego, pozostali współposiadacze rachunku są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia o tym facie banku. Wtedy bank blokuje połowę środków na koncie do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego. Połowa środków z konta może zostać wtedy przeksięgowana na indywidualne konto żyjącego współposiadacza rachunku, o ile samo konto nie zostaje zgodnie z umową przekształcone w konto indywidualne, to wtedy połowa tych środków pozostaje w dyspozycji żyjącego współposiadacza konta. Nie jest to jednak regułą i banki mogą te sprawy regulować nieco odmiennie. W celu ustalenia zatem szczegółów w tym zakresie należy dokonać analizy zapisów znajdujących się w umowie o prowadzenie wspólnego rachunku, a także weryfikacji postanowień zawartych w regulaminie banku. Niezależnie jednak od szczegółów zapisów umowy i regulaminu bankowego po śmierci jednego ze współposiadaczy rachunku bankowego w dyspozycji drugiego (żyjącego) współposiadacza rachunku powinna pozostać co najmniej połowa zgromadzonych środków na koncie. Natomiast pozostała część powinna zostać rozdysponowana dopiero na podstawie postanowienia o nabyciu spadku lub postanowienia o dziale spadku przy uwzględnieniu zapisów umowy o prowadzenie tego rachunku. Jeżeli współposiadacz nie poinformuje banku o śmierci drugiego współposiadacza, wtedy pewnie będzie w stanie pobrać zgromadzoną całość środków finansowych na koncie wspólnym, gdyż bank nie będzie wiedział o śmierci współposiadacza tego konta. Jednakże żyjący współposiadacz konta powinien liczyć się z tym, że spadkobiercy zmarłego współposiadacza rachunku wspólnego będą uprawnieni do dochodzenia od niego na drodze sądowej zwrotu pobranej przez niego części środków zgromadzonych na koncie przypadających ich spadkodawcy, czyli zmarłemu współposiadaczowi konta (tytułem np. bezpodstawnego wzbogacenia lub świadczenia nienależnego). Ponadto takie zachowanie żyjącego współposiadacza rachunku może zostać potraktowane w świetle przepisów prawa jako przestępstwo i z tego tytułu ścigane na drodze karnej, bowiem istnieje możliwość złożenia zawiadomienia przez bank o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia sobie powierzonego mienia. Zgodnie z art. 284 § 1 k.k. (kodeksu karnego) osoba, która przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


(1) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 października 2010 r. III AUa 773/2010 LexPolonica nr 2623395, Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Sądów Okręgowych 2011/3 poz. 3 str. 36.
(2) D. Rogoń, Komentarz do art.51(a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.02.72.665), [w:] F. Zoll (red.), A. Adamek, K. Bitner-Przybylska, M. Brożyna, M. Chudzik, A. Frań, I. Karasek, K. Kohutek, K. Korus, R. Kwaśnicki, J. Lachner, J. Molis, M. Olczyk, K. Płończyk, P. Podlasko, M. Porzycki, A. Rataj, D. Rogoń, M. Rusinek, M. Spyra, T. Spyra, S. Szuster, P. Tereszkiewicz, A. Wacławik, F. Wejman, M. Wyrwiński. Prawo bankowe. Komentarz, Tom I i II, Zakamycze, 2005.Stan prawny: 2005.05.20.
(3) Ibidem

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rachunek wspólny

Rachunek wspólny

Ustawa prawo bankowe zezwala na to, by rachunek bankowy mógł być prowadzony dla kilku osób fizycznych. Jest to właśnie tzw. wspólny rachunek bankowy.   Dla kogo może być prowadzony rachunek wspólny? Ustawa prawo bankowe stanowi wprost o kilku osobach fizycznych, (...)

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa to jeden ze sposobów uzyskania środków pieniężnych na planowaną inwestycję mieszkaniową. Kasa Mieszkaniowa jest działalnością banku, polegającą na prowadzeniu rachunków oszczędnościowo - kredytowych dla klientów indywidualnych i udzielaniu kredytów kontraktowych przeznaczonych (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład (...)

Rachunek wspólny a egzekucja

Rachunek wspólny a egzekucja

Komornik wszczął egzekucję z rachunku bankowego, którego współposiadaczem był dłużnik. Kierując się domniemaniem równości udziałów komornik wyegzekwował połowę znajdujących się na koncie środków. Drugi współposiadacz rachunku domagał się zwrotu (...)

Rachunek wspólny dla firm

Rachunek wspólny dla firm

Obecnie, choć czasem trudno w to uwierzyć, nie ma prawnej możliwości założenia wspólnego rachunku bankowego np. przez dwie spółki handlowe. Tracą na tym m.in. firmy, które chciałyby wspólnie zarządzać finansami.(...) Projekt nowych przepisów w tej kwestii (...)

Jak od 1 stycznia 2005 r. ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników?

Jak od 1 stycznia 2005 r. ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników?

Oczywistą jest zasada, zgodnie z którą do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające (...)

Wspólny rachunek bankowy dla współpracujących przedsiębiorców

Wspólny rachunek bankowy dla współpracujących przedsiębiorców

Dwu lub więcej przedsiębiorców będzie mogło założyć wspólny rachunek bankowy, zwłaszcza dla rozliczeń związanych z prowadzeniem wspólnego przedsięwzięcia (...)Wspólny rachunek bankowy może też ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej przez wspólników (...)

Zakup mieszkania przed a spłata kredytu po zawarciu małżeństwa - opinia prawna

Zakup mieszkania przed a spłata kredytu po zawarciu małżeństwa - opinia prawna

Stan faktycznyZamierzam zawrzeć związek małżeński. Posiadam mieszkanie, które nabyłem na kredyt. Obecnie posiadam środki, aby całkowicie spłacić kredyt, ale nie chcę tego robić ze względów ekonomicznych (kredyt jest oprocentowany niżej niż odsetki od lokat, które posiadam). (...)

Jedną drogą do wspólnego rynku energii elektrycznej

Jedną drogą do wspólnego rynku energii elektrycznej

Rozdział właścicielski bez wyjątków, limity cen na niekonkurencyjne rynki, pierwszeństwo w dostępie do sieci dla źródeł odnawialnych, silna i decyzyjna agencja regulacyjna na poziomie wspólnotowym, to propozycje do III pakietu energetycznego, które przyjął Parlament (...)

Podział majątku spadkowego a prawa małżonki zmarłego - opinia prawna

Podział majątku spadkowego a prawa małżonki zmarłego - opinia prawna

Stan faktyczny  Interesuje mnie skład i podział majątku spadkowego. Co wchodzi w masę spadkową? Czy do spadku należą np. telewizor, sprzęt elektroniczny, meble, sprzęt AGD? Spadkobiercami są żona oraz troje dzieci w wieku 39, 37 oraz 34 lat. Ile należy się poszczególnym (...)

ZUS nie może dobrać się do pieniędzy wpłaconych na rachunek wspólny

ZUS nie może dobrać się do pieniędzy wpłaconych na rachunek wspólny

Bank nie musi zwracać ZUS świadczeń przekazanych po śmierci na wspólny rachunek (...)Zgodnie z przepisami ostatnie świadczenie należy się za miesiąc, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy. (...) Jego art. 55 stanowi, że bank obowiązany jest wypłacić ZUS świadczenia, które (...)

Rachunek wspólny

Rachunek wspólny

Ustawa prawo bankowe zezwala na to, by rachunek bankowy mógł być prowadzony dla kilku osób fizycznych. Jest to właśnie tzw. wspólny rachunek bankowy.   Dla kogo może być prowadzony rachunek wspólny? Ustawa prawo bankowe stanowi wprost o kilku osobach fizycznych, (...)

Rachunek wspólny a egzekucja

Rachunek wspólny a egzekucja

Komornik wszczął egzekucję z rachunku bankowego, którego współposiadaczem był dłużnik. Kierując się domniemaniem równości udziałów komornik wyegzekwował połowę znajdujących się na koncie środków. Drugi współposiadacz rachunku domagał się zwrotu (...)

Rachunek wspólny dla firm

Rachunek wspólny dla firm

Obecnie, choć czasem trudno w to uwierzyć, nie ma prawnej możliwości założenia wspólnego rachunku bankowego np. przez dwie spółki handlowe. Tracą na tym m.in. firmy, które chciałyby wspólnie zarządzać finansami.(...) Projekt nowych przepisów w tej kwestii (...)

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa to jeden ze sposobów uzyskania środków pieniężnych na planowaną inwestycję mieszkaniową. Kasa Mieszkaniowa jest działalnością banku, polegającą na prowadzeniu rachunków oszczędnościowo - kredytowych dla klientów indywidualnych i udzielaniu kredytów kontraktowych przeznaczonych (...)

ZUS nie może dobrać się do pieniędzy wpłaconych na rachunek wspólny

ZUS nie może dobrać się do pieniędzy wpłaconych na rachunek wspólny

Bank nie musi zwracać ZUS świadczeń przekazanych po śmierci na wspólny rachunek (...)Zgodnie z przepisami ostatnie świadczenie należy się za miesiąc, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy. (...) Jego art. 55 stanowi, że bank obowiązany jest wypłacić ZUS świadczenia, które (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład (...)

Jak od 1 stycznia 2005 r. ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników?

Jak od 1 stycznia 2005 r. ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników?

Oczywistą jest zasada, zgodnie z którą do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające (...)

Wspólny rachunek bankowy dla współpracujących przedsiębiorców

Wspólny rachunek bankowy dla współpracujących przedsiębiorców

Dwu lub więcej przedsiębiorców będzie mogło założyć wspólny rachunek bankowy, zwłaszcza dla rozliczeń związanych z prowadzeniem wspólnego przedsięwzięcia (...)Wspólny rachunek bankowy może też ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej przez wspólników (...)

Zakup mieszkania przed a spłata kredytu po zawarciu małżeństwa - opinia prawna

Zakup mieszkania przed a spłata kredytu po zawarciu małżeństwa - opinia prawna

Stan faktycznyZamierzam zawrzeć związek małżeński. Posiadam mieszkanie, które nabyłem na kredyt. Obecnie posiadam środki, aby całkowicie spłacić kredyt, ale nie chcę tego robić ze względów ekonomicznych (kredyt jest oprocentowany niżej niż odsetki od lokat, które posiadam). (...)

Jedną drogą do wspólnego rynku energii elektrycznej

Jedną drogą do wspólnego rynku energii elektrycznej

Rozdział właścicielski bez wyjątków, limity cen na niekonkurencyjne rynki, pierwszeństwo w dostępie do sieci dla źródeł odnawialnych, silna i decyzyjna agencja regulacyjna na poziomie wspólnotowym, to propozycje do III pakietu energetycznego, które przyjął Parlament (...)

Podział majątku spadkowego a prawa małżonki zmarłego - opinia prawna

Podział majątku spadkowego a prawa małżonki zmarłego - opinia prawna

Stan faktyczny  Interesuje mnie skład i podział majątku spadkowego. Co wchodzi w masę spadkową? Czy do spadku należą np. telewizor, sprzęt elektroniczny, meble, sprzęt AGD? Spadkobiercami są żona oraz troje dzieci w wieku 39, 37 oraz 34 lat. Ile należy się poszczególnym (...)

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  Kto może być uznany za spadkobiercę niegodnego dziedziczenia? Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu, czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eliminować daną (...)

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  Kto może być uznany za spadkobiercę niegodnego dziedziczenia? Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu, czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eliminować daną (...)

Kto może być niegodny dziedziczenia?

Kto może być niegodny dziedziczenia?

Niegodność dziedziczenia jest instytucją prawa spadkowego unormowaną w art. 928 Kodeksu cywilnego. Jej celem jest pozbawienie prawa do dziedziczenia spadkobierców, którzy dopuścili się względem spadkodawcy czynów niegodziwych, powszechnie uznawanych za naganne i zawinionych. (...)

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Dziedziczenie długów? Jaka jest odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkodawcy?

Śmierć dłużnika nie musi oznaczać braku możliwości odzyskania naszego długu. Jest to podyktowane tym, że z chwilą śmierci niejako automatycznie przechodzą na określone osoby nie tylko prawa majątkowe zmarłego ale także jego obowiązki. Dlatego, co do zasady, śmierć naszego dłużnika (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

  Które prawa i obowiązki spadkodawcy przechodzą na spadkobierców? Wszystkie, z wyjątkiem praw o charakterze niemajątkowym związanych z działalnością gospodarczą, których przejęcie obwarowane jest warunkiem - prawa te przechodzą tylko w przypadku dalszego prowadzenia (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Co określamy mianem "prawo spadkowe"? Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego. Jego normy są wyodrębnione w osobnej księdze k.c. na podstawie kryterium: normowania skutków prawnych śmierci człowieka (osoby fizycznej) jako podmiotu praw i obowiązków majątkowych w dziedzinie (...)

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Stan faktyczny  W 1983 r. zmarł mój dziadek, a w 2001 r. babcia. Babcia przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa, ale jak się okazało nie całe. Pozostały udziały w spółkach leśnych 4,20h (dokładniej spółki leśne były zapisane tylko na dziadka). Oboje (...)

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Przyjęcie i odrzucenie spadku w ujęciu obowiązujących przepisów oraz pod rządami znowelizowanej regulacji spadkowej.

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) - ta rzymska paremia w najpełniejszy sposób wyraża zasadę obowiązującą w dotychczasowym prawie spadkowym, w szczególności w regulacji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia spadku. Przepisy, które nadal obowiązują (...)

Czy zawsze można odrzucić spadek? Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli

Czy zawsze można odrzucić spadek? Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli

  Reguła ogólna stanowi, iż w ciągu sześciu miesięcy od powzięcia wiadomości o tytule powołania do spadku, spadkobierca powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku (wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza) albo oświadczenie o odrzuceniu spadku. Brak jakiegokolwiek oświadczenia (...)

Spadkobierco, czy wiesz, według jakich zasad odpowiadasz za długi spadkowe przed przyjęciem spadku, a według jakich po jego przyjęciu?

Spadkobierco, czy wiesz, według jakich zasad odpowiadasz za długi spadkowe przed przyjęciem spadku, a według jakich po jego przyjęciu?

  Analizując sytuację prawną spadkobiercy pod kątem odpowiedzialności za długi spadkowe należy wyróżnić trzy okresy, w których zasady odpowiedzialności mogą się od siebie różnic. I tak będą to następujące okresy: od otwarcia spadku (tj. od śmierci spadkodawcy) (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym?

Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe? Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji gdy, spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu oraz gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed otwarciem spadku). W razie powołania spadkobierców w (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja (...)

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Czy śmierć kredytobiorcy powoduje natychmiastową wymagalność zaciągniętego kredytu? Wymagalność roszczenia to stan, w którym wierzyciel (w niniejszym artykule – bank) uzyskuje możliwość skutecznego żądania zaspokojenia swojej wierzytelności, a dłużnik zostaje obarczony obowiązkiem (...)

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia - czyli co? Notariusz m.in. może sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia. Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument sporządzony przez notariusza stanowiący wskazanie spadkobierców danego spadkodawcy i przysługujących (...)

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  Potrzeba zmian Rozwiązania przyjęte w nowelizacji ustawy prawo o notariacie, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego mają osiągnąć dwa zasadnicze cele. Z jednej strony zamierzeniem ustawodawcy było odciążenie, i tak już nadmiernie obciążonych sądów, od spraw, (...)

Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)

Jak uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? (Postępowanie sądu w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku)

  Jak wszczyna się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i kto może je zainicjować? Postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców sąd wydaje tylko na wniosek. Właściwy będzie zatem tryb postępowania nieprocesowego. Wniosek może zgłosić każda osoba, która (...)

Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

Zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu to w momencie otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) obowiązują przepisy ustawowe dotyczące dziedziczenia. Zawieranie jakichkolwiek umów zarówno przed, jak i po śmierci spadkodawcy (...)

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku - początek drogi prawnej w postępowaniu spadkowym

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku - początek drogi prawnej w postępowaniu spadkowym

W jakim celu przeprowadza się stwierdzenie nabycia spadku przez sąd? Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma bardzo duże znaczenie. Śmierć spadkodawcy oznacza, że nastąpiło przejście praw i obowiązków na jakieś inne osoby, czyli tzw. otwarcie spadku. Może się jednak okazać, (...)

Gdy spadkobierca nie zdąży przyjąć spadku... (transmisja)

Gdy spadkobierca nie zdąży przyjąć spadku... (transmisja)

  Kiedy będziemy mieli do czynienia z transmisją? Zdarzają się przypadki śmierci spadkobiercy przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu spadku bądź przed upływem terminu do złożenia takiego oświadczenia (bezskuteczny jego upływ powoduje ten sam skutek co przyjęcie spadku – (...)

Czy Twoje własnościowe prawo do lokalu może przekształcić się w inne?

Czy Twoje własnościowe prawo do lokalu może przekształcić się w inne?

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu stanowi ograniczone prawo rzeczowe. Oznacza to tyle, iż z jednej strony obciąża nieruchomość stanowiącą własność lub współwłasność spółdzielni, z drugiej natomiast, daje uprawnionemu możliwość korzystania i rozporządzania (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Darowizna pieniężna dla córki

Darowizna pieniężna dla córki

W dniu 15.01.2007 r. rodzice przekazali mi darowiznę w formie środków pieniężnych na rachunek bankowy wspólny z moim małżonkiem. Została sporządzona umowa darowizny tylko dla mnie. Złożyłam (...)

Zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego

Zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego

Ojciec z córką założyli konto w banku. Są współwłaścicielami rachunku. W umowie o prowadzenie rachunku nie ma żadnych specjalnych klauzul, zgodnie z którymi operacje wykonywane na rachunku muszą (...)

Zajęcie rachunku spółki cywilnej-kolizja przepisów

Zajęcie rachunku spółki cywilnej-kolizja przepisów

Komornik zajął rachunek spółki cywilnej, na podstawie tytułu wystawionego przez osobistego wierzyciela wspólnika posiadającego 10 % udziału w zyskach. Wniesiono sprawę do sadu powołując się (...)

Rachunek bankowy wspólny

Rachunek bankowy wspólny

Z tego co się orientuję to założenie wspólnej lokaty bankowej pozwala niejako na podniesienie gwarancji udzielanej przez BFG (poprzez fakt, że limit liczony jest dla jednej osoby i wszystkich jej (...)

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

Zajęcie wspólnego rachunku bankowego

Bieżący rachunek bankowy założony został dla spółki cywilnej przez jej trzech wspólników (osoby fizyczne). Jeden ze wspólników, mający 10% udziałów w spółce, otrzymał zajęcie rachunku (...)

Interpretacja stosowania art. 863 KC i 891[1] KPC

Interpretacja stosowania art. 863 KC i 891[1] KPC

Spółka Cywilna ma dwóch wspólników mających udziały odpowiednio 10 % i 90%. Wspólnik mający 10% udziałów jest dłużnikiem osobistym osoby trzeciej (wierzyciel osobisty). Czy w takim przypadku (...)

Wysokość gwarancji z BFG

Wysokość gwarancji z BFG

Chciałbym założyć w banku lokatę na kwotę przewyższającą górny próg gwarancji BFG. Słyszałem, że w przypadku zakładania lokaty wspólnej można objąć gwarancją wyższą kwotę. Chciałbym (...)

Składniki majątku wspólnego

Składniki majątku wspólnego

Jestem po rozwodzie. Żona żąda podziału majątku. Jednym z elementów żądań jest uznanie jako majątku wspólnego kwoty pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym (saldo konta, na podstawie wydruku (...)

Czy mogę zrezygnować ze współwłasności konta bankowego bez zgody drugiego współwłaściciela?

Czy mogę zrezygnować ze współwłasności konta bankowego bez zgody drugiego współwłaściciela?

Czy mogę zrezygnować ze współwłasności konta bankowego bez zgody drugiego współwłaściciela? Jeżeli rachunek bankowy jest wspólny i prowadzony dla kilku osób fizycznych (...)

Odzyskanie pieniędzy od żony

Odzyskanie pieniędzy od żony

Chcę odzyskać pieniądze zagarnięte przez żonę ze wspólnego konta bankowego wykazując, że tylko ona wypłacała pieniądze z konta zostawiając mnie bez środków do życia. Czy mogę odzyskać (...)

Darowizna pieniężna od brata

Darowizna pieniężna od brata

Otrzymałam przelewem środki pieniężne (przekraczające kwotę nieopodatkowaną) od brata na zakup mieszkania, które mój bank zaksięgował 3 lipca 2009. Brat posiada wspólny rachunek bankowy z żoną. (...)

Darowizna pieniężna dla syna

Darowizna pieniężna dla syna

Rodzice 10.01.2007 przekazują darowiznę swojemu synowi w wysokości 50 tys. zł. Składane jest zawiadomienie do US wraz z dołączonym dowodem przekazania kwoty na konto bankowe syna. W myśl prawa (...)

Przedsiębiorstwo małżonka a majątek wspólny

Przedsiębiorstwo małżonka a majątek wspólny

Przed zawarciem małżeństwa zawarłem umowę spółki cywilnej z moim ojcem, otworzyliśmy razem sklep. W ciągu kolejnych 10 lat wartość "firmy" znacznie wzrosła. Oczywiście dochody jakie przynosiła (...)

Odsetki na koncie bankowym a majątek wspólny

Odsetki na koncie bankowym a majątek wspólny

Na polskim koncie bankowym znajdują się środki pieniężne, pochodzące z majątku osobistego współmałżonka. Środki te są tam wpłacone na wysoki procent. Czy pomimo, że wszystkie środki pieniężne (...)

Masa spadkowa

Masa spadkowa

Czy rachunki bankowe otwarte przez drugą żonę mojego nieżyjącego ojca w trakcie trwania ich związku małżeńskiego wliczają się w skład spadku po moim ojcu, o ile tak proszę o wskazanie podstawy (...)

Dziedziczenie środków z rachunku wspólnego

Dziedziczenie środków z rachunku wspólnego

Pracownica ma (miała?) ze zmarłą siostrą matki wspólne konto bankowe, na którym w listopadzie br. kończy się lokata terminowa. Jeśli w listopadzie pracownica pobierze z tego konta pieniądze, (...)

FORUM PRAWNE

Zniesławienie i zniewaga

Zniesławienie i zniewaga Jestem notorycznie obsypywana obelgami przez rozchisteryzowaną kobietę, która twierdzi, że przyczyniłam się do rozpadu jej małżeństwa ?! Na mój temat (również mojej (...)

Konkubinat a podzial majatku

Konkubinat a podzial majatku Żyjac w konkubinacie dokonywalem wielu zakupow i inwestycji, remont mieszkania konkubiny, zakupy sprzetu rtv i agd, kredyty zaciagane przez konkubine wszystko w wiekszosci (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

firma "krzak" na mój adres

firma "krzak" na mój adres Dowiedziałam się, że obca osoba prowadzi działalność gospodarzą podając mój adres. Okazało sie, ze działalność nie jest zarejestrowana, zaś na pieczątce tej osoby (...)

Zniesławienie i zniewaga

Zniesławienie i zniewaga Jestem notorycznie obsypywana obelgami przez rozchisteryzowaną kobietę, która twierdzi, że przyczyniłam się do rozpadu jej małżeństwa ?! Na mój temat (również mojej (...)

Konkubinat a podzial majatku

Konkubinat a podzial majatku Żyjac w konkubinacie dokonywalem wielu zakupow i inwestycji, remont mieszkania konkubiny, zakupy sprzetu rtv i agd, kredyty zaciagane przez konkubine wszystko w wiekszosci (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

firma "krzak" na mój adres

firma "krzak" na mój adres Dowiedziałam się, że obca osoba prowadzi działalność gospodarzą podając mój adres. Okazało sie, ze działalność nie jest zarejestrowana, zaś na pieczątce tej osoby (...)

Ostatnia wola Zmarłego a testament - pytanie o interpretację prawa

Ostatnia wola Zmarłego a testament - pytanie o interpretację prawa Witam Bardzo proszę specjalistów o pomoc. Sprawa dotyczy ew. uznania spadkobiercy za niegodnego. Zgodnie z art. 928 &1 ptk 2 i (...)

Spadkobiercy ustawowi

Spadkobiercy ustawowi Czy po spadkobiercy ustawowym (syn) dziedziczy jego żona w przypadku jego śmierci. Wiem że w tym przypadku dziedziczą jego dzieci (spadkobiercy zstępni). Chodzi tutaj o mojego (...)

Ostatnia wola Zmarłego a testament - pytanie o interpretację prawa

Ostatnia wola Zmarłego a testament - pytanie o interpretację prawa Witam Bardzo proszę specjalistów o pomoc. Sprawa dotyczy ew. uznania spadkobiercy za niegodnego. Zgodnie z art. 928 &1 ptk 2 i (...)

Spadkobiercy ustawowi

Spadkobiercy ustawowi Czy po spadkobiercy ustawowym (syn) dziedziczy jego żona w przypadku jego śmierci. Wiem że w tym przypadku dziedziczą jego dzieci (spadkobiercy zstępni). Chodzi tutaj o mojego (...)

Spadkobiercy ustawowi

Spadkobiercy ustawowi Czy należę do kręgu spadkobierców ustawowych, jeżeli mój tata miał brata, który właśnie zmarł, a nie pozostawił ani dzieci, żony, rodzeństwa, rodziców?

spłata spadkobiercy

spłata spadkobiercy Po smierci ojca mama i troje rodzenstwa dziedziczymykazdy po 1/4 czesci z polowy ojca.siostra chce sie zrzec swojej czesci na mnie mama chce calosc darowac dla mnie ale brat żada (...)

Sprawa o dział spadku

Sprawa o dział spadku Witam uprzejmie, Bardzo proszę o pomoc, bo sytuacja jest trochę skomplikowana. Sytuacja wygląda następująco: Spadkodawca napisał testament, w którym powołał dwie (...)

odwrócona hipoteka a spadkobiercy

odwrócona hipoteka a spadkobiercy Witam mam pytanie, czy odwrócona hipoteka zupełnie usuwa spadkobierców i ich prawa do mieszkania? I jeżeli mieszkanie przepadnie to co z np. meblami i wyposażeniem (...)

Spadkobiercy w Spółce

Spadkobiercy w Spółce czy KTOŚ !!! wie czy spadkobiercy są obowiązani do OBJĘCIA udziałów w spółce - złożenia takich oświadczeń -oraz czy jest to PRZEJŚCIE udziałów w rozumieniu Ksh? odpowiedź (...)

Dziedziczenie długów i majątku - nienarodzone dziecko

Dziedziczenie długów i majątku - nienarodzone dziecko Witam, Postaram się opisać sprawę bardzo szczegółowo. 9 stycznia zmarła moja teściowa. Zostawiła po sobie około 80 tysięcy długu (różne (...)

Spadek a utudnione wejście do mieszkania

Spadek a utudnione wejście do mieszkania Witam, potrzebuję pomocy Po śmierci mamusi - jedynej właścicielki mieszkania, dziedziczymy ja i mój brat. Będziemy składać wniosek do sądu o ustanowienie (...)

spadek- podziały - zameldowanie

spadek- podziały - zameldowanie Witam. Mieszkałam z rodziną z samotną ciotką, która zameldowała nas na stałe w swoim domu. Umowa ustna- dbacie o dom ( tj. koszenie trawy, jakies tam drobne naprawy (...)

Darowizna Babcia - Wnuk - Mieszkanie

Darowizna Babcia - Wnuk - Mieszkanie Witam. Moja Babcia wyraziła chęć przekazania mi swego 50m2 mieszkania w darowiźnie. Wobec powyższego najpierw należało owe mieszkanie wykupić od gminy, co też (...)

Porady prawne